search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ဢူးမွင်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်  ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း လၢတ်ႈဝႃႈ တေၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁူင်းႁိူၼ်း လႄႈ တီႈလိၼ် (Property Tax) တီႈၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီး ၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇယူႇသဝ်းသေ သိုဝ်ႉတီႈလိၼ်၊ လဵၼ်ႈၶၼ်တီႈလိၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – တႃႇတေၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၾိင်ႈမိူင်းယုၵ်းယၢင်ႇမၼ်းသေ ယွၼ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ တီႈလုမ်းၸွမ်သိုင်ႇၾိင်ႈ (ရှေ့နေချုပ်) ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ႁပ်ႉႁွင်း ၾိင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပေႃးၼႆၸိုင် တေဢဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ် တီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၽွတ်ႇၶွတ်ႈ ၸုမ်းသုၼ်ၵၢင် ၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁူင်းႁိူၼ်း လႄႈ တီႈလိၼ် (ပစ္စည်းခွန် ကောက်ခံမှု ကြီးကြပ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့) ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

ၸုမ်းသုၼ်ၵၢင် ၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁူင်းႁိူၼ်း လႄႈ တီႈလိၼ် ၼႆႉ တေဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း တီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ မၵ်းတတ်း ၵႃႊၶၼ်ယိမ် တီႈလိၼ်၊ ႁူင်းၵေႃႇၵၢႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူႊပီႊပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးမွင်ႇမွင်ႇဝိၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “တေထတ်းသၢင်ၵူႊပီႊသေ မၵ်းတတ်းၵႃႊၶၼ်လႄႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼင်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇလႆႈ။ ပေႃးႁဵတ်းၼၼ် တေႁေႉၵင်ႈလႆႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇဢၢၼ်းယူႇသဝ်းသေ သိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ယဝ်ႉ လဵၼ်ႈၶၼ်မၼ်း၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ဝႃးမိုဝ်း ၵွတ်ႇဝႆႉ ၼမ်ၼမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢူးတိၼ်ႇၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇဢူး ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸေႊမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ဝဵင်းပီးလိၼ်း တူၵ်ႇထၢမ် ၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းဝႃႈ တႃႇႁေႉၵင်ႈလႆႈ လွင်ႈၵူၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇယူႇသဝ်းသေ သိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ၼမ်ၼမ်ၼႆႉ ၸွင်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁိူၼ်း လႄႈ တီႈလိၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးတၢၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ တီႈလိၼ်၊ ႁိူၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ  ၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉ တေႁေႉၵင်ႈလႆႈ ၶၼ်တီႈလိၼ်ဢမ်ႇၼိမ်၊ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉႁိူၼ်း၊ တီႈလိၼ် လႆႈမႃးၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးတၢၼ်းဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈဝႃႈပေႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉ ၶၼ်တီႈလိၼ် တေတူၵ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇတူၵ်းၼၼ်ႉတႄႉလၢမ်းယၢပ်ႇဝႆႉ။ တႃႇၶၼ်မၼ်း တေတူၵ်းၼႆႉ မီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈၵွၼ်ႇ၊ ဢဝ်လၢႆးၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉသေ ၵုမ်းထိင်းဝႆႉၼႆသေတႃႉ ပေႃးငိုၼ်းၽိူဝ်းႁႅင်းၵေႃႈ ၶၼ်ၼင်လိၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႊတူၵ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး


Style Selector

Layout Style

Background Image