search

သင်ႇထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်

ၶိူဝ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်း မိူင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ တႃႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ သၢႆၸႂ်မၼ်းပဵၼ်လိၵ်ႈလၢႆး၊ ၵႂၢမ်းၶေႃႈၼႆႉ ၶၼ်းႁူၵၼ်ၼႃႇ ဢမ်ႇတၢၼ်ႇယဝ်ႉ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းတႄႉ ပႆႇလႆႈဝႃႈလၢၵ်ႇလၢႆးမႃးၵႃႈႁိုဝ်၊ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ ယူႇတီႈမီးသုၼ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်သေယဝ်ႉ လႆႈတူင်ႉတၵ်ႉၼႂ်းၾဵတ်ႊၿုၵ်ႊ ၸူးတႆးၵေႃႉၸၼ်ႉၸွမ် တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းထႆး၊ လွင်ႈဝႃႈ ပေႃးယဝ်ႉႁဵၼ်းၵႂႃႇၼႆ တေဢၢၼ်းတမ်းဝႆႉယိူင်းမၢႆ လူင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵႂႃႇ၊ ပေႃးယဝ်ႉသမ်ႉ တင်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇၼႆႉ ၸွင်ႇယိူင်းမၢႆႁဝ်းတေမိူဝ်းပွင်ႇၵၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇၼမ်ႉၵေးၼၼ်ႉလႆႈၼႆလႄႈ ပေႃးယဝ်ႉဝႃႈမိူင်းပိူၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းသမ်ႉပိူင်ႈၵၼ်ၼင်ႇႁိုဝ်? တေယိူင်ႈလၢႆးၼင်ႇႁိုဝ်ၼႆ ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းဝူၼ်ႉၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်လႆႈတေႉ တေမီးၼင်ႇတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

master

သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၵမ်ႈၼမ်တႄႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈလႆႈၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ မိူင်းပိူၼ်ႈသေမေႃၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉၼႆ သင်ဝၢႆးယဝ်ႉႁဵၼ်းၵေႃႈ တေၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ်သေမီးငိုၼ်းမီးၶမ်း၊ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းႁဝ်း (လုၵ်ႈႁဵၼ်း)ယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ တေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ။ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇဝႃႈ ႁင်းႁဝ်း၊ သုၼ်ႇႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ လၢတ်ႈၸႃတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈႁဝ်းသေမႅၵ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈသင်မႃးတူၺ်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း၊ ပၼ်ႁႃမိူင်းတႆးႁဝ်းလီလီၼၼ်ႉ တေလႆႈတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇၸႂ်ယဝ်ႉ၊ ၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ် ယွၼ်ႉႁဝ်းပႆႇမီးႁူင်းႁဵၼ်း သုၼ်ၵၢင်ဢၼ်လဵဝ်ၸွတ်ႇၵူႈဝဵင်း ၵူႈဝၢၼ်ႈလႄႈ မေႃသွၼ် တႃႇတေသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း ၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇသွၼ်ပၼ်ၶဝ် မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉၼႆ ယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉ ၸင်ႇႁဵတ်း ပၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵမ်းဢွၼ်ႇၵူၺ်းၸိုင် ၸွင်ႇၶဝ်တေမီးပိုၼ်ႉထၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး တၢင်းႁူႉ ႁပ်ႉဢဝ်လႆႈႁိုဝ်၊ ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇသႂၢင်းပၼ်ၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃ မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၶဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉၼႆ ယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ တေပိူင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ၊ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈ လွၵ်းၶဝ်ႈၵီးၵၼ်၊ မၼ်းတေပိူင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ တေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈလၢႆးၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ႁႂ်ႈမီးႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်လဵဝ် ၸွတ်ႇၵႂႃႇၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈဝဵင်းၼႆ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ႁူမ်ႈတူဝ်ၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ၊ ပေႃးဢဝ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈဝႃႈၼႆ မၼ်းထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ႁဝ်းတေလႆႈတူၵ်းၸႂ် တူင်ႉၼိုင်တႃႇ လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈႁဝ်းယဝ်ႉႁဵၼ်း မိူင်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းပိူၼ်ႈၶိုၼ်းၸိုင် ပွင်ႇဝႃႈၼမ်ႉၵတ်ႉႁဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းပဵၼ်တႃႇမိူင်းပိူၼ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်း ဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းသွၼ်မႃးၵေႃႈ ပိူၼ်ႈတႅပ်းတတ်းပၼ်ႁဝ်းၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးၸိူင်ႉၼႆပွင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶိုၼ်းသိုပ်ႇပႆသဵၼ်ႈတၢင်းလိူမ်ႈငၢမ်ႈ(ၸူးငၢႆႈ)ၼႆၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတေယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်

ယၢမ်ႈထၢမ်တႆးၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ သင်ဝႃႈယဝ်ႉႁဵၼ်းၼႆ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်? တွပ်ႇဝႃႈယိပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ။ ထၢမ်ထႅင်ႈဝႃႈ “ပေႃးလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ တေဢၢၼ်းထိုင် ၵႃႈႁိုဝ်ၸင်ႇပဵင်းႁၢၼ်ႉၸႂ်၊ တေႃႇထိုင်ပဵၼ်သထေးႁႃႉ”ၼႆၵေႃႈ သမ်ႉဝႃႈဢမ်ႇလၢမ်းလႆႈ၊ ဢၼ်တွပ်ႇမႃးတႄႉ“ဝူၼ်ႉဝႃႈ တေႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃလႆႈငိုၼ်းၼမ်ၼမ်သေ ဢဝ်ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ”ၼႆယူႇ။ ၶေႃႈတွပ်ႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈထုၵ်ႇၸႂ်တေႉယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ တေၵိုင်ႇတင်းပၢႆးဝူၼ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် လႄႈၶိုၼ်းတူၺ်းငဝ်းလၢႆးပၼ်ႁႃ တႃႇၵႄႈၶႆလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်ၵႄႈၶႆလႆႈ ပၼ်ႁႃၼႆၸိုင် ယွၼ်ႉဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇ ၸိမ်သင်ႉလၵ်းႁဝ်းတိၼ်မၼ်း တၢင်းတႂ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်ႈမၼ်ႈသေသမ်ႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၢၵ်ႇမၼ်းယူႇၼိူဝ်သင်ႉ ၼၼ်ႉၶၢမ်ႇၶၢမ်ႇႁိုင်ႁိုင်လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶႂ်ႈဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇသွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉဝႆႉ ႁႂ်ႈၶဝ်မီးၸႂ်ႁၵ်ႉသိုဝ်ႈၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈ၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးငိုၼ်းမႃးယဝ်ႉ သင်ၵမ်ႉထႅမ်ၶဝ်ၼႆ ငိုၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တေဢဝ်ၸႂ်ႉ မႅၼ်ႈတၢင်းမၼ်းလီ၊ တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈလႆႈယူႇႁိုဝ်ၼႆယဝ်ႉ။ သင်တႅၵ်ႈတင်းၵူၼ်းၶိူဝ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈၵႂႃႇမိူင်းလႂ်ၵႂႃႇ ၶဝ်ဢမ်ႇမေႃလိုမ်းၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ၊ လိၵ်ႈၶဝ်သေဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်ႁတ်းၼုင်ႈၶူဝ်း ၾိင်ႈထုင်းၶဝ်ၼႄပိူၼ်ႈၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ယွၼ်ႉဝႃႈၶဝ်ၼႆႉ လႆႈၸိမ်း၊ လႆႈသႂၢင်းလွင်ႈ ၾိင်ႈထုင်းလွင်ႈၶိူဝ်းၶဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းယၢမ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၼၵ်းၸႂ် ၼၵ်းသူပ်းသင် တႃႇလၢတ်ႈၼႄပိူၼ်ႈလွင်ႈၶဝ်၊ ၵႂၢမ်းၶဝ်သင် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၶိူဝ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ“ဢၼႃႇၵၢတ်ႈႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ မီးၼႂ်းၵမ်မိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်”ၼႆ သင်ဝႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၶိုင်သၢင်ႈဝႆႉၼႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်တေယႂ်ႇမႃးၵေႃႈ တေမိူၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေၼႃႇလိူဝ်ႁဝ်းၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ဝႆႉ လွင်ႈမေႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူၼ်းၼမ်ၼႆၵေႃႈ သင်ၶဝ်ယႂ်ႇမႃး ၵူၼ်းတေၶဝ်ႈၸႂ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းၼမ် တေၼမ်လိူဝ်သေ ၸူဝ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇ။

တီႈတႅၵ်ႈပိူင်ပဵၼ်

ႁဝ်းယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးမႃးၸွမ်းၵၼ်လႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢင်းၵိတ်ႉလၢႆလၢႆၵူၺ်း မိူဝ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းယၢမ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မႃးၸဵမ်လဵၵ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈတႃႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၵ်းၸႂ်ၼႆတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၶဝ်လႆႈသႂၢင်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈပိူၼ်ႈမႃးၸဵမ် လဵၵ်ႉယဝ်ႉလူး။ ၸိူဝ်းလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ မုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈလိၵ်ႈတႆးမႃး ၸဵမ်လဵၵ်ႉသမ်ႉ သင်ႁဝ်းၶႂ်ႈလၢတ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉၼႆ သဵင်ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းဢွၵ်ႇၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈယူႇသဝ်းၸွမ်း လွင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၼႂ်းၸႂ်ၶဝ်တေမီးတေၸပ်းဝႆႉ၊ တေဢဝ်တီႈယူႇ ဝႆႉၼႂ်းၸႂ်ၶဝ်ၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ် လိၵ်းတႃမႃးငွၵ်ႈသႂ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈၸွတ်ႇတဵမ် တူင်ႇဝူင်းတႆးၵူႈတီႈၼႆ ယႃႇပေၶၢမ်ႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းမၢႆၼိုင်ႈ၊ ႁဝ်းသမ်ႉပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းမၢႆသွင် တေလႆႈပူၵ်းပွင်ပၼ် မၢႆၼိုင်ႈၼႆ ပဵၼ်ၾိင်ႈထုင်း သၽႃႇဝၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶဝ်ပူၵ်းပွင်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၽွင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်

တေႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း တိုၼ်းတေဝၢႆႇမႃးၸူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈ ၸိူဝ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ယွၼ်ႉဝႃႈႁဝ်းၸိူဝ်းလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႆႉႁူႉၵၢၼ်၊ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈသမ်ႉ မေႃၵၢၼ်၊(လၢႆး) သင်ဢဝ်သွင် ဢၼ်ၼႆႉႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် ၸင်ႇတေၵိုင်ႇႁွင်ႉဝႃႈ “လိၵ်ႈလၢႆး”ၼႆယဝ်ႉ။

ဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆလၢႆတိုၵ်းလွင်ႈတူၵ်းတႅမ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႉလႆႈ၊ ဢဝ်လၢႆးလၢႆလၢႆ တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇပေႉလႆႈ သွင်ဢၼ်ၼႆႉမႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေတိုၵ်းၸွမ်းႁွမ်း ၵၼ်ၵွၼ်ႇၸင်ႇတေထိုင်တီႈလႆႈယဝ်ႉ၊ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵၼ်းယူႇၼႆႉ ၽႂ်ၶႂ်ႈမုင်ႈမွင်းႁိုဝ်ဢမ်ႇမွင်းသင် ဢဝ်ပၢၼ်မိူင်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ဝႃႈတႄႉ ႁဝ်းတိုၼ်းတေလႆႈယိူင်းၸူး ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းသေ ၶတ်းႁႅင်းတႃႇၶဝ်၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ တႄႇပၢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးဢၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃ ႁႂ်ႈၸွတ်ႇၵူင်မိူင်းတႆးသေပၢၼ်လႄႈ သင်ဝႃႈပၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်တူင်ႉၼိုင်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၼႆ မိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ၶႅၼ်းတေဢမ်ႇၵိုတ်းဝႆႉသင်လႆႈယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸႂ်ႁူႉႁဵတ်းမၼ်းဢေႇ

ယွၼ်ႉဝႃႈ ပၢၼ်မိူင်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇလီမူၼ်ႈသိူဝ်းၸွမ်း ၶူဝ်းၶွင်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇၸွမ်းပၢၼ်မၼ်း ယဝ်ႉလႄႈ ႁဝ်းသမ်ႉ တေလႆႈၼႃႈလဵၵ်ႉသေပူၵ်းတင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇၸိုင် ပေႃးဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ ဢမ်ႇၵႆႉမၼ်ႈႁိုင်ၼၢၼ်းလႆႈ၊ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈၶႂ်ႈၵျေႃႇ ၶႂ်ႈမူၼ်ႈ မီးၵႃး ႁိူၼ်းၶႅမ်ႉတိူၵ်ႈယႂ်ႇ ၵျေႃႇၸွမ်းၶဝ်ႈၽၵ်း တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းယဝ်ႉသေသိုဝ်ႉၵိၼ်ၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ။ တႃႇတေပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဝူၼ်ႉႁႂ်ႈသုၵ်ႉ ဢွၵ်းဢေႃၼႆ မီးၵမ်ႈဢေႇယဝ်ႉ။

ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်မႃးၼႆႉ ပပ်ႉလိၵ်ႈဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် သိုဝ်ႉလူ ၶဝ်ႈၸႂ်ဢၢၼ်ႇ၊ ၶဝ်ႈၸႂ်သူင်ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၵေႃႈ ဢေႇၼႃႇတႄႉယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇမိူၼ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဵတ်းပီပူၼ်ႉမႃး၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵႅၼ်ႇၶႅင်လႄႈ ပပ်ႉၵေႃႈဢွၵ်ႇၼမ်၊ ပေႃးယဝ်ႉႁဵၼ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းမေႃသွၼ်ၼမ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တေႉႁဝ်းထုၵ်ႇလီ ၶဝ်ႈႁႃသၢင်ႈဝႆႉ ၵွင်တိုၼ်းမေႃသွၼ်၊ ႁႂ်ႈမေႃသွၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မီးၼိုင်ႈဝဵင်းၼိုင်ႈၵေႃႉၵွၼ်ႇလႃႈ၊ ၵၢမ်ႇလီၼႃႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၼ်ႁႃလူင်ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၼႆၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ် ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ယူႇတေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တႃႇၸႂ်ႉၵႅမ်ဝႆႉၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃလႄႈ ယႂ်ႇမႃးၵေႃႈ တေဢမ်ႇဝူၼ်ႉတႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵႃႈႁိုဝ်၊ တေဝူၼ်ႉၼင်ႇပိူၼ်ႈဝူၼ်ႉ၊ ၼင်ႇပိူၼ်ႈၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ယူဝ်းယူဝ်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈသိူဝ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉသေမီးတၢင်းဝူၼ်ႉဢၼ်လဵဝ်ဝႃႈ ပေႃးယဝ်ႉ ႁဵၼ်းယဝ်ႉတၢင်ႇၵၢၼ် ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။ တႃႇသိုပ်ႇၵႂႃႇၼႃႈၵေႃႈ တေပၼ်လွင်ႈပၼ်ႁႃလူင်ၼႆႉသိုပ်ႇပဵၼ်ၼႆၵႂႃႇ ထႅင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေဢဝ်ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးတႆးပဵၼ်ယူႇ ၼႆသေတေႃႇသူႈၵႂႃႇႁိုဝ်ၼႆ မီးသွင်သဵၼ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉတႃႇတေပႆ။

သင်ဝႃႈယဝ်ႉႁဵၼ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ဢဝ်လုၵ်ႈဢဝ်မေးၵႂႃႇၸိုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၵိူတ်ႇမႃးၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေႁူႉလိၵ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈ၊ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ၶဝ်တေဢဝ်လွင်ႈႁိမ်းႁွမ်းပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ၊ ပေႃးၸူဝ်ႈပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းမိူၼ်ႁဝ်းမႃးၵေႃႈ တေမိူၼ်ၼၼ်သေ ၸၢတ်ႈပၢၼ်တႆးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ႁဝ်းၶဝ် ၶဝ်ႈၸႂ်ပၵ်းၸႂ် လွင်ႈမေႃသွၼ်ထႅင်ႈယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၼႆ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တေလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၸွမ်း လိၵ်ႈလၢႆးၵူၺ်း ယုမ်ႇယမ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၶိူင်ႈလဵၼ်ႈၾဵတ်ႊၿုၵ်ႊ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇယူႇၼႆႉပဵၼ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းလဵၼ်ႈမၼ်းၼမ်ယဝ်ႉ။ လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၵေႃႈ သင်လဵၼ်ႈၼင်ႇလဵၼ်ႈၾဵတ်ႊၿုၵ်ႊသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ လူဢၢၼ်ႇၸိုင် တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယူႇ ဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။

လိုၼ်းသုတ်းသင်ဝႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၶဝ်ႈၸႂ်ႁဵတ်းမေႃသွၼ်ယဝ်ႉၼႆ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ တေၸွတ်ႇၵူႈထုင်ႉဝဵင်း၊ ၵူႈဝၢၼ်ႈမႃးလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵေႃႈ တေမီးမႃးႁင်းၵူၺ်းလႆႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ တေမီးတၢင်းဝူၼ်ႉ၊ ၵၢၼ်မူႇၸုမ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇဝၢင်ႇဝိူဝ်ႈ တႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ် မိူၼ်ဝၼ်းၼႆႉလႆႈယဝ်ႉ။

ပီႈၸၢႆးသၢၼ်း
လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵုင်းထဵပ်ႈ
3/ 2/ 2017

Style Selector

Layout Style

Background Image