search

ဝၼ်းထီႉ18/11/2017 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး႒႑႑႒ၼီႊလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး တီႈဝတ်ႉၵဵင်းလိူၼ် ၸေႈဝဵင်းၵေႇသီႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ဝၼ်းထီႉ18/11/2017ၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း(12:00)မူင်း ယူႇတီႈၸွမ်ႁၢၼ်/ၸဝ်သၢႆၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်သေၵႅတ်ႈမွၵ်ႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇသေယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးပႃးမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းသေ ၸၢႆးၼုမ်ႇယိင်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆလၢႆတီႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇၵႂႃႇ။

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Youth protest against copy
 
ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊပၢင်ပွႆး တၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းပၢင်လွင်းႁဵတ်းၵိုၵ်းပွႆးႁပ်ႉၸဵင်

ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်ႉ တေမီးပႃးပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆသေ ၶွမ်ႊမတီႊပွင် ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးတင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းပႃးပၢင်လွင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ဝၼ်းတီႈ 17-19/11/2017 ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
statement copy
 
လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ဢထၵ 2 ပၢင်လွင်း သမ်းၶဵမ်ႁႄႉတၢင်းပဵၼ်သေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ

ဢွၼ်ႇယိင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် (ဢထၵ) မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း သမ်းယႃ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵျႃႇပၢၼ်ႇထႅပ်ႉ ယႅပ်ႉဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈသေ လႆႈလူႉတၢႆ ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ် ထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။ဝၼ်းတီႈ 16/11/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်း ဢွၼ်ႇယိင်း

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 19/11/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တၢမ်းၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:00)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =  41.5712   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =    1,364.99 ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  205.997  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
Windows 7 all in one ISO Full WinKabarKyaw
 
Windows 7 Sp1 x86 x64 All In One Pre-Activated (June 2017)

ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်း Activate Windows 7 Sp1 AIO June Update Version မႂ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
oppo f1 plus 03 aa 840x472 copy
 
လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ(သႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး) ၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Oppo F3

ၽူင်းလုၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းပီ 2017 ၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးမႃးတီႈၶဵင်ႇ Fonts Style မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉမီးၵူၺ်းၵေႃႉ

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ဢူးၸေႃႇလိၼ်းထုတ်ႉ ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း Myanmar Payment Union (MPU) လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼႆႉ ၶႅပ်းထွၼ်ငိုၼ်းသူတ်ႇ (ATM) ၵူႊယေး ငိုၼ်း တေဢူၼ်းငိုၼ်းၸူးၵၼ်လႆႈယဝ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေႁဵတ်းလႆႈၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်တိုၵ်ႉမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶႅပ်းဝႂ်မၼ်းယူႇ။ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 90 ဝၢၵ်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးယေးငိုၼ်းၶဝ် မႃးၵပ်းသၢၼ်ၸွမ်းလွၵ်းလၢႆးၼႆႉၵွၼ်ႇ ၶႅပ်းယေးငိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေႉၸႂ်ႉလႆႈ လွၵ်းလၢႆးၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

 

မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈသေႁဵတ်း။ ၼႂ်းပီႊတေမႃးၼႆႉ ၶပ်ႉၶိုင်ဝႆႉႁႂ်ႈဢဝ်ၶႅပ်းသေ ၸၢႆႇလႆႈငိုၼ်း ၵႃႊၵူႊမဵဝ်းမဵဝ်း။ ပေႃးလၢႆးၼႆႉ ဢွင်ႇမၢၼ်တႄႉ တႃႇဢူၼ်းငိုၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇတီႈယေးငိုၼ်း ယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉၼႃႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈထွၼ်ငိုၼ်းသူတ်ႇ (ATM) မီး သၢမ်လၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်ပၢႆ။ ပီႊတေမႃးၼႆႉ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ၵူၼ်းၸႂ်ႉတေၼမ်တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ။ ပေႃးမီးၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်မႃးၸိုင် လိူဝ်သေၵၢတ်ႉဢၼ်ၸၢႆႇငိုၼ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊတိူဝ်းမႃး ၶႅပ်းၸိူဝ်ႉၸိုၵ်း (Credit Card) ဢၼ်ၸႂ်ႉၸၢႆႇလႆႈငိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶမ်ႇပၼီႇ ၵေႃႉ႞လၢတ်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢူၼ်းၸူးၵၼ်လႆႈ ၶႅပ်းယေးငိုၼ်း ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၵွၺ်း ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးလႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉတူၵ်းၼႆ ဢူၼ်းငိုၼ်းၵေႃႈ ၸိူင်ႉထိူင်းၼႃႇ။ ပေႃးဢူၼ်းၸူးလႆႈ တီႈယေးငိုၼ်း တၢင်ႇဢၼ်ၼႆၸိုင် ၶႅၼ်းလီ ၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸႂ်ႉတိုဝ်းၶႅပ်းထွၼ်ငိုၼ်းသူတ်ႇ (ATM) လႆႈပဵင်းမိူၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်း တိုၵ်ႉၸႂ်ၶိုင်သၢင်ႈဝႆႉယူႇ။ ဝၢႆးလိုၼ်းမႃး ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ သႂ်ႇၶႅပ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈသေ တေႃႉတႄႉ ယုၵ်ႉၼႄ တီႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၵူၺ်းသေ ႁႂ်ႈထွၼ်ငိုၼ်းလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉသႂ်ႇသိုဝ်ႉၸၢၵ်ႈမၼ်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး


Style Selector

Layout Style

Background Image