search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇဝႆး ဢၼ်မီးဝႆႉ တႃႈၵုင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇသိူဝ်ႇၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ဝဵင်းၸေႊၼႃး (မျိတ်ႉၵျီးၼႃး) ၼႆ ဢူးၵျေႃႇ လိၼ်း ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (5)ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၵုင်ႈ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ-ၸေႊၼႃးၼႆႉ ၸၢင်ႊၽႄၵႂႃႇထႅင်ႈလႆႈ တေႃႇထိုင် ၶွပ်ႇလႅၼ်ႊမိူင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ မိူင်းထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

 

မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း၊ ပေႃးၶႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼႆ လုၵ်ႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႆႉသေ ၸၢင်ႊၽႄ ၵႂႃႇလႆႈတၢင်း ၵမ်ႇပၢႆႇတီႇ၊ ၵႂႃႇလႆႈတၢင်း လွႆၸေႊ။ ပေႃးၶႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆ ၸၢင်ႊၽႄ ၵႂႃႇလႆႈတၢင်း ပၢင်သွင်ႇ၊ ၵႂႃႇလႆႈတၢင်း တူပ်ႉမိုဝ်း (တမူး)။ ပေႃးၶႂ်ႈၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းထႆးၼႆ ၸၢင်ႊၽႄ ၵႂႃႇလႆႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵႂႃႇလႆႈတၢင်းမျႃႉဝတီႇ။ တေပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်သုၼ်ၵၢင်သေ ၸၢင်ႊၽႄၵႂႃႇလႆႈ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၼႃႇ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၵုင်ႈ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဢၼ်သိူဝ်ႇဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇတမ်းၸႂ်တမ်းၶေႃး ၵႂႃႇလႆႈပႆလႆႈလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ လႆႈၵူႈဢဝ်ငိုၼ်း တီႈယေးငိုၼ်းၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်းဢေးသျႃး (ADB) တႃႇၸၢမ်းမူၼ်ႉမႄး သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း (40)လၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း(40) လၵ်းၼၼ်ႉၵွႆးၵေႃႈ တေဢၢၼ်းမႄးႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင် (2020)ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်း ၸေႊၼႃးၼၼ်ႉ တေတႄႇသိူဝ်ႇမိူဝ်ႈလႂ်ၼႆတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃး။

မိူဝ်ႈလဵဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ-ၸေႊၼႃးၼႆႉ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းလႅင်ၾႆး ၵမ်ႈပႃႈၼမ်သေ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးၼႆႉ ပႆႇပေႃးၶႅမ်ႉၵႃႊႁိုဝ်။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး


Style Selector

Layout Style

Background Image