search

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။ ပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈၵေႃႈသူႇႁွတ်ႈထိုင်မႃးယဝ်ႉလႄႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်း မိူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းတၢင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်မၢင်ႇၸွမ်းၼႃႈၵၢၼ် တႃႇၵေႃႇၸဵင် တႃႇႁပ်ႉၸဵင်ႈ ပီမႂ်ႇ တႆး ယူႇသိုဝ်ႈၽႂ်ႇတၼ်းမၼ်း ။ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ် မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းယႂ်ႇသုင်သုတ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ပီမႂ်ႇတႆးသေယဝ်ႉပိုၼ်ၽႄ ၵၼ်ၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶေႃႈတိုၵ်းသူၼ်းပႃးဢၼ်ဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတူမ် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 လူင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းပိူၼ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈယိူင်းဢၢၼ်းတွၼ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ မိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႊ ဢၼ်တေမီးသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ဢၼ်တေမီးသုၼ်ႇၶတ်း သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ႁင်း ၽႂ်မၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးယူႇၼႆၵေႃႈ မၢင်ၸဝ်ႈမၢင်ၵေႃႉ လႆႈႁၼ် တိုၵ်းသူၼ်းပႃးဝႆႉၼႂ်းၽိုၼ်ယိုၼ်ႈ ပွႆးပီမႂ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈၼႃ။

 

 

တီႈၼႆႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းၵၢၼ်မိူင်းငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ၸဝ်ႈတိုၵ်း သူၼ်းဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႃးၸွမ်းၶႃႈႁိုဝ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ ပၢင်ၵုမ်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇသမ်ႉၸႂ်ႈ မိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႊ ဢၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈတၢင်းမူတ်းတၢင်းသဵင်ႈ မုင်ႈမွင်းယိုၼ်ႈယွၼ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 60-70 ပီ မိူင်းၼၼ်ႉယူႇႁႃႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈထတ်းသၢင် ၸွမ်းဢၼ်ၼႆႉၼၵ်းၼႃဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈၼေႃႈ။

ႁဵတ်းသင်လႄႈဝႃႈၼၼ်ၶႃႈလႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ပၢင်ၵုမ်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ် December ၼႆတႄႉ ယုၵ်းယၢင်ႇမၼ်းၽႂ်ၵေႃႈတေႁူႉၸွမ်းယူႇ။ ၵူၺ်းတေပဵၼ်မႃး တႄႉႁိုဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးလႄႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လူင်ပွင် ၸိုင်ႈပၢၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵမ်းထူၼ်ႈသွင်ၼၼ်ႉမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်း Union Accord မႃး 37 ၶေႃႈ။ ၼႂ်း 37 ၶေႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႆ ပိူင်ပိုၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း 12 ၶေႃႈ။ၾၢႆႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး 11 ၶေႃႈ။ၾၢႆႇၵၢၼ်ၵူၼ်း 4 ၶေႃႈ။ ၾၢႆႇတီႈလိၼ်တၢင်း သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉသမ်ႉ 10 ၶေႃႈ။ ႁူမ်ႈၵၼ်တေမီး 37 ၶေႃႈ။ၼႂ်း 37 ၶေႃႈ ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇသမ်ႉဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၸိူဝ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ EAO ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်။ ဢဝ်ၸဵမ် RCSS တေႃႇထိုင်လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်။ ဢမ်ပၼ်ၵၢင်ၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈႁဵတ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇ။ မိူင်ၸိူင်ႉပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၼႆၵေႃႈ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်သိူဝ် သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၽႂ်ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈတဵၵ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇ။ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼႆၼႆႉ တေၶိုၼ်းမေးၶိုၼ်းလႆႈဢမ်ႇလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဝႆႉ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈမၵ်းမၢႆတႅမ်ႈၸွမ်းသင်ဝႆႉ။ တီႈၼႆႈႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၾၢင်ႉႁူႉဢၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉမၼ်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်ၼႆ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵမ်းထိ 1 မိူဝ်ႈပေႃႈမၼ်းဢွၼ်ႁဵတ်း မိူဝ်ႈ 1947 ၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇပႃးၸေးလႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ မၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ် ၶေႃႈၽွမ်ႉၸႂ်ၼႆ။ၵူၺ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၶႃႈလူး။ ၸွင်ႇသမ်ႉပႃးမႃး ၸၢဝ်း ၶိူဝ်း ၶဝ်ႈပႃးၸေးယဝ်ႉၶႃႈၼႄႇ။ တေႃႈၼင်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 21 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်းတိုၵ်ႉၶဝ်ႈပႃးမႃး 8 ၸုမ်း။ ၼႂ်း 8 ၸုမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၸႂ် မိူၼ်ၵၼ်တၢင်းမူတ်း။ ၼႆႉၵေႃႈတဵၵ်းႁဵတ်း ႁႂ်ႈပဵၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇထုၵ်ႇလွင်ႈထုၵ်ႇတၢင်းမၼ်းႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈဝူၼ်ႉ သွၼ်ႇ ယူႇၶႃႈၼႃ။

ပိူင်ပိုၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းၶေႃႈထူၼ်ႈထိၼၼ်ႉဝႃႈဝႆႉၼင်ႇႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉတေလႆႈၶွတ်ႈလူၺ်ႈ တိူင်း၊ ၸေႈမိူင်း ယဝ်ႉၵေႃႈတေမီးထႅင်ႈ တိူင်းၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃလႄႈ ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ၼႆ သီႇတွၼ်ႈ။ ၼႂ်းသီႇတွၼ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ တွၼ်ႈသွင် ဢၼ်ဝႃႈတိူင်းလႄႈ ၸေႈမိူင်းၼၼ်ႉ တေပၼ်ၸိုဝ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆပႆႇမၵ်းမၼ်ႈသေတႃႉၵေႃႈ တိူင်းလႄႈ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၼၼ်ႉ တေမၵ်းမၼ်ႈၸွမ်းၸိုဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ။ ပေႃးဝႃႈတိူင်းလႄႈ ၸေႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပႆႇမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈၼၼ်ၼႆၸိုင် ၸေႈမိူင်းၼၼ်ႉတေပဵၼ်သင်ၵႂႃႇလႃႇ။ ၸေႈမိူင်းတႆးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇ တေထုၵ်ႇမီးထႅင်ႈယူႇႁိုဝ်။ ၸေႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ တေႁၢႆၵႂႃႇႁိုဝ် ။ ၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈဢၼ်ထုၵ်ႇ လီဝူၼ်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈတေဝႆႉ ၸေႈမိူင်းလႄႈတိူင်း 7 မိူင်း 7 တိူင်း ၼင်ႇမီးမႃးၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မုင်ႈမွင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၢၼ်ႈၼိုင်ႈပျႃး တႆးၼိုင်ႈပျႃးႁဝ်းသမ်ႉတေလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း ၵၼ်ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်မႃးလႆႈထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈၼႄႇ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၺ်းၵႂႃႇၸွမ်း ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢမ်ႇ ၼၼ်ၵေႃႈ 1947 ၸွမ်းၼင်ႇ ၼဢၽ ၶဝ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမႃး မိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း ႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တၵ်းတေလႆႈဝူၼ်ႉႁၼ် ၸႅင်ႈလႅင်းၵၼ်ယူႇၶႃႈၼေႃႈ။

ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် မိူၼ်ၸိူင်ႉ ပၢင်ၵုမ်ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇတိူင်းတၼၢဝ်းသီၶဝ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီးၵေႃႉ ၶႅင်ႇလၢတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ။ ၸေႈမိူင်းၼၼ်ႉဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလႆႈဢဝ် ၸိုဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပၼ်ၵိုၵ်း ၸိုဝ်ႈၸေႈမိူင်း၊ ဢွၵ်ႇၶေႃႈလၢတ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ မိူၼ်တၢင်းဝႃႈၶႂ်ႈယႃႉမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၸေႈမိူင်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈပွင်ႇၸႂ်ၸိူင်ႉၼႆ။

ပေႃးၼၼ် ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းမႃး တိူင်း 7 တိူင်း ၸေႈမိူင်း 7 မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ။ ဢၼ်မိူင်းၽႂ်ႇမိူင်းမၼ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးပီႇထွင်ႇၸု။ ပီႇထွင်ႇၸုဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပီႇထွင်ႇမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉမီးတီႈလႂ်။ ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်။ တေၶၢတ်ႈ ၶွပ်ႇ မၼ်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ၽႂ်တေၵေႃႉဢွၼ်ႁဵတ်း။ ၽႂ်ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ် ပီႇထွင်ႇမၢၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဢုပ်ႇၸွမ်း ဢမ်ႇလၢတ်ႈၸွမ်း ။ တၢမ်တူဝ်မၢၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈၸွမ်း တၢမ်တူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတူၵ်ႇဢမ်ႇထၢမ်ၸွမ်းသေ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႇထွင်ႇတႆး ပီႇထွင်ႇၶၢင် ၶျၢင်းယၢင်းၼႆႉသမ်ႉ ယူႇယူႇသမ်ႉ ၸၼ်လူင်းတႂ်ႉၸၼ်ႉတိူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ တိၵ်းတိၵ်းၸိုင် မိူၼ်တင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇယွမ်းၽွမ်ႉဝႃႈ Federal ဢၼ်သူႁဵတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လၢႆးတၢင်းထုၵ်ႇဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းၵႃႈ လႆႈ ယွမ်းၽွမ်ႉယဝ်ႉၼႆ မိူၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၵူမ်ႈႁူဝ်ယွမ်းၼွမ်းႁပ်ႉဢဝ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈဝူၼ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၸင်ႇဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလၢမ်းလိမ်းသေတိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်ဝႃႈ ပၢင်ၵုမ် လူင် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ဢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းပိူင် Federal ယဝ်ႉ။ မၼ်းတေပဵၼ်မႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Federal ဢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း Democracy ယဝ်ႉဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈထတ်းသၢင် ႁၼ်ႁၢၵ်ႈႁၼ်ၵီးမၼ်းလီလီ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလႆႈ ပၼ်ႁႅင်းၵၼ်။ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလႆႈ ဢီးသူၼ်းၵၼ်ႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီဢွၼ်ဝူၼ်ႉ ၼၵ်းၼၵ်း ၼႃၼႃယူႇၶႃႈၼေႃ။

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လူင် မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆၸိုင် မၼ်းပဵၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉၼႆ ယူႇတီႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၼႆႉလႆႈတေႃႇသူႈယူႇ တၢင်း ၵမ်ႇၽႃႇ လၢႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လၢႆလၢႆဢၼ်သေယဝ်ႉၶဝ်ႈႁႃ သူၼ်းႁူၺ်း တေႃႇႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇဢမေႇရိၵၼ်ႇၶဝ် ၶၼေႇတိူဝ်ႇၶဝ်ယူႇ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇၵွတ်ႇဝၵ်ႉဝႆႉၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆတေႃႇ ရူဝ်ႁိၼ်ႇၵျႃႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈၸုမ်းၿင်ႊၵႃႊလီႊၶဝ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ တင်းၵမ်ႇၽႃႇႁၼ်ထိုင်ဝႃႈၼႆႉမၼ်းပဵၼ် Genocide ဢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း။

ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈဢၼ်ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇတေၵိူတ်ႇပဵၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်း။ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Crime against humanitarian ၼႆႉတႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ။ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၼႂ်းပင်ၵုမ် UN Security Council ၼၼ်ႉမိူင်းၾရင်ႊသဵတ်ႈတၢင်ႇထိုင်ၵႂႃႇဝႃႈ တေ လႆႈ ဢဝ်လိူင်ႈတေႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆတေႃႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းဢမ်ႇၵႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းဢၼ်ဝႃႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉယူႇတီႈ မိူင်းရတ်ႉသျႃးလႄႈမိူင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႉ ဝီႊတူဝ်ႊသေယဝ်ႉ ႁႄႉၵင်ႈပၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၼႆႉတေလႆႈယုပ်းၽၢၼ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ပွင်ႇဝႃႈ ရတ်ႉသျႃးလႄႈသင် မိူင်းၶႄႇလႄႈသင် ဢမ်ႇပေႃးၸုၵ်းမၼ်ႈၸွမ်းၾၢႆႇပႅၼ်ပႄႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇမိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ယဝ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁူႉပႃးၸွမ်း။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်မႃး မိူင်းဢၼ်ၸမ် သုတ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉ တေပဵၼ်မိူင်းၶႄႇ။ မိူင်းၶႄႇသမ်ႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်လႃႇ။ ပေႃးတၢင်းဝႃႈ ပေႃးမိူင်းၶႄႇဢမ်ႇပၼ်ၾႆးၶဵဝ်ၼႆယူႇတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုပ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းၼႃႈၼႆႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈ ပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈတီႈၼႆႈ ပေႃးမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းမိူဝ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇ ဢွၼ်ႁွင်ႉၸုမ်း FPNCC သေယဝ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈၶုၼ်းမိင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ။ တီႈၼၼ်ႈယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ ႁၼ်ထိုင် လၢတ်ႈဝႃႈ- ပိူဝ်ႈတႃႇၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇမိူင်းဢႃႊသျႅၼ်ႊဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းမိူင်းၵမ်ႇၽႃႇပေႃးတေႁုၼ်ႈမုၼ်း ၵတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်း EAO ဢၼ်ပဵၼ် FPNCC ဢၼ်ဝႃႉဢွၼ်ႁူဝ် 7 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ NCA ၼႆႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးမီးလွင်ႈဢမ်ႇပေႃးၸႂ်မႃးၼႆၸိုင် လူဝ်ႇမူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်းလႆႈ၊ မီးသုၼ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၼႂ်း NCA ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။

ဢွၼ်တၢင်းမီး 3 ၸုမ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၵူၺ်း၊ တပ်ႉမတေႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈၸုမ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ် 3 ၶႃၵဵင်းၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် မိူင်းၶႄႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးလူင်းၸွမ်းလႄႈ မၼ်းတေပဵၼ်လၵ်းထၢၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆလႄႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃး ၵေႃႉပဵၼ်လၵ်းထၢၼ် မၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼႆႉ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႄႈလိတ်ႈ ဝႆႉပၼ် ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ယူႇၾၢႆႇၶဝ်သေ တေၵုမ်းၵမ်ႁႄႉႁၢမ်ႈၵႂႃႇယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵတိတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ႁႂ်ႈမၼ်ႈၸႂ်သေလူင်းလၢႆး မိုဝ်းၸွမ်း ဝႃႈၼၼ်ဝႆႉ။ ၼႆႉပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးဢၼ်မိူင်းၶႄႇႁၼ်ထိုင်၊ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်မိူင်းၶႄႇဢီးသူၼ်းတေႃႇ FPNCC ၶဝ်။

တီႈၼႆႈပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉတႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇပုၼ်ႈပၢင်ႈ ၽွၼ်းလီ ၶွင်သုၼ်ႇတူဝ် ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၶေးမၼ်းတေတဵၵ်းတဵင်တေႃႇၸုမ်းဝႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈၸုမ်း FPNCC ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၸုမ်းၶၢင်၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ဝႃႉ၊ မိူင်းလႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈယူႇၼိူဝ် လႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းၵၼ်လႄႈ ၵႃႈတေလႆႈဝႆႉၼၵ်းတေႃႇၵႂၢမ်းပီႈၼွင်ႉမိူင်းၶႄႇယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈဝႃႉ ၽွင်းမၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်း FPNCC ယူႇၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းတေယွမ်းႁပ်ႉတေႃႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ၶေႃႈတိုၵ်းသူၼ်းၶွင်မိူင်းၶႄႇၵမ်းသိုဝ်ႈၼႄႇ၊ တီႈၼႆႈတေမီးယူႇ 2 လၢႆး။

လၢႆးၼိုင်ႈတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸုမ်းဝႃႉ မိူင်းလႃးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉမတေႃႇမႃးလႄႈ ၶဝ်တေဢမ်ႇလူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးဝႃႈ 5 ၸုမ်းဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈလူင်းယူႇၸိုင် မၼ်းတေဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ယူဝ်းၶေးၸၢင်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ။ သွင်-ၼွၵ်ႈသေဝႃႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းယူႇ 6 ၸုမ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ယဝ်ႉလႄႈယူႇတီႈဝႃႉၸုမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်း မၼ်းတေဝႃႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။
ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈ မၼ်းတေဢမ်ႇဢွၼ်ႁူဝ် လူင်း လၢႆးမိုဝ်း ဢွၼ်တၢင်း၊ ပေႃးပိူၼ်ႈလူင်းယဝ်ႉတႄႉ ႁူႉၵႃႈတေႁဵတ်းၸွမ်းယူႇ-ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ လိုၼ်းသုတ်းမႃးတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းလႆႈဢဝ်ပီႈၼွင်ႉလွႆ ပႃးတင်းပီႈၼွင်ႉၵူဝ်းၵၢင်ႉ ႁဵတ်းဢူင်ႈတိၼ်ဢူင်ႈမိုဝ်းမၼ်းဝႆႉလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇႁပ်ႉ AA ၸုမ်းရၶႅင်ႇႁိုဝ် ဝႃႉ(TNLA) ပႃးတင်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ သၢမ်မူႇသၢမ်ၸုမ်းၼႆႉႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼႆၸိုင် မၼ်းတေဢမ်ႇႁပ်ႉလႃးလႃးၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈထတ်းႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။

တီႈၼႆႈ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ပေႃးမႃးထတ်းႁၼ်တူၺ်း မိူဝ်ႈ PC ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵၢၼ်ၾၢႆႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇႁူပ်ႉပီႈၼွင်ႉဝႃႉၶဝ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 14 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၼႆၸိုင် ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉဝႃႉ သမ်ႉတုၵ်းယွၼ်းဢီႈသင်လၢႆလၢႆ၊ ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႆၸိုင် ၼင်ႇႁိုဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈလ ႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွင်ၸႄႈမိူင်းဝႃႉ ၼႂ်းၵႄႈသွင်ဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၵၼ်။ တီႈၼႆႈလႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႉဝႃႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွင်ၸႄႈမိူင်းဝႃႉ ၼႆၵႂႃႇသိုဝ်ႈသႅတ်ႉၵမ်းလဵဝ်။ ဢၼ်ၼႆႉယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၶိုၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းသင်မႃး၊ ပေႃးပဵၼ်တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်တႆး ၶၢင် ယၢင်း ၶျၢင်း မွၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂၢမ်းၸိူင်ႉၼၼ်တေပဵၼ်ႁိုဝ်မႃး ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈဝူၼ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵုမ်းၵမ်လႆႈမိူင်းဝႃႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမိူင်းဝႃႉ တင်းၶႄႇၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လိူဝ်ႁႅင်း ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ဢၼ်ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈဢၼ်ၶဝ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၸွႆႈသိူဝ်ႇယၢင်ပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းဝႃႉ ၶဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈမီးႁႅင်းၾႆးၾႃႉလီငၢမ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၾႆးၾႃႉတီႈမၢၼ်ႈတူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းမၢဝ်း မိူင်းမႂ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိုတ်ႇပၼ်လၢၼ်ႇတႃႈပိင်း ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းပွၵ်ႉ-မိူင်းလႃး-ၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈႁဵတ်းပၼ်မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈမၢႆၾၢင်ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းဝႃႉ တေလႆႈလူင်းမႃးတႃႈၵုင်ႈ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇသေ သွၼ်လိၵ်ႈႁဵၼ်းလၢႆး။

လိုၼ်းသုတ်းတႄႉ ပေႃးဝႃႈပၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ လီငၢမ်းယဝ်ႉၸိုင် ယူႇတီႈၸိုင်ႈ မိူင်းဝႃႉၼႆႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉၼႆ ယူႇတီႈၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၶဝ် သႅဝ်းမျိၼ်ႇလႅင် လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးႁူမ်ႈထတ်းသၢင်တူၺ်းၼႆ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉဝႃႉၼႆၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈပုၼ်ႈပၢင်ႈ သုၼ်ႇတူဝ် ၽွၼ်းလီၶွင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမၼ်း၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၽွၼ်းလီၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ ယဝ်ႉၼႆၸိုင် NCA ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ပဵၼ်၊ ၸွမ်းၼင်ႇပီႈၼွင်ႉမိူင်းၶႄႇတိုၵ်းသူၼ်း လႄႈသင် ပၼ်ႁႅင်းဢီးလႄႈသင်၊ ၸွမ်းၼင်ႇပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ႁဝ်းၶႃႈၵႃႈလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းယူႇၼႆ သင်ၸိူဝ်ႉပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇ ႁူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်း FPNCC ၼၼ်ႉသမ်ႉတေဝူၼ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆႉၵေႃႈလီလႆႈဝႆႉၼၵ်းပၵ်းၸႂ်သေ ထတ်းသၢင်ၸွမ်းယူႇ။

ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ပေႃးတေမႃးႁူမ်ႈႁုပ်ႈသေတူၺ်းၸိုင် ၼိုင်ႈ-လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်ၵိုတ်း ထႅင်ႈ 3 ပီၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း NLD တေႁၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၼႂ်းပီ 2010 ပေႃးတင်းဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၽွမ်ႉၸႂ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဝႃႈ Union Accord ၼၼ်ႉတိူဝ်းလိူဝ်ၶိုၼ်ႈမႃး၊ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈမႃးၼႆၸိုင် ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉတႄႉ ၵူၺ်းတေပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းမၼ်း ႁႂ်ႈပေႃးဢွင်ႇပေႉထႅင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ထႅင်ႈၵူၺ်းႁိုဝ်၊ ၼႆႉတေလႆႈဝူၼ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။

သွင်-ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉမိူင်းၶႄႇၼႆၵေႃႈ တေပဵၼ်မႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉဢမ်ႇတႄႉၼၼ်ႉ ဝႆႉတွၼ်ႈၼိုင်ႈ၊ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းၼင်ႇႁိုဝ် One belt one road ဢၼ်ဝႃႈၼႂ်းသၢႆတၢင်းလဵဝ် ပဵၼ်တၢင်ႇလဵဝ်ၵၼ် ႁႂ်ႈပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁုၼ်ႈမုၼ်းႁူမ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ဢၼ်တိတ်းၸပ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈမၼ်းၼိမ်တဵင်ႈၵႂႃႇ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈယဝ်ႉ မၼ်းတေၵွတ်ႇၵႆႇတူၺ်းမွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းႁိုဝ်။

ၵမ်းၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈပႆႇပဵၼ်မႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆၸိုင် လၵ်းမိူင်း 2008 တေသိုပ်ႇမၼ်ႈၵိုမ်းၵႂႃႇ၊ ပေႃးဝႃႈလၵ်းမိူင်း 2008 သိုပ်ႇမၼ်ႈၵိုမ်းၵႂႃႇၸင်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လႄႈဢႃႇၼႃႇ ႁႅင်းပွင်မၼ်း တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယိုတ်ႈယၢဝ်းတိူဝ်းၼႆ မၼ်းၵေႃႈပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉလႄႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႃႈႁိုဝ်၊ တိုၼ်းတေဢမ်ႇမီးၸႂ်ၵႃႈႁိုဝ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးၸွမ်းဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 37 ၶေႃႈ ဢၼ်လႆႈယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉၸိုင် မၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇ ၸွမ်းလၢႆးတၢင်းၾႅတ်ၻရႄႊဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ၶဝ်ႁူႉပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈလႄႈ သီႇၶႃဢၼ်ယၼ်မၼ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇၼႆႉ ၵူၺ်းမုင်ႈႁၼ်ဝႃႈ ငမ်းယဵၼ်ဢၼ်တေႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၼႆၸိုင် မိူဝ်းၼႃႈထႃႇပၢႆတႃႇတေသိုပ်ႇယၢင်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈမႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးပိူဝ်ႈတႃႇမုင်ႈမွင်းသင်တႄႉတႄႉ။ ၸင်ႇဝႃႈ ငမ်းယဵၼ်ဢၼ်တေႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်တေမၼ်ႈၸေႇၵႂႃႇလႆႈ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်တေၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၵႂႃႇလႆႈတႄႉတႄႉၼႆ ယွၼ်းထတ်းႁၼ်ၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈၶႃႈ။

 

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image