search

ဝၼ်းထီႉ18/11/2017 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး႒႑႑႒ၼီႊလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး တီႈဝတ်ႉၵဵင်းလိူၼ် ၸေႈဝဵင်းၵေႇသီႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ဝၼ်းထီႉ18/11/2017ၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း(12:00)မူင်း ယူႇတီႈၸွမ်ႁၢၼ်/ၸဝ်သၢႆၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်သေၵႅတ်ႈမွၵ်ႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇသေယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးပႃးမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းသေ ၸၢႆးၼုမ်ႇယိင်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆလၢႆတီႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇၵႂႃႇ။

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Youth protest against copy
 
ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊပၢင်ပွႆး တၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းပၢင်လွင်းႁဵတ်းၵိုၵ်းပွႆးႁပ်ႉၸဵင်

ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်ႉ တေမီးပႃးပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆသေ ၶွမ်ႊမတီႊပွင် ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးတင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းပႃးပၢင်လွင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ဝၼ်းတီႈ 17-19/11/2017 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
statement copy
 
လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ဢထၵ 2 ပၢင်လွင်း သမ်းၶဵမ်ႁႄႉတၢင်းပဵၼ်သေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ

ဢွၼ်ႇယိင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် (ဢထၵ) မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း သမ်းယႃ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵျႃႇပၢၼ်ႇထႅပ်ႉ ယႅပ်ႉဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈသေ လႆႈလူႉတၢႆ ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ် ထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။ဝၼ်းတီႈ 16/11/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်း ဢွၼ်ႇယိင်း

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 19/11/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တၢမ်းၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:00)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =  41.5712   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =    1,364.99 ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  205.997  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
Windows 7 all in one ISO Full WinKabarKyaw
 
Windows 7 Sp1 x86 x64 All In One Pre-Activated (June 2017)

ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်း Activate Windows 7 Sp1 AIO June Update Version မႂ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
oppo f1 plus 03 aa 840x472 copy
 
လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ(သႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး) ၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Oppo F3

ၽူင်းလုၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းပီ 2017 ၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးမႃးတီႈၶဵင်ႇ Fonts Style မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉမီးၵူၺ်းၵေႃႉ

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ၸုမ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉ (WWF) ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉဝႆႉဝႃႈ  ၼႂ်းထုင်ႉသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း တီႈၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်ႊလိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႊ

၊ ထႆး၊ လၢဝ်း တိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈသိုဝ်ႉၶၢႆ တူဝ်သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸၢင်ႉ၊ သိူဝ်၊ လိၼ်ႈၵဵတ်း၊ မီ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႉၶၢႆပႃး ၸူင်၊ ပႄႉလွႆ၊ ၼူၵ်ႉၵူၵ်ႇၵၢၵ်ႈ၊ ဝူဝ်းထိူၼ်ႇ၊ သိူဝ်ၾႆး၊ တဝ်ႇ ဢိၵ်ႇ ၼူၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ၾိင်ႈမိူင်းဢမ်ႇသုမ်ႇငမ်း​လႄႈ ၵၢၼ်လၵ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆ တူဝ်သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇ ၼွၵ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၸင်ႇၼမ်တိူဝ်းမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

 

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၶႅၵ်ႇမိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၶဝ် မႃးထွင်ႈတဵဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈမိူင်းလႃး၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊  ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်းလႄႈ ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ တူဝ်သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇ ၸင်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်း WWF မိူင်းမၢၼ်ႊၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီး လွၵ်းပိူင်ႁၵ်ႉသႃၶဝ်လီလီ၊ ဢမ်ႇတူၺ်းတႃႇၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈသေ သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်လႄႈ ၸိူဝ်ႉၸႆႉတူဝ်သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇၶဝ် မူၺ်ႉႁၢႆၵႂႃႇတင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈတေႃႇသူႈ ပၼ်ႁႃလူင် ဢၼ်ၼႆႉယူႇ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်းၵွႆး ၶႂ်ႈဝႃႈပဵၼ်ဝႆႉ တင်းလုမ်ႈၾႃႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

ပီႇပေႃႇသီႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸုမ်း WWF ဢၼ်မီး ၼႂ်းထုင်ႉသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်းၼႆႉၵွႆး ၼူၵ်ႉဝႃႇ၊ တူဝ်သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမီးၼမ်ၼႃႇ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ မၵ်းတတ်းလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၵႃႉၶၢႆ တူဝ်သတ်း ဢၼ်လုမ်ႈၾႃႉမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၸမ်တေမူၺ်ႉႁၢႆယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆၵွၼ်ႇ။ ပေႃးဢမ်ႇႁေႉႁၢမ်ႈလႆႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼႆႉတႄႉ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၸိူဝ်ႉၸႆႉတူဝ်သတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႊတေမူၺ်ႉႁၢႆၵႂႃႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်ပီႊ 2020 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ WWF, TRAFFIC လႄႈ ၸုမ်းႁၵ်ႉသႃၼူၵ်ႉၼူၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေဢၢၼ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ ႁၢၼ်ႉဢၼ်လၵ်ႉၶၢႆ တူဝ်သတ်းပႃႇထိူၼ်ႇ ၼွၵ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈတီႈဢေႇသုတ်း 20 ႁၢၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး


Style Selector

Layout Style

Background Image