ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးပိုၼ်းတႆး Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး။

 

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2017 တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇသမႃးၶူမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၸုမ်းသိုဝ်ႇႁႅင်းၼုမ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ100 ပၢႆ ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉDr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းၵၼ်ႇတေႃးၵႃႇရဝၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်းတႃးၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈပိုၼ်းၶူးသွၼ်လူင်ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း၊လၢတ်ႈလွင်ႈတူဝ်ထူပ်းဢၼ်ယၢမ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆးမႃး၊ၵူႈၸုမ်းဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵၼ်ႇတေႃးၶူး သွၼ်လူင်သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇ လၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်းယိၼ်းၸူမ်းလႄႈၵႂၢမ်းၼႂ်းၸႂ်ၽႂ်မၼ်း။

ၶူးသွၼ်လူင် Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – “တႆးၵူႈၵေႃႉ တႆးၵူႈတီႈ ႁႂ်ႈႁူႉမေႃလိၵ်ႈတႆး၊ တႆးၵူႈၵေႃႉ တႆးၵူႈတီႈ ႁႂ်ႈႁူႉပွင်ႇပိုၼ်းတႆး၊ တႆးၵူႈၵေႃႉ တႆးၵူႈတီႈ ႁႂ်ႈႁူႉထိုင်မိူင်းတႆး၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁွတ်ႈထိုင်တီႈ မိူင်းလႂ်ၵေႃႈယႃႇလိုမ်းလဵပ်ႈႁႃတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃသေၶိုၼ်းဢဝ် မိူဝ်းပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶိုၼ်း၊ ယႃႇလိုမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းလႄႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၼမ်သေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 03/07/1932 တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈပုင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇမူဝ်းလႄႈ ပႃႈၼၢင်းထုၼ်း မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈၵၼ် 4 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ် BA တီႈတႃႈၵုင်ႈၾၢႆႇပၢႆးပိုၼ်း၊မိူဝ်ႈပီ 1960 ယဝ်ႉ M,A ၾၢႆႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ် Denver University , Colorado, USA၊ ပဵၼ်ၶူးသွၼ် ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး၊တႃႈၵုင်ႈ၊ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊မၵူၺ်းလႄႈမျိတ်ႉၵျီးၼႃးၸိူဝ်းၼႆႉသေယၢမ်ႈပဵၼ်ၶူးမေႃလူင်ၾၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉပၢႆးပိုၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ။ မုၵ်ႉၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ မွပ်ႈယိုၼ်ႈ ပၼ်ၸုမ်ႈၶူး Doctor of letters (D.Litt) မိူဝ်ႈပီ 2015 ။ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃးတႃႇၶိုင်ပွင်လိၵ်ႈတႆး လိူဝ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၽူႈတႅမ်ႈပပ်ႉပိုၼ်းတႆးတင်းၽႃသႃတႆးလႄႈဢိင်းၵလဵတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်သူဝ်ႇသျေႇလိတ်ႉ ဝၢႆးလင်ပီ 1950 ၼၼ်ႉ Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၶွင်ႊသီႊၸိုင်ႈမိူင်းမႃး။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ၶၢဝ်ႇပၢင်လူင်