search

ပပ်ႉမၢႆတမ်းၽိုၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉတၢႆႇဢႃႇရီႇ ပီႊ 1958 တၢမ်တူဝ် ၸဝ်ႈၼွႆႉ (ၸေႃးယၼ်ႇတ/ငိူၵ်ႈၵၢင်းလၢႆး) ၵေႃႉဢွၼ်တႄႇတင်ႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႅမ်ႈဝႆႉတင်း လိၵ်ႈတႆးသေတႃႉ မၢင်တီႈၵေႃႈ တႅမ်ႈတင်းလိၵ်ႈထႆး။ ပီႈၼွင်ႉတၢင်းမိူင်းထႆးၶဝ် ၶိုၼ်းၶပ်ႉၶိုင်ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် မူႇလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်လိၵ်ႈတႆးၶေႃၶေႃ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈတႄႇႁႅၵ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆလႄႈ ၸုမ်းထတ်းလိၵ်ႈသႅၼ်ပၢႆး ၸင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ထုၵ်ႇလီႁူႉႁၼ်ၸွမ်းယူႇၼႆ ၸင်ႇလႆႈလူင်းၼႄမႃးၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

 

 

 

02-10-1958
ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼၼ်ႉ ၸတ်းၵၢၼ် ဢွၼ်ဢဝ်ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် လုၵ်ႉမိူဝ်ႈၸဝ်ႉ 5 မူင်းသေ ဢၢၼ်းလႅၼ်ႈၸူဝ်ႈမူင်း႞၊ 7 မူင်းတေႃႇ ထိုင် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈသေ ႁႂ်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းပၢင်ထႅင်ႈ၊ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ဢၢႆႈပႃး ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းပႅတ်ႉလႅၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇယူႇလီ၊ သမ်ႉဢမ်ႇတုင်းဢဝ်ၵႂၢမ်း ၼႂ်းလၵ်းမၢႆလႄႈ ပၼ်တၢမ်ႇဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉဝႆႉ။ ဢမ်ႇပႆႇတႅပ်းတတ်းၵၢၼ်မၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁပ်ႉလႆႈလိၵ်ႈၵၼ်းၸႆး (ႁူဝ်ႁၢၼ်လူင်) တၢင်ႇမႃး လၢတ်ႈလွင်ႈလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈတၢင်းမိူင်းၶိတ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

03-10-1958
ၸတ်းၵၢၼ် ၵႅၼ်ႇၶႅင်သေ ႁႂ်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းပၢင်။ မူးသိူဝ်းလွႆဢုၼ်ႈ မႃးသူင်ႇမူသွင်တူဝ် လႄႈ ၵႆႇသိပ်း႞။

04-10-1958
မူးသိူဝ်းလွႆဢုၼ်ႈ ဢဝ်လိၵ်ႈမႃးသူင်ႇဝႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမႄႈၵႅၼ်း ၵႂႃႇမိူင်းတူၼ် တီႈဝူဝ်ႇလွႆ။

05-10-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁပ်ႉလႆႈလိၵ်ႈ ၸၼ်ႇတၶႄႇ ယူႇလွႆ ဢၢင်ႇၶၢင်ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈထၢမ်မႃးဝႃႈ – ၶႂ်ႈလႆႈ ၵုၼ်ႇသွင်ၸွႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼိုင်ႈၸွႆႉ တေပၼ် 1,300 ဝႃႈၼႆ။ ႁဝ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈတွပ်ႇဝႃႈ (ဢမ်ႇမီး)။ လႆႈၶၢဝ်ႇ ပူႇႁဵင်ၼမ်ႉႁူး မႃးလၢတ်ႈဝႃႈ – မိူင်းႁၢင် ဢဝ်ငိုၼ်းၶွၼ်ႇႁႆႊၶွၼ်ႇသူၼ် ၵႂႃႇသႂၢင်း မိူင်းတူၼ်လႄႈ ၵူၼ်းႁဝ်းဢဝ်မႃး ငိုၼ်း 60 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ သမ်ႉလႆႈၶၢဝ်ႇ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် လုၵ်ႉတီႈႁူဝ်တၢတ်ႇ ၶၢမ်ႈတီႈတႃႈၶႄဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းတူၼ် ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

06-10-1958
ႁႂ်ႈၶုၼ်ႁၢၼ်ၼွႆႉဢိၼ်း လႄႈ သေႃးၼၼ်ႇတႃႇ ႁူဝ်ယွတ်ႈ သွင်ၵေႃႉ ၵႂႃႇတီႈပေႃႈမိူင်း၊ ၸၢႆးၼီႉ တီႈသၼ်ၵၢင်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ လိၵ်ႈသၢင်ႇသေႃး လၢတ်ႈ မႃးဝႃႈ လွင်ႈၵၼ်းၸႆးၶဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်။ ၶမ်ႈၼႆႉ လုင်းယွတ်ႈမိူင်း၊ ၸၢႆးလၢႆးမိူင်း၊ ၸၢႆးထုၼ်း ၶဝ် မႃးတီႈပၢင်ႁဝ်းသေ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈၶႄႇၶဝ်။ လွင်ႈၵႂႃႇသူၼ်သတ်း၊ လွင်ႈၵႂႃႇၵဵင်းႁၢႆး၊ လွင်ႈၵႂႃႇတၢင်းတူၵ်းၶူင်း။

07-10-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉ လုင်းမိူင်းၶဝ် ၶိုၼ်းမိူဝ်းၵႂႃႇမိူင်း ၾၢင်။

08-10-1958
သၢင်ႇသုၶဝ် ၵႂႃႇမိူင်းၵျွတ်ႈပွၵ်ႈမႃး။

09-10-1958
ၶုၼ်ႁၢၼ်သၢင်ႇသေႃး ဢွၼ်ဢဝ်ၼုမ်ႇ သိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ၶိုၼ်းၽႅဝ်မႃး။
မိူဝ်ႈၼႆႉႁဵတ်းၵႂၢႆးၵိၼ်တူဝ်႞ ဢၼ်ပူႇဝ လႆႈပုင်ႇဢၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ။

10-10-1958
ယူႇၼႂ်းပၢင် ၸတ်းၵၢၼ်၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပူႇလွႆၶဝ် မႃးလႄႇ တီႈပၢင်ႁဝ်း။

11-10-1958
ၸတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈႁူဝ်ႁၢၼ်လူင် မၼေႃႇ၊ ႁူဝ်ႁၢၼ်လူင် ၵၼ်းၸႆး၊ ႁူဝ်ႁၢၼ်လူင် လၢႆးဝူင်း ဢွၼ်ဢဝ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် 31၊ ပႃးၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ ပဵၼ် 34၊ ၵွင်ႈ (လၽ) 10၊ (သဝ) 5၊ ႁႃႈၵမ်း 4၊ (သတ) 3၊ (ပလ 1) 3၊ (ၵပ) 3၊ သၵူး 1 ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းပုင်ႇဢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈပၢင် လူင်းမႃး တီႈဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇ။

12-10-1958
သိုဝ်ႉၶူဝ်းလီ တီႈသၢင်ႇလူင် 344။
ပီႈလွႆၵေႃႈ သိုဝ်ႉၶူဝ်းပၼ် 231။
သိုဝ်ႉၶူဝ်း ပီႈလွႆၵေႃႈ သိုဝ်ႉမႃးပၼ် 79။
ႁူမ်ႈၵၼ်မႅၼ်ႈ ငိုၼ်း 310။

13-10-1958
သၢင်းၸလၢင်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇ။

14-10-1958
ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ႁဝ်းၶဝ် ဝၢင်းငိုၼ်းပၼ် တီႈလုင်းၶမ်းၸမ်ႈဝႆႉ 1,000 ဝၢတ်ႇ။
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်းမႃးတီႈပၢင်၊ လႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႉ ၼမ်ႉပင်း လႄႈ မိူင်းပူး မီးတီႈပၢင်ဝႆႉ။

15-10-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈပၢင် မႃးၽႅဝ် လွႆဢုၼ်ႈ ယဝ်ႉ၊ ႁပ်ႉလႆႈလိၵ်ႈ ၶုၼ်ႁၢၼ် လၢတ်ႈ (ဢွင်ႇသေ ၼီး)။

16-10-1958
ၸတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈပီႈပွႆး၊ မၼေႃႇ၊ ၵၼ်းၸႆး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းႁၢင် တေႃႇမႄႈၵႅၼ်း။ မႄႈၵႅၼ်းတေႃႇမိူင်းၶိတ်ႈ။ ၶမ်ႈၼႆႉ ပီႈႁဵင်ပိင်ႇၺႃႇ ၽႅဝ်မႃး လၢတ်ႈလွင်ႈ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် ယူႇၼမ်ႉႁူးသေ ပႂ်ႉယၢမ်း၊ ႁၼ်ၶႄႇသွင်ၵေႃႉ တင်းမႃႉတူဝ်႞လႄႈ လႆႈယိုဝ်း၊ လွတ်ႈပၢႆႊၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉဝၢၼ်ႈ။

17-10-1958
ၸတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈသြႃႇ (ၽူမ်းမ) ၵႂႃႇမိူင်းသၢတ်ႇ၊ သြႃႇၽူမ်းမ သင်ႇၵမ်ၸိုမ်းဢၼ်႞၊ လုင်း ၸၢင်းၵႅင်း သင်ႇယႃႈလွတ်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ် တဝ်ႈ႞။

18-10-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်းမိူဝ်းတီႈပၢင်လႄႈ မိူဝ်းၺႃး ပီႈလွႆၵူၼ်းၵႃႉ သမ်ႉၶိုၼ်းမႃးလွႆဢုၼ်ႈ။

19-10-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉလွႆဢုၼ်ႈ မႃးၽႅဝ်ၼမ်ႉႁူး၊ သူင်ႇပီႈၼွင်ႉ (ၵၶ) ၶဝ်သေ မႃးၼွၼ်းတီႈႁူဝ် တၢတ်ႇယဝ်ႉ။

20-10-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႂႃႇပႂ်ႉၽၢႆႇ တူၵ်းၶူဝ်သုင် တေႃႇထိုင်ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း၊ ဢမ်ႇႁၼ်သင်လႄႈ ၶိုၼ်းမႃးႁူဝ်တၢတ်ႇ၊ လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈ ၼွႆႉဢိၼ်း ၾၢၵ်ႇမႃး မိူင်းဢိတ်ႇ။ လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ ပိင်ႇၺႃႇ ၽၢႆႇၶႄႇ၊ လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈၸရေးသေႃး ႁူၺ်ႈသႆး၊ လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈ ၼၼ်ႇတႃႇဝူၼ်ႇ လႄႈ ငိုၼ်းသၢမ်ၶၼ် (30)၊ လိၵ်ႈလုင်းၸၢင်းၵႅင်း၊ လိၵ်ႈသြႃႇၽူမ်းမ လွင်ႈတီႉဢဝ် မေးပူဝ်ႇဢေး ဢၢပ်ႈပၼ်ၸၢင်းၵႅင်း၊ ၼွၼ်းႁူဝ်တၢတ်ႇ။

21-10-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႉ ၵႂႃႇပႂ်ႉတီႈၼမ်ႉႁူး ပႃႇ ၵွႆ၊ ဢမ်ႇထူပ်းသင်သေ ၶိုၼ်းမႃးၽႅဝ် တီႈႁူဝ် တၢတ်ႇယဝ်ႉ၊ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် ဢၼ်မႃးႁဵတ်း ၵၢၼ် (ၵႂႃႇလႄႇ) ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ – ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းႁၢင် ၼႆႉ မီးမႄႈယိင်းသၢမ်ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ဢီႇမၢတ်ႈငႃး ပႄး လႄႈ ဢီႇမၢတ်ႈသၢမ်မူး ၼၢႆးသႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းၵူၼ်းမၢၼ်ႊလႄႈ ပေႃးဢမ်ႇဢဝ်ပႅတ်ႈၸိုင် ယၢပ်ႇတေႉတေႉ ဝႃႈၼႆ။
ၶမ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ ၵႂႃႇဢဝ်တီႈမိူင်းႁၢင်သေ ထၢမ်တူၺ်းလွင်ႈ ၼၢႆးသႅင်၊ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်လႃးလႃးလႄႈ ပူင်ႁႂ်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် ၵႂႃႇၵွႆပႅတ်ႈ။ ၵိုတ်းယူႇသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မီးၵူၼ်းႁပ်ႉႁွင်းဢဝ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁွင်ႉမိူဝ်း တီႈပၢင် ဝႃႈၼႆ။ ၶမ်ႈၼႆႉ ၼွၼ်းတီႈလွႆဢုၼ်ႈ။

22-10-1958
လုၵ်ႉလွႆဢုၼ်ႈ ၶိုၼ်းမႃးတီႈပၢင်ပႃႇပႅၵ်ႇ၊ ၶမ်ႈၼႆႉ လႆႈလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်။

23-10-1958
ယူႇၼႂ်းပၢင် ၸတ်းၵၢၼ်။

24-10-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶုၼ်ႁၢၼ်သၢင်ႇသု ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁူၺ်ႈဢေႃႈ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် 31 ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇမိူင်းၾၢင်။

25-10-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉ ပေႃႈမိူင်း(သေၼီး) ၽႅဝ်မႃးယဝ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တေလႆႈပိုင်ႈဢိင် တူဝ်ၵဝ်ႇသေ ယိပ်းၵႅမ်းၶိုင်ပွင်ၵႂႃႇ။

26-10-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈယိပ်းၵၢၼ်ၶဝ် ၵိၼ်လဵင်ႉၵၼ်တင်းသေၼီး။
တၢမ်းၶမ်ႈ 4 မူင်းပၢႆပၢႆ တင်းပေႃႈမိူင်းသေ ၼီး လႄႈတင်း ၽူႈယိပ်းၵၢၼ်ၶဝ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵႂႃႇပႅတ်ႇၶျၢၵ်ႈ။
(1) ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်တူဝ်ငိူၵ်ႈၵၢင်းလၢႆး – လုင်းယီႈ
(2) ႁဵတ်းႁႃတၢင်းၵိၼ် – လုင်းယီႈ
(3) ဢုပ်ႇလုၵ်ႈသိုၵ်း – သၢင်ႇသေႃး
(4) တိတ်းတေႃႇ – လုင်းယီႈ၊ သၢင်ႇသေႃး
(5) ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း – လုင်းယီႈ၊ လုင်း ပိင်ႇၺႃႇ
(6) ၶူဝ်းၼုင်ႈ 200 ၸုမ်ႇ – ၸၢႆးထုၼ်း
(7) တေၵႂႃႇၵၢၼ်မိူင်းသၢတ်ႇ (ငိုၼ်း)
(8) ပၼ်ငိုၼ်းတီႈ ပေႃႈမိူင်းသေၼီး ၵႂႃႇ သွင်ၽၼ်း (2,000)။

27-10-1958
သၢင်းၸလၢင်းပၼ် တင်းလုင်းၶမ်းၸမ်ႈ။ လုင်းၵျွင်းမူး ၸွႆႈထႅမ်သဵမ်ဢၼ်႞။ သဵမ်ၵႃးလႃး ဢၼ်႞။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်းမႃးတီႈပၢင်တပ်ႉ၊ ၶမ်ႈၼႆႉ လၢတ်ႈၼႄ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် ၵႂႃႇလွင်ႈပီႈၼွင်ႉ မႄႈသၢဝ် ပၼ်လိၵ်ႈၵမ်းမႃးၼၼ်ႉ။

28-10-1958
ၼႂ်ၼႆႉ ၸတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈၶုၼ်ႁၢၼ်သၢင်ႇသု ဢွၼ်ဢဝ်ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် 32 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈပုင်ႇပႃႇၶႅမ်၊ ၸတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈ ပူႇဝ၊ သၢင်ႇဝိ ၵႂႃႇ ဢဝ်ၶူဝ်း တီႈမႄႈၵႅၼ်း လႄႈ ပွႆႇႁႂ်ႈ ၶွင်းသၢင်ႇဝိ ၵႂႃႇႁွင်ႉၵျွင်းသၢင်ႇ လႄႈ ၵျွင်းသႅင်၊ ဢိၵ်ႇသမ်ႉ တေလႆႈဢဝ်မႃး ၵွင်ႈသွင်ပျွင်း သွင်ၵၼ်း လႄႈ ၵွင်ႈပျွင်းလဵဝ် ၵၼ်း႞။ ႁႂ်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် ၸွမ်းၵႂႃႇ သီႇၵေႃႉ။ ၵွင်ႈသီႇၵၼ်း ပၼ်ၵႂႃႇ သၢမ်ဝၼ်း။ ပႃးဝၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ မူႇၸုမ်း ၽသပလ ၶဝ် မွပ်ႈဢႃႇၼႃႇ ႁႂ်ႈၼေႇဝိၼ်း ဢဝ်သိုၵ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်း။

29-10-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းပၢင်။

30-10-1958
ပီႈၼွင်ႉယၢင်း ပဵၼ်မေႃယႃ ပဵၼ်သွင်မႆ တပ်ႉၼၢမ်ႇပၢတ်ႈ (23) မႃးယူႇလူၺ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်း။

31-10-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸတ်းၵၢၼ်ႁႂ်ႈ သၢင်ႇသေႃး ၶုၼ်ႁၢၼ်ဢွၼ်ႇ ပႃးၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် 32၊ ႁူမ်ႈ 33 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်။

 

 သိုပ်ႇလူ တွၼ်ႈလိုၼ်းသုတ်း

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး

Style Selector

Layout Style

Background Image