Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ၶေႃႈမုၼ်း / ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ