ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽူႊမိၽူၼ်း ဢတုလျတဵတ်ႇ မိူင်းထႆး လႆႈၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ(13.10.2016) ယၢမ်း(15:52)မူင်း(ယၢမ်းမိူင်းထႆး)...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈၸူးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇ

ဝၼ်းထီႉ07/10/2016 သိုၵ်ႈမၢၼ်ႈၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈၸူးတပ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ တၢင်း  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

သိုပ်ႇလူ..