search

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 2 ပွၵ်ႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 05/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်း ထိုင် 1 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တင်းသွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁၢၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးၼႂ်းမိူင်း ယဵၼ်။ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ။ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁူပ်ႉၶဝ်။ ၵဵပ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း(အိမ်ထောင်စုစာရင်း) ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပၼ်ဢမ်ႇလႆႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈပၼ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်း။ သင်ဝႃႈ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ် ၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႉ- တီႈလႂ်ၵေႃႈ ယဝ်ႉ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဢမ်ႇမီးၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၸိုင် တေမၢႆဝႃႈပဵၼ် ၽူႈၶဵၼ်၊ သိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ၼႆသေ တိႉၺွပ်း” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၶဝ်ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈႁဝ်းၶဝ် တေဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇတၢင်းၼၼ်ႉ တၢင်းၼႆႉ။ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ သင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တေလႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢွၼ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း SSPP/SSA ယၢမ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊ ၿိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် SSPP/SSA ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်း တီႈ 9 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႃႈတီႈ SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်သေ ပူၵ်းပၢႆႉ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ သမ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉ ဢၼ်ပႃးဝႃႈ ၸႄႈမိူင်းတဢၢင်း။ ယူႇတီႈတင်းၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ သွၼ်ႇမၢတ်ႈ ၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်ၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈၶတ်းဢမ်ႇၸႂ်ဝႄႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပဵၼ်ၶဝ် ၵူၺ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းၼမ်ႉသွၼ် ၶဝ်တေတူင်ႉၼိုင်၊ ၵမ်းလိုၼ်းမႃးၼႆႉ ၶဝ်ၵူၺ်းပူၼ်ႉပႅၼ် ၶၢမ်ႈၶဝ်ႈမႃးတင်းၾၢႆႇၼႆႉၼမ်ႉမုင်ႈၼႃႈၶဝ်ႈမႃး ၸူးႁဝ်းတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တေလႆႈဝႃႈ ၶဝ်ပူၼ်ႉ ပႅၼ် ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈဝႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ SSPP/SSA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ တၢင်းၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းတႄႉ လႆႈလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ PSLF-TNLA တႃႉၵျူၵ်ႉၵျႃး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇမိတ်ႉသိမႃႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လႆႈဢၼုၺၢတ်ႈတီႈသိုၵ်း တႆးလႄႈ ၸင်ႇပူၵ်းပၢႆႉၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း SSPP/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC ဢၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ဢွၼ် ႁူဝ်။ တပ်ႉသိုၵ်း တ ဢၢင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် ဢမ်ႇႁပ်ႉ လိၵ်ႈၵိၼ် ၵႅၼ်ႇ NCA သေ ႁႃလၢႆးတၢင်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းလၢႆးမႂ်ႇ။ရ

 

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ၶၢဝ်ႇပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image