search

ပပ်ႉမၢႆတမ်းၽိုၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉတၢႆႇဢႃႇရီႇ ပီႊ 1958 တၢမ်တူဝ် ၸဝ်ႈၼွႆႉ (ၸေႃးယၼ်ႇတ/ငိူၵ်ႈၵၢင်းလၢႆး) ၵေႃႉဢွၼ်တႄႇတင်ႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႅမ်ႈဝႆႉတင်း လိၵ်ႈတႆးသေတႃႉ မၢင်တီႈၵေႃႈ တႅမ်ႈတင်းလိၵ်ႈထႆး။ ပီႈၼွင်ႉတၢင်းမိူင်းထႆးၶဝ် ၶိုၼ်းၶပ်ႉၶိုင်ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် မူႇလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်လိၵ်ႈတႆးၶေႃၶေႃ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈတႄႇႁႅၵ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆလႄႈ ၸုမ်းထတ်းလိၵ်ႈသႅၼ်ပၢႆး ၸင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ထုၵ်ႇလီႁူႉႁၼ်ၸွမ်းယူႇၼႆ ၸင်ႇလႆႈလူင်းၼႄမႃးၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.06.1958

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၢႆႈမၼေႃႇ လႄႈ ဢၢႆႈဢိၼ်း ၶိုၼ်ႈထိုင်ႁူၺ်ႈႁွမ်ႈ တီႈႁဝ်းယူႇသေယဝ်ႉ တႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁူၺ်ႈဢေႃႈၼႆႉ လုၵ်ႉၼႆႉတေႃႇထိုင် 20 ဝၼ်း တေလႆႈႁဵတ်း ပုၼ်ႈတႃႇ တေၶဝ်ႈယိုဝ်း ဢဝ်ၼႂ်းႁူၺ်ႈဢေႃႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉ ဢၢႆႈမၼေႃႇ ဢၼ် မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈဢေႃႈၼႆႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတင်း လူင်ယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈယဝ်ႉ သမ်ႉႁႂ်ႈ ဢၢႆႈ မၼေႃႇ လႄႈ ဢၢႆႈပိင်ႇၺႃႇ ဢၢႆႈပၢင်ႇ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ မိူဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းႁၢင်ထႅင်ႈ။

07.06.1958

မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈၽူမ်းမိၼ်း ဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇ တီႈ ပၢင်တိုၵ်း။ ၼႃးပႃႇၵၢဝ် မိူင်းဢိတ်ႇ ႁူဝ်ယွတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ သမ်ႉပၼ်ၵၢၼ် ႁႂ်ႈ ဢၢႆႈၵျၢၼ်ႇ ၵႂႃႇ ယွၼ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် တီႈသၢင်ႇၵၢၼ်းၼေႇ ဢိူင်ႇ မႄႈၵႅၼ်းထႅင်ႈ။ ၶမ်ႈၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉဢဝ် ၵူၼ်း ၽယႃးၸွမ်မေႃၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈပဵၼ်မႃး။

10.06.1958

မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈႁူဝ်ႁၢၼ်လူင် သၢင်ႇသု လႄႈ ထုၼ်းလ ဢိၵ်ႇ 36 ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇ (ပူႇၵျွင်း လူင် လႄႈ မိူင်းသၢတ်ႇ) သုဝုၼ်ႇၼ လႄႈ ပိင်ႇၺႃႇ ၵႂႃႇတီႈပီႈသၢင်ႇ ၵ-ၼ မႃးထိုင် ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်၊ ၶိုၼ်း မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ဢွၵ်ႇတီႈပၢင်ႁူၺ်ႈႁွမ်ႈ မႃးတီႈပၢင် ႁူၺ်ႈပူႉ၊ လူတူၺ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် သေလႄႈ (ယုၵ်ႉယႂ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်-ပၼ်-)

1။ ၸၼ်ႇတ၊ ႁူဝ်ႁၢၼ်ၵၢင် ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ႁူဝ် ႁၢၼ်လူင်

2။ ဝိၺႃး၊ ႁူဝ်ႁၢၼ်ဢွၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ႁူဝ် ႁၢၼ်ၵၢင်

3။ ဢၢႆႈႁၢၼ်၊ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ႁၢၼ်ဢွၼ်ႇ

4။ သၢင်ႇသေႃး၊ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၶိုၼ်ႈ ပဵၼ် ႁူဝ်ႁၢၼ်ဢွၼ်ႇ

5။ ဢၢႆႈၵျၢၼ်ႇ၊ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ႁၢၼ်ဢွၼ်ႇ

11.06.1958

မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈၽူႈ ယိပ်းၵၢၼ်ၶဝ်သေယဝ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးပႂ်ႉ တီႈၼွင်ယႃႈ သႆး၊ ပူႇမူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃး၊ ပူႇသိုင်ႇၵုၼ ၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးလႄႈ ၶိုၼ်းမႃးတီႈပၢင်ႁူၺ်ႈႁွမ်ႈသေ လႆႈ ႁၼ် ဝုၼ်ႇၼ လႄႈ ၸၢႆးၸိင်ႇ သွင်ၶႃ လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းၾၢင်မႃး။

12.06.1958

ဢၢႆႈဢိၼ်း လုၵ်ႉတီႈမိူင်းတူၼ် ပွၵ်ႈမႃး သေယဝ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ မျူဝ်ႉဢုၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၵႂၢမ်း သင်။ တႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸႂ်တႆးယဝ်ႉ။ ႁပ်ႉလႆႈ လိၵ်ႈပူႇႁဵင်မႄႈၵႅၼ်းသေလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်မိူဝ်း တီႈႁူၺ်ႈပူႉ သိုဝ်ႈတႃႈၼမ်ႉႁၢင် လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ယဝ်ႉ တဵင်ႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးၼွၼ်း ၼွင်ယႃႈသႆး။

13.06.1958

ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- မိူဝ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပူၵ်း တုင်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်လႄႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈ သီႇၵမ်း။ ၵႂႃႇထႅင်ႈၼွင်ယႃႈသႆး မိူဝ်ႈၶမ်ႈ 8 မူင်း၊ တင်းပီႈသၢင်ႇ ၵ-ၼ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တေႃႇ ထိုင်တဵင်ႈၶိုၼ်း 3 မူင်းပၢႆသေ မႃးၼွၼ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ၊ ၽႃႈမႆႊၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး၊ ၾူၼ်ၵေႃႈယမ်း၊ ၵိၼ်းၸႂ် တေႉတေႉယဝ်ႉ။

14.06.1958

ၼႂ်ၼႆႉ ၶိုၼ်းၽႅဝ်တီႈပၢင်ႁူၺ်ႈပူႉသေ ၼႄ ၵၢၼ်ပၼ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ်၊ လိူဝ်ၸႂ်ၵွပ်ႈၵၢၼ် ငၢၼ်းတေႉတေႉယဝ်ႉ။

15.06.1958

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးငိၼ်းလွင်ႈသင်။

16.06.1958

မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁပ်ႉႁၼ်လိၵ်ႈဝႃႈ ၽူမ်းမိၼ်း ဢွၼ်ဢဝ်ပီႈၼွင်ႉ ဢိူင်ႇပၢင်ၵႅင်းမႃးဝႃႈၼႆ။ ၵိၼ် ၶဝ်ႈၼႂ်ယဝ်ႉ လႆႈႁၼ် မၼေႃႇၶဝ် ၽႅဝ်ၶိုၼ်းမႃး လၢတ်ႈဝႃႈ- ၵၢၼ်ငၢၼ်းလဵပ်ႈလွႆႉၵူႊၸိူဝ်း။ မိူဝ်ႈ ၼႆႉ ၵႂႃႇၼွၼ်း တီႈပၢင်ႁူၺ်ႈပူႉ၊ ဢွၵ်ႇၼွင်ယႃႈသႆး မႃးၽႅဝ်တီႈပၢင်ႁူၺ်ႈပူႉသေ ပၼ်ၵၢၼ်တီႈ ၸၼ်ႇ တ (ႁူဝ်ႁၢၼ်လူင်) ဢွၼ်ဢဝ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် တင်းမူတ်း 8 ၵေႃႉ ၵႂႃႇတႃႈၼမ်ႉႁၢင် မိူဝ်းႁပ်ႉဢဝ် ၸလိပ်ႈ။ တင်းပီႈၼွင်ႉၼႃးပႃႇၵၢဝ် ပၢင်ၵႅင်း ႁူဝ် ယွတ်ႈ မိူင်းဢိတ်ႇၶဝ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈၼုမ်ႇ သိုၵ်းႁၢၼ်။

17.06.1958

ႁႂ်ႈၽူမ်းမိၼ်း လႄႈ ၸၼ်ႇတ သွင်ၶႃ ဢွၼ်ဢဝ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် 8 ၵေႃႉသေလႄႈ မိူဝ်း ပႂ်ႉတၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းၶိတ်ႈ၊ တၢမ်းၶမ်ႈမႃး လႆႈႁၼ် လိၵ်ႈဝႃႈ- တင်းမၢၼ်ႊၶဝ် ႁႅမ်ၵၼ်မႃး ဝႃႈၼႆလႄႈ ႁွင်ႉၶိုၼ်းတီႈလင်။ ပီႈႁဵင်ၶဝ် မႄႈၵႅၼ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ်သတိမႃးလႄႈ ၵူၼ်းသူင်ႇလိၵ်ႈသွင်ၵေႃႉ မႃး လၢတ်ႈဝႃႈ- ၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ပူႇဝ ပႃးၵွင်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႄႈ ၵႅၼ်းၵႂႃႇသေ ပီႈၼွင်ႉမႄႈၵႅၼ်း ၶႆႈၸႃႉတေႉတေႉ။ ၽူမ်းမိၼ်း ပႃးၵွင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇၸလီႇသေ ၵျွင်းသြႃႇမၢၼ်ႊၶဝ်သမ်ႉႁၼ်လႄႈ ပိူၼ်ႈလႆႈၵူဝ် ယွၼ်ႉသေ ၸင်ႇမိူဝ်းလၢတ်ႈ တီႈပီႈသၢင်ႇလူင်။

18.06.1958

ၵႂႃႇလႄႇ တီႈဝၢၼ်ႈၽျႃးၸွမ်မေႃ လႄႈ တင်းၵူၼ်းၼိူဝ်လွႆ ဢိူင်ႇလွႆၶီႈလဵၵ်း ဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ဝႃႈၼႆလႄႈ ၽျႃး ၸွမ်မေႃ ၸွႆႈထႅမ်မႃး ငိုၼ်းၵဝ်ႇ 200 မႅၼ်ႈ Ks 600 လႄႈ ယႃႈၽိၼ်ႇ ၶၼ်ႁႃႈၵျၢပ်ႈယဝ်ႉ။

19.06.1958

လုၵ်ႉတီႈၽျႃးၸွမ်မေႃ မႃးၶိုၼ်းတီႈပၢင် သေ ၵႂႃႇၸူးပီႈသၢင်ႇလူင်၊ ဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇ ႁိုင် လႆႈႁၼ်သၢင်ႇသု ဢွၼ်ဢဝ် ပီႈၼွင်ႉမိူင်း သၢတ်ႇမႃးလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၶဝ် မႃးၶိုၼ်းတီႈပၢင်။

20.06.1958

လုၵ်ႉတီႈပၢင်မႃးတီႈၼွင်ယႃႈသႆး တီႈလီႉ သေႃး ဝၢၼ်ႈမေႃၽီလူင် မႃးၺႃးၵၼ်၊ မဝ်မၢင်တေႉ တေႉ ဢမ်ႇပွင်ႇလွင်ႈသင်။

21.06.1958

ပဵၼ်လူမ်းၼၢဝ် ယူႇတီႈၼွင်ယႃႈသႆး၊ ဝိ ၺႃး (ႁူဝ်ႁၢၼ်ၵၢင်) ဢဝ်ၵွင်ႈသွင်းဝႅၼ်းမႃး Bren 1.M 2 ဢဝ်တီႈလွႆဢုၼ်ႈမႃး။

22.06.1958

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႅၼ်းမႃးယဝ်ႉ ဝုၼ်ႇၼ ဢၢႆႈၸၢႆး ၸိင်ႇ သွင်ၶႃ ဢဝ်သွင်းဝႅၼ်းမႃးလဝ်းၼိုင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈပူႇႁဵင်မေႃၽီၸွႆႈထႅမ်မႃး ၵွင်ႈ 5 ၵမ်း မႄႇလီႇ ၵၼ်ႇလဝ်းၼိုင်ႈ။ မၢၵ်ႇ 10 ။ (ၼၢဝ်ယူႇ)

23.06.1958

(ၼၢဝ်ယူႇ) ပီႈၼွင်ႉ ႁူၺ်ႈဢေႃႈ ၸွႆႈထႅမ်မႃး Ks 280 ။

24.06.1958

ဝၢၼ်ႈၶုၼ်သၢင်ႇၸွႆႈထႅမ်မႃး ၵွင်ႈလ-ၽ 1၊ မၢၵ်ႇမၼ်း 10၊ ပီႈၼွင်ႉႁူဝ်ယွတ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်မႃး Ks 150 ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ မႃးၽႅဝ် 3 ၵေႃႉ တီႈ ႁဝ်း ၼွင်ယႃႈသႆး။

ပီႈၼွင်ႉတႃႇၸွႆႈၵၢၼ်။

1။ ၸလွႆသွႆႈၶမ်း၊ တၢၵ်ႇလႅတ်ႇ

2။ သိုင်ႇၽူမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵျွင်း

3။ ပူႇသိုင်ႇမၼ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵၢင်

4။ သၢင်ႇဢေႃး၊ ၸရေးပႃႇဝွင်

5။ သမႃႇထိ၊ ပႃႇသၵ်း

6။ ၸရေးဝူင်း၊ ပႃႇသၵ်း

7။ သၢင်ႇသု၊ ပႃႇသၵ်း

ပီႈၼၢၼ်ဢွၼ်ႇ ဢဝ်ၶဝ်မႃးယဝ်ႉ။

25.06.1958

ၼၢဝ်ယူႇ၊ ၽႃႈၵေႃႈ ဢၼ်သိူဝ်ႇဢမ်ႇမီး၊ ဢၼ်ႁူမ်ႇဢမ်ႇမီး၊ ဢီႈယႃလီၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႊၵႂႃႇ ဢဝ်ၵႃႈလႂ်၊ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ်ႁႅင်းတေႉ တေႉယဝ်ႉ။

26.06.1958

ပီႈသၢင်ႇလူင် ႁႂ်ႈသြႃႇသူးရိၼ်း မႃးယႃလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅၼ်းမႃးတေႉတေႉယဝ်ႉ။

27.06.1958

ၶႅၼ်းမႃးသေ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းႁၢင် ၵျွင်းပၢင်ႇ ၶဝ် မႃးလႄႇႁဝ်းယဝ်ႉ။

28.06.1958

ၶႅၼ်းမႃးလႄႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈလႆႈမႃး။

29.06.1958

ၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်မႃးတေႉတေႉ။

30.06.1958

ဢၢႆႈသႅင် ၵဵင်းတွင်း မႃးလႄႇႁဝ်း။

သိုပ်ႇလူ တွၼ်ႈသၢမ်

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး

Style Selector

Layout Style

Background Image