search

ၶွမ်ႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ငီႉ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (FPNCC) ဢၼ်ပႃးၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈၼႂ်းလိူၼ် November 2017 ၼႆႉ တေမီးပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ၼႂ်းၼႃႈ လိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ-2 တီႈငဝ်ႈငုၼ်း UWSA ပၢင်သၢင်း(ပၢင်ၶမ်း) ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသ်တႃႇ သုၼ်းၵေႃႇသျၢၼ်း ႁွင်ႉဢုပ်ႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7-ၸုမ်း တီႈၼႂ်းဝဵင်း ၶူၺ်းမိင် (Kumming) ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ် (Yunnan) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 09 November 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း ၵၢၼ်တေႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် FPNCC ႁႂ်ႈၶၼ်ဝႆး ၼႂ်းလိူၼ်-November ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ငဝ်းလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းၶင်ႉဝႆႉ၊ လွင်ႈငဝ်းလၢႆး တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈႁွင်းႁပ်ႉလႆႈ FPNCC၊ လွင်ႈငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇသုၼ်ႇၸုမ်းလဵဝ်၊ လွင်ႈငဝ်းလၢႆး တီႈဢမ်ႇဝႆႉၸုမ်းမၢင်ၸိူဝ်း ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်တင်းတၢင်ႇမူႇၸုမ်း ၸဵမ်ၵႂႃႇ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးတေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ငီႉ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (FPNCC) ၼႆႉတင်းမူတ်းမီး 7-ၸုမ်း၊ ပႃႇတီႇမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSP)၊ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NDAA)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA)၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP)၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA)၊ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ။

တီႈဝႃႈ ဢမ်ႇဝႆႉၸုမ်းမၢင်ၸိူဝ်း ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်တင်းတၢင်ႇမူႇၸုမ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ သၢမ်ၸုမ်းဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA)၊ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ (TNLA) လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် တိုၵ်ႉၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉလႆႈလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယိုၼ်ႈမိုဝ်း ႁပ်ႉဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းၸွမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တၢင်ႇမူႇၸုမ်း။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွမ်ႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ငီႉ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (FPNCC) ဢၼ်တိုၵ်ႉၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ် April 2017 လူၺ်ႈၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈ တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈ တေယူႇၼွၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း NCA သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၸွမ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ လူၺ်ႈပႃးလုၵ်ႈၸုမ်း တင်းၸဵတ်းၸုမ်း ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈမိူၼ်ၵၼ်သေ ဢဝ်ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၵိုတ်းၶင်ႉဝႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်း။

ပိူင်လူင် ယွၼ်ႉၼႂ်း FPNCC ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉၸုမ်း MNDAA, TNLA, AA သေ သမ်ႉမီးၶေႃႈၸုမ်းမၼ်ႈ လူၺ်ႈၼွၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း NCA လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (ဢၼ်ပႃးၽၢႆႇသိုၵ်း) ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၸွမ်း၊ တီႈၽၢႆႇၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း NCA၊ သင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ယွၼ်ႉတၢင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေႁပ်ႉဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11-12 November 2017 ပူၼ်ႉမႃး ဢၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ PC ဢူးတဵင်းၸေႃႇ လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလႅၼ်လိၼ် ၸွမ်သိုၵ်း ယႄးဢွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇငမ်းယဵၼ် (PC) ၵႂႃႇတီႈပၢင်သၢင်း လႄ မိူင်းလႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်း UWSP လႄႈ NDAA သုၼ်ႇတူဝ်သွင်ၸုမ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်း FPNCC ဢၼ်ပႃးတင်းၸဵတ်းၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း / တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Style Selector

Layout Style

Background Image