search

ဝၼ်းထီႉ18/11/2017 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး႒႑႑႒ၼီႊလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး တီႈဝတ်ႉၵဵင်းလိူၼ် ၸေႈဝဵင်းၵေႇသီႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ဝၼ်းထီႉ18/11/2017ၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း(12:00)မူင်း ယူႇတီႈၸွမ်ႁၢၼ်/ၸဝ်သၢႆၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်သေၵႅတ်ႈမွၵ်ႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇသေယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးပႃးမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းသေ ၸၢႆးၼုမ်ႇယိင်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆလၢႆတီႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇၵႂႃႇ။

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Youth protest against copy
 
ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊပၢင်ပွႆး တၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းပၢင်လွင်းႁဵတ်းၵိုၵ်းပွႆးႁပ်ႉၸဵင်

ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်ႉ တေမီးပႃးပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆသေ ၶွမ်ႊမတီႊပွင် ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးတင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းပႃးပၢင်လွင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ဝၼ်းတီႈ 17-19/11/2017 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
statement copy
 
လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ဢထၵ 2 ပၢင်လွင်း သမ်းၶဵမ်ႁႄႉတၢင်းပဵၼ်သေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ

ဢွၼ်ႇယိင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် (ဢထၵ) မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း သမ်းယႃ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵျႃႇပၢၼ်ႇထႅပ်ႉ ယႅပ်ႉဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈသေ လႆႈလူႉတၢႆ ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ် ထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။ဝၼ်းတီႈ 16/11/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်း ဢွၼ်ႇယိင်း

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 19/11/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တၢမ်းၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:00)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =  41.5712   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =    1,364.99 ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  205.997  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
Windows 7 all in one ISO Full WinKabarKyaw
 
Windows 7 Sp1 x86 x64 All In One Pre-Activated (June 2017)

ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်း Activate Windows 7 Sp1 AIO June Update Version မႂ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
oppo f1 plus 03 aa 840x472 copy
 
လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ(သႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး) ၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Oppo F3

ၽူင်းလုၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းပီ 2017 ၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးမႃးတီႈၶဵင်ႇ Fonts Style မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉမီးၵူၺ်းၵေႃႉ

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ဢူးမွင်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်  ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း လၢတ်ႈဝႃႈ တေၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁူင်းႁိူၼ်း လႄႈ တီႈလိၼ် (Property Tax) တီႈၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီး ၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇယူႇသဝ်းသေ သိုဝ်ႉတီႈလိၼ်၊ လဵၼ်ႈၶၼ်တီႈလိၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – တႃႇတေၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၾိင်ႈမိူင်းယုၵ်းယၢင်ႇမၼ်းသေ ယွၼ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ တီႈလုမ်းၸွမ်သိုင်ႇၾိင်ႈ (ရှေ့နေချုပ်) ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ႁပ်ႉႁွင်း ၾိင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပေႃးၼႆၸိုင် တေဢဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ် တီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၽွတ်ႇၶွတ်ႈ ၸုမ်းသုၼ်ၵၢင် ၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁူင်းႁိူၼ်း လႄႈ တီႈလိၼ် (ပစ္စည်းခွန် ကောက်ခံမှု ကြီးကြပ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့) ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

ၸုမ်းသုၼ်ၵၢင် ၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁူင်းႁိူၼ်း လႄႈ တီႈလိၼ် ၼႆႉ တေဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း တီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ မၵ်းတတ်း ၵႃႊၶၼ်ယိမ် တီႈလိၼ်၊ ႁူင်းၵေႃႇၵၢႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူႊပီႊပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးမွင်ႇမွင်ႇဝိၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “တေထတ်းသၢင်ၵူႊပီႊသေ မၵ်းတတ်းၵႃႊၶၼ်လႄႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼင်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇလႆႈ။ ပေႃးႁဵတ်းၼၼ် တေႁေႉၵင်ႈလႆႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇဢၢၼ်းယူႇသဝ်းသေ သိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ယဝ်ႉ လဵၼ်ႈၶၼ်မၼ်း၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ဝႃးမိုဝ်း ၵွတ်ႇဝႆႉ ၼမ်ၼမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢူးတိၼ်ႇၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇဢူး ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸေႊမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ဝဵင်းပီးလိၼ်း တူၵ်ႇထၢမ် ၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းဝႃႈ တႃႇႁေႉၵင်ႈလႆႈ လွင်ႈၵူၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇယူႇသဝ်းသေ သိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ၼမ်ၼမ်ၼႆႉ ၸွင်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁိူၼ်း လႄႈ တီႈလိၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးတၢၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ တီႈလိၼ်၊ ႁိူၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ  ၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉ တေႁေႉၵင်ႈလႆႈ ၶၼ်တီႈလိၼ်ဢမ်ႇၼိမ်၊ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉႁိူၼ်း၊ တီႈလိၼ် လႆႈမႃးၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးတၢၼ်းဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈဝႃႈပေႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉ ၶၼ်တီႈလိၼ် တေတူၵ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇတူၵ်းၼၼ်ႉတႄႉလၢမ်းယၢပ်ႇဝႆႉ။ တႃႇၶၼ်မၼ်း တေတူၵ်းၼႆႉ မီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈၵွၼ်ႇ၊ ဢဝ်လၢႆးၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉသေ ၵုမ်းထိင်းဝႆႉၼႆသေတႃႉ ပေႃးငိုၼ်းၽိူဝ်းႁႅင်းၵေႃႈ ၶၼ်ၼင်လိၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႊတူၵ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး


Style Selector

Layout Style

Background Image