search

သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 11 ဝၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်၊ ယဝ်ႉသမ်ႉ တေသိုပ်ႇထူပ်း တင်းၸွမ်

ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း (ဢမ်ႇၼၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း)။ တင်းလုၵ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ၶႄးတေထူပ်းၵၼ် ငိၼ်းဝႃႈၼႆလႄႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်ဝႆႉယဝ်ႉ။သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 11 ဝၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်၊ ယဝ်ႉသမ်ႉ တေသိုပ်ႇထူပ်း တင်းၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း (ဢမ်ႇၼၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း)။ တင်းလုၵ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ၶႄးတေထူပ်းၵၼ် ငိၼ်းဝႃႈၼႆလႄႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်ဝႆႉယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁပ်ႉဝႆႉပႃး တၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး။ မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ၵမ်းၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၼ်ဢဝ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်း တိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉမႃးလႄႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ တေမီးမႃးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးဢီႈသင်ၼႆ ပဵၼ်တီႈလီ သူၼ်ၸႂ် တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်ဝႆႉယူႇ။

ဝၢႆးလင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉ ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တင်းတပ်ႉမတေႃႇ 10 ပွၵ်ႈ၊ တင်းသိုၵ်းပလွင်ႈ 39 ပွၵ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၽၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆ့ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၾၢင်ႁၢင်ႊ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇပႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းၼၼ်ႉ ၼပ်ႉမဝ်တေႃႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း။ တပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ ယင်းၶႂ်ႈဢီးႁႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ယၢႆႉဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် ၵိုတ်းတိုၵ်းၵွၼ်ႇ ၼႆၵေႃႈ မီးၶၢဝ်ႇႁူင်ဝႆႉလႄႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢၼ်ၼႆႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ပၵ်းတႃႇတူၺ်းဝႆႉၼႆ ယင်းၸၢင်ႊဝႃႈလႆႈ။

ၼင်ႇႁိုဝ် တပ်ႉမတေႃႇ တေဢမ်ႇႁၼ်ၽိတ်း တီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း တေႁဵတ်းၵူၼ်းၵၢင်သေ ငူပ်ႉငီႉပၼ်လႆႈယူႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝႆႉၶေႃႈထၢမ် လမ်ႇလွင်းလူင် ဢၼ်႞ယဝ်ႉ။ ထႃႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ယၢႆႉဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢႆးၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လူႉယဝ်ႉၼႆ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တၵ်းပွင်ႇၸႂ် ဢမ်ႇႁၢင်ႉ၊ ၵူၺ်းၼႃႇ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ဢမ်ႇသုမ်ႇ ငုမ်းလႆႈ တပ်ႉမတေႃႇ။ သင်သမ်ႉ တပ်ႉမတေႃႇ ပၼ်ႁႅင်းဢီးမႃး မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈ သုၼ်ႇ ၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ႁင်းၶေႃ တေလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈ သုၼ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ၊ ပေႃးၶႂ်ႈတင်ႈမိူင်း ၾႅတ်ႇတရႄႇ တေလႆႈယွမ်းႁပ်ႉတီႇတီႇဢႃႇ ၼႆၸိုင် ႁူႉယူႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လိူင်ႈတေလႆႈဢဝ်ၵႆႈၵၼ်ၼႆသေ တႃႉ ၸွင်ႇမၼ်းၼၢင်း တေၸုၵ်းမၼ်းပၼ် ၽၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇႁိုဝ်။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ တပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပႆသဵၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၵေႃႈ တႃႈမုင်ႈၵၢၼ် မိူင်းၶဝ် ၸၢင်ႊပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆလဵဝ်ၵွႆးလႄႈ ယူႇတီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး တေလႆႈဝႆႉ ၼၵ်းပၵ်းၸႂ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်း တေႃႇသူႈၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၽူႈႁူႉၼႃႈႁၼ်လင် ၵူႊၵေႃႉၵေႃႈ လီလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵမ်ႉယွင်ပွင်ၸွႆႈၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ၶႂ်ႈဝႃႈၼႆဢေႃႈ။

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး

Style Selector

Layout Style

Background Image