search

ဝၼ်းထီႉ18/11/2017 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး႒႑႑႒ၼီႊလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး တီႈဝတ်ႉၵဵင်းလိူၼ် ၸေႈဝဵင်းၵေႇသီႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ဝၼ်းထီႉ18/11/2017ၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း(12:00)မူင်း ယူႇတီႈၸွမ်ႁၢၼ်/ၸဝ်သၢႆၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်သေၵႅတ်ႈမွၵ်ႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇသေယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးပႃးမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းသေ ၸၢႆးၼုမ်ႇယိင်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆလၢႆတီႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇၵႂႃႇ။

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Youth protest against copy
 
ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊပၢင်ပွႆး တၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းပၢင်လွင်းႁဵတ်းၵိုၵ်းပွႆးႁပ်ႉၸဵင်

ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်ႉ တေမီးပႃးပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆသေ ၶွမ်ႊမတီႊပွင် ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးတင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းပႃးပၢင်လွင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ဝၼ်းတီႈ 17-19/11/2017 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
statement copy
 
လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ဢထၵ 2 ပၢင်လွင်း သမ်းၶဵမ်ႁႄႉတၢင်းပဵၼ်သေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ

ဢွၼ်ႇယိင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် (ဢထၵ) မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း သမ်းယႃ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵျႃႇပၢၼ်ႇထႅပ်ႉ ယႅပ်ႉဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈသေ လႆႈလူႉတၢႆ ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ် ထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။ဝၼ်းတီႈ 16/11/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်း ဢွၼ်ႇယိင်း

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 19/11/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တၢမ်းၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:00)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =  41.5712   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =    1,364.99 ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  205.997  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
Windows 7 all in one ISO Full WinKabarKyaw
 
Windows 7 Sp1 x86 x64 All In One Pre-Activated (June 2017)

ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်း Activate Windows 7 Sp1 AIO June Update Version မႂ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
oppo f1 plus 03 aa 840x472 copy
 
လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ(သႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး) ၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Oppo F3

ၽူင်းလုၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းပီ 2017 ၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးမႃးတီႈၶဵင်ႇ Fonts Style မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉမီးၵူၺ်းၵေႃႉ

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇဝႆး ဢၼ်မီးဝႆႉ တႃႈၵုင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇသိူဝ်ႇၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ဝဵင်းၸေႊၼႃး (မျိတ်ႉၵျီးၼႃး) ၼႆ ဢူးၵျေႃႇ လိၼ်း ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (5)ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၵုင်ႈ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ-ၸေႊၼႃးၼႆႉ ၸၢင်ႊၽႄၵႂႃႇထႅင်ႈလႆႈ တေႃႇထိုင် ၶွပ်ႇလႅၼ်ႊမိူင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ မိူင်းထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

 

မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း၊ ပေႃးၶႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼႆ လုၵ်ႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႆႉသေ ၸၢင်ႊၽႄ ၵႂႃႇလႆႈတၢင်း ၵမ်ႇပၢႆႇတီႇ၊ ၵႂႃႇလႆႈတၢင်း လွႆၸေႊ။ ပေႃးၶႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆ ၸၢင်ႊၽႄ ၵႂႃႇလႆႈတၢင်း ပၢင်သွင်ႇ၊ ၵႂႃႇလႆႈတၢင်း တူပ်ႉမိုဝ်း (တမူး)။ ပေႃးၶႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းထႆးၼႆ ၸၢင်ႊၽႄ ၵႂႃႇလႆႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵႂႃႇလႆႈတၢင်းမျႃႉဝတီႇ။ တေပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်သုၼ်ၵၢင်သေ ၸၢင်ႊၽႄၵႂႃႇလႆႈ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၼႃႇ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၵုင်ႈ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဢၼ်သိူဝ်ႇဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇတမ်းၸႂ်တမ်းၶေႃး ၵႂႃႇလႆႈပႆလႆႈလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ လႆႈၵူႈဢဝ်ငိုၼ်း တီႈယေးငိုၼ်းၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်းဢေးသျႃး (ADB) တႃႇၸၢမ်းမူၼ်ႉမႄး သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း (40)လၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း(40) လၵ်းၼၼ်ႉၵွႆးၵေႃႈ တေဢၢၼ်းမႄးႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင် (2020)ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်း ၸေႊၼႃးၼၼ်ႉ တေတႄႇသိူဝ်ႇမိူဝ်ႈလႂ်ၼႆတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃး။

မိူဝ်ႈလဵဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ-ၸေႊၼႃးၼႆႉ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းလႅင်ၾႆး ၵမ်ႈပႃႈၼမ်သေ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးၼႆႉ ပႆႇပေႃးၶႅမ်ႉၵႃႊႁိုဝ်။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး


Style Selector

Layout Style

Background Image