search

ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈငဝ်းလၢႆးဢၼ်တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇၼၼ်ႉတေႁိုင်တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလႂ်။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိပ်းၵေႃႉ (ၸၢႆးပႅတ်ႇယိင်းသွင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁႃႈဝၢၼ်ႈလႆႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈထတ်းႁၼ်ၺႃးတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇမႅင်း (TB) တီႈႁူင်းယႃသီႇပေႃႉ၊ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၼႂ်းပီ 2015ၼႂ်းၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၶိုင်ႈၼိုင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃး ၵုၼ်ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်ထၢင်ထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈဢၼ်ၶုတ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2004 သေၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းမႃး ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၼႂ်းပီ 2014

လွင်ႈလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ၼႆႉၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈယွၼ်ႉၶီႈၽုၼ်ႇမုၵ်ႉဢၼ်ၶုတ်း၊တီႈၵဵပ်းသိမ်းလႄႈတေႃႉတၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် ပႃးၸဵမ်ဢၢႆၵႂၢၼ်းတီႈၵွင်ထၢၼ်ႇႁိၼ်ဝႆႉႁိမ်းဢွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ်လၢတ်ႈဝႃႈလႆႈ သုတ်ႇဢၢႆမဵၼ်လိပ်းမဵၼ်ၶဵဝ်ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈၵွင်ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ႉၵူႈၶိုၼ်းဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းလႆႈၵူတ်ႇထတ်းမႅၼ်ႈၺႃးတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇမႅင်းၼၼ်ႉတၢမ်ၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ-

ၶပ်ႉမၢႆ ဢႃယု ၸၢႆး/ယိင်း ဝၢၼ်ႈ ပီၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ႁူဝ်ယွႆႈ
1 45 ၸၢႆး ၼႃးၵုၼ်ၼွႆႉ 2017  
2 30 ယိင်း ၼႃးၵုၼ် 2017 ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်းသေတိုၵ်ႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈႁူင်းယႃ သီႇ ပေႃႉ၊မၼ်းၼၢင်းမီးလုၵ်ႈလၢင်း 3 ၵေႃႉ
3 23 ၸၢႆး ဝၢၼ်ႈလူင်ၼမ်ႉမ 2016  
4 15 ၸၢႆး ၼႃးၵုၼ် 2016  
5 41 ၸၢႆး ၼႃးၵုၼ် 2015  
6 70 ၸၢႆး ၼႃးၵုၼ် 2015 မေးမၼ်းၸင်ႇႁႃတၢႆမိူဝ်ႈ 2 လိူၼ် ပူၼ်ႉမႃးၵူၺ်း ယွၼ်ႉဢႆႁၢဝ်ႉႁႅင်း။လႅပ်ႈ တေၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇမႅင်း (TB) ပႃး
7 58 ၸၢႆး ပႃတႅပ်း 2015  
8 51 ၸၢႆး ၼွင်ၼုၺ်း 2015  
9 43 ၸၢႆး ၼွင်ၼုၺ်း 2015  
10 55 ယိင်း ၼႃးၵုၼ် 2013 ဝၢႆးလႆႈၵူတ်ႇၺႃးတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉမၼ်းၼၢင်းလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ တၢင်ႇ တီႈသေဢမ်ႇသိုပ်ႇယူႇတီႈၼႃးၵုၼ် ယဝ်ႉ 

07 11 2017 Nam Ma TB cases Map Shn

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ်ၵေႃႉဢၼ်ဢႃယုလႆႈ 70 ပီၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈမၼ်းလႆႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈထူပ်းၺႃးလွင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇမႅင်း (TB) ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2015လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းထူပ်းၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းတေႉတေႉ။မၼ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးဢွၼ်ႇသေမီးဝႆႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလႄႈသူၼ် မွၵ်ႇၸီႇလီႇ (မႆႉၶီႈလဵၵ်း)မိူဝ်ႈပႆႇၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇမႅင်းၼၼ်ႉတႄႉၼိုင်ႈပီႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ်သေမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ 300,000 ၵျၢပ်ႈ။မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵွပ်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ၵွပ်ႈလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ၵွပ်ႈမီးဢၢႆ မဵၼ်လိပ်း မဵၼ်ၶဵဝ်ဢၢႆမဵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်းဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတၢင်းလုၵ်းထၢင်ထၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေဢမ်ႇပေႃး ၸၢင်ႈႁဵတ်းသူၼ်တေႉတေႉလႄႈငိုၼ်းၶဝ်ႈႁူဝ်ပီၵူၺ်းလႆႈ 50,000 ၵျၢပ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ။ 

 မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ“ ၶႃႈမီးသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလႄႈသူၼ်မွၵ်ႇၸီႇလီႇတၢင်းၵႂၢင်ႈမွၵ်ႈ 2 တိုင်ႇယၢၼ်ၵႆမေႃႇထၢၼ်ႇၼႃးၵုၼ်ၼၼ်ႉမွၵ်ႈ 120 ဝႃး။ပေႃးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈသူၼ်ၼၼ်ႉၼႆဢၢႆထၢၼ်ႇမဵၼ်လိူဝ်ႁႅင်းၼႃႇ-မဵၼ်လိပ်းမဵၼ်ၶဵဝ်သမ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးမၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႃးလႆႈၵႂႃႇၸႂ်းႁူင်းယႃတီႈသီႇပေႃႉၼိုင်ႈပွၵ်ႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းၵူႈလိူၼ်သေႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇပေႃးၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လႄႈမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈဢေႇ။မိူဝ်ႈၸဝ်ႉပီၼႆႉပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်ၼၼ်ႉၵေႃႈမေးမၼ်းဢႆ ႁၢဝ်ႉႁႅင်း သေလႆႈလုသဵင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈသွင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း။လႅပ်ႈတေပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇမႅင်း (TB) ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈထတ်းတူၺ်းတီႈႁူင်းယႃ။07 11 2017 Smoke emission from piles of coal near Na Koon

တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇမႅင်းၼႆႉၵမ်ႈၼမ်ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၺႃးမိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2015 ၽွင်းႁူဝ်ပဝ်ႈ (ဢုၵ်ႉၵထၼမ်ႉမၾၢင်ႉမႅၼ်ႈၵူၼ်းဢႆႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးသေလႆႈၸတ်းဢဝ်ရူတ်ႊ/ၵႃးမၼ်းၵႂႃႇသူင်ႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတီႈႁူင်းယႃသီႇပေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉတႄႉဢမ်ႇမီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇၸႅတ်ႈတီႈႁူင်းယႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းၵႆ (ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ၸူဝ်ႈမူင်း)ဢမ်ႇပေႃးမီးငိုၼ်းလႄႈဢမ်ႇပေႃးႁူႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈတႃႇလၢတ်ႈတေႃႇၸွမ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁူင်းယႃၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉၵွပ်ႈဝႃႈတီႈႁူင်းယႃၵမ်ႈၼမ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈဢၼ်မီးလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်မီးဢၢႆမဵၼ်မႃးႁၢဝ်ႉႁႅင်းမႃးၼႆႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2017 ၼႆႉႁၢဝ်ႉ ႁႅင်းလိူဝ်သေမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း။

ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉမၼႆႉၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႊပရႄးဢၼ်တင်ႈႁူင်းၵၢၼ်ဝႆႉတီႈ တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေးတႄႇၶုတ်းမႃးတင်ႈတႄႇပီ 2004ၼႂ်းၵႃႈဢွင်ႈတီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ယႂ်ႇလူင်သၢမ်ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉတႃႇတီႈၼိုင်ႈဢၼ်ပဵၼ်တီႈပဵင်းသၢႆးတႄႉလႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇမိူဝ်ႈပီ 2015တႃႇသွင်တီႈဢၼ်ပဵၼ်တီႈၼႃး ၵုၼ် လႄႈပၢင်ငႃးၼၼ်ႉတႄႉတိုၵ်ႉၶုတ်း၊တိုၵ်ႉၸူင်ဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ်သေတေႃႉတၢင်ႇၼိူဝ်ၵႃးၶဝ်ၵႂႃႇၸူးႁူင်း ၵၢၼ် ၵိူဝ်ဝၢၼ်လႄႈလိၼ်ယၢင် (ၽိလၢတ်ႉမျေႇငူၺ်ႇယီႇပရႄးၶဝ်ဢၼ်မီးၼႂ်းၼွင်ၶဵဝ်ၸိုင်ႈတႆးလႄႈတိူင်းတႃႈ လိူဝ်ႇၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းထုင်ႉဢိူင်ႇၼမ်ႉမၼႆႉမီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 1,500 သေမီးဝၢၼ်ႈၸဵတ်းဝၢၼ်ႈ၊ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပိုင်ဢိင်ႁႆႈသူၼ်ၼႃးပဵၼ်ပိူင်လူင်တႃႇၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉယဝ်ႉ။ၼွၵ်ႈသေမီးလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယင်းထူပ်းၺႃးၽေးႁၢႆႉၸႃႉယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈလႆႈလုသုမ်းတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး၊ၼမ်ႉၶုၼ်ႇဢူၼ်ဢမ်ႇ ၸိုၼ်ႈသႂ်လႄႈၵႆႉမီးၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းယွၼ်ႉၵႃးတေႃႉတၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇမႅင်း (TB) ဢၼ်ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉၶႄးၸၢင်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်းၸွမ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢၼ်ပဵၼ်မႃးၶၢဝ်းႁိုင်ၸွမ်းၶီႈၽုၼ်ႇမုၵ်ႉလႄႈလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေသမ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉပၢႆးယူႇလီဢၼ်ၸၢင်ႈၶဝ်ႈထိုင်လႄႈဢမ်ႇမီးၾၢႆႇပၢႆးၵုမ်း ၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႈၼႆယဝ်ႉ။07 11 2017 Coal being loaded at Na Koon mine

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉမၼႆႉမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢႄႊပရိူဝ်ႊ 2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 250 ပၢႆလႆႈႁူပ်ႉတင်းၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပရႄးၶဝ်ၼႂ်းၼမ်ႉမသေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်ၵိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၶိုၼ်းမႄးထူမ်ပၼ်ၼမ်ႉၼွင်လူင်တီႈပဵင်းသၢႆးတီႈဢၼ်ယဵၼ်းပဵၼ်ၼွင်လူင်လႄႈမီးၵွင်ႉပႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၵူၺ်းၵႃႈၼွင်လူင်ၼၼ်ႉၵေႃႈၶဝ်ဢမ်ႇၶိုၼ်းထူမ်ပၼ်သေဢမ်ႇၵႃးသမ်ႉသိုပ်ႇၶုတ်းဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ်ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းတေႃႇထိုင်လိူၼ်မေႇ 2016 ထိုင်တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃးဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းတႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉမဢၼ်ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းပွႆႇမၢၵ်ႇပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ထၢင်ထၢၼ်ႇၶဝ်သေတိုၵ်းလိုပ်ႈသိုၵ်းတႆး SSPP/SSA ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းပဵၼ်ၽၢႆႇၸၢၼ်းဢွင်ႈတီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉပဵၵ်ႉသမ်ႉမီးၵၢၼ် ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းသွင်ၾၢႆႇဝႆႉသေတႃႉ။ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၺႃးပေႃႉထုပ်ႉလႄႈၶႃႈတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇၵေႃႈမီး။ဝၢႆး မီး ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၵႂႃႇၵႅပ်ႉၼိုင်ႈယဝ်ႉၶိုၼ်းမီးၵၢၼ်ၶုတ်းလူင်လၢင်ထႅင်ႈဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

Style Selector

Layout Style

Background Image