search

 
ႁၢႆးၵၢၼ် ငဝ်းႁၢင်ႊသဵင် Style Secret ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ ယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၶူဝ်း ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ပီႊၼႆႉ ၶပ်ႉၶိုင် ယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၶူဝ်း ၼႂ်းႁၢင်ႈၼႂ်းႁေႃမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႊၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႊ ဢၼ်ၸၢႆးဝႅပ်ႇယိင်းဝႅပ်ႇၶဝ် ၼုင်ႈၼႄ သိူဝ်ႈၶူဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၽူႈယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၶူဝ်းၶဝ် ယဵပ်ႉၶႄႉၵၼ်ၼၼ်ႉၵွၺ်း။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႊမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ။မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းၶပ်ႉမၢႆငဝ်းႁၢင်ႊသဵင်မိူင်းႁဝ်း မီးၶပ်ႉမၢႆဢၼ်ၶိုၼ်းၶူၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃး ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆႊ ၼႂ်းႁၢင်ႈၼႂ်းႁေႃ ၸဝ်ႈၾႃႉတႆး မိူဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ ၶႃႈၼွႆႉ ၶိုၼ်းလႆႈၶုၵ်းၶူၼ်ႉဝူၼ်ႉထိုင် မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ် လႆႈၸိုၼ်ႇၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆႊတႆးသေ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းမႃးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ 

ဢမ်ႇမိူၼ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸိူဝ်းၶႃႈၼွႆႉၶဝ် ဢၼ်လႆႈၺႃး ပိူၼ်ႈႁေႉႁၢမ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ၶႃႈၼွႆႉ လႆႈၸွၼ်ၸူမ်းၸွမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ပၢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ၶဝ်မီးသုၼ်ႇၸၢင်ႊၶိုၼ်းႁဵတ်းၼႄ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆႊ ၸဝ်ႈၾႃႉၶိူဝ်းၶုၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းႁေ ပွႆႇငဝ်းႁၢင်ႊသဵင်မႃး ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် လႆႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၼင်ႇၼႆ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢၼ်ၽူႈၶူင်ႁဵတ်းဝႅပ်ႇၶူဝ်းၼုင်ႈၶဝ် သႂ်ႇၸႂ်ၶတ်းႁႅင်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႅပ်ႇယၢင်ႇၶူဝ်းၵဝ်ႇၶူဝ်းမွင်ႁေ ယဵပ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ်ဢၼ်တေႉတေႉၼၼ်ႉ သုၼ်ႇပဵၼ်တႆးၵေႃႉ႞ႁေ ၶႃႈၼွႆႉမီးၸႂ်လႆႈၶွပ်ႈၵုၼ်းထိုင် ၸိူဝ်းၶဝ်တေႉၶႃႈယဝ်ႈ။

မိူဝ်ႈပၢၼ်ၶႃႈၼွႆႉၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၼႆလႃးလႃး၊ မိူဝ်ႈပီႊ 1998 ၼၼ်ႉ ၶႃႈၼွႆႉၸတ်းၸိူင်း လွင်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢၼုတ်ႉရႃႇထ (မိူင်းပူးၵမ်ႇ) လႄႈ တင်းၸဝ်ႈၼၢင်းမွၼ်းလႃႈ (လုၵ်ႈသၢဝ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလူင် မိူင်းမၢဝ်း) ၶဝ်ႁေ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁဝ်းၵႂႃႇၽွၼ်ႉၼႄ တီႈပၢင်ပွႆး။ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း မိူင်းမၢဝ်းလူင်ႁေ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ၼုင်ႈမႆႊၼႄပႃးလႄႈ ၶုၼ်ၵွၼ်းၸေႊဝဵင်း (မဝတ) ႁွင်ႉဢဝ်ၶႃႈၼွႆႉ လၢတ်ႈသင်ႇပၼ်ၶေႃႈၾၢင်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၸတ်း ႁဵတ်းထႅင်ႈ ၸိူင်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်းတႆး ၼင်ႇၼၼ် ထႅင်ႈ၊ တေႃႈၺႃးၼင်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၶႃႈၼွႆႉ တင်းတိုၵ်ႉၸူဝ်းပႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ၵႃႈမူၼ်ႊၸိူင်းၼၼ်ႉယူႇထႅင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 2006 ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2001 တႃႇၶႅပ်းႁၢင်ႊပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၶွင်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တႃႈၵုင်ႈ ၼႆသေ ၶႃႈၼွႆႉ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈတီႈ မေႃၵႂၢမ်းလူင် ပီႈထီးသႅင်ႁဝ်း ႁႂ်ႈမႃးႁဵတ်းၼႄ ႁၢင်ႊပဵၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ထႆႇၵပ်းတင်း မေႃၵႂၢမ်း ၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႊ ႁၢမ်ႈပိၵ်ႉႁေႉဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉသုၼ်ႇ ဢိတ်ႇပေႃႉဢွၵ်ႇတႃႇၼႄပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽိူဝ်ႇထိုင် ပီႊ 2012 ၵေႃႉႁဵတ်းၼႄ ႁၢင်ႊၸဝ်ႈၾႃႉတႆး မေႃၵႂၢမ်းလူင်ၸၢႆးထီးသႅင်ပေႃးလႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇ သုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၸင်ႇ ၶုၼ် မၢၼ်ႊၶဝ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ဢိတ်ႇပေႃႉ ဢွၵ်ႇပဵၼ်ပၵ်း ယဵမ်ႈဝၼ်းမႃး။

မိူဝ်ႈပီႊ 2002 တႃႇပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ၼုမ်ႇၶဝ်ၼုင်ႈမႆႊ ၶူဝ်းၼႂ်းႁေႃ ၶွင်တႆးၼိူဝ်တႆးမၢဝ်းႁေ ၶႃႈၼွႆႉထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႊလွင်ႈပွႆးသၢင်ႇလွင်းတႆး တီႈဝတ်ႉငႃးၽႄႇၶျွင်း ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈ၊ ၶုၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းၶဝ်ပၢၼ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁႄဝႃႈ မၼ်းမိူၼ်ငဝ်းႁၢင်ႊ ၼႂ်းႁၢင်ႈႁေႃ ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးၼႆႁေ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉသုၼ်ႇဢိတ်ႇ ပေႃႉဢွၵ်ႇတႃႇၽေႇၼႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလႆႈၶေႃၶေႃယွၼ်းယွၼ်း ႁႃလွင်ႈႁႃတၢင်းၶႆႊၼႄ လၢႆလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉၸင်ႇ ပၼ်ထႆႇႁၢင်ႊဢွၵ်ႇ ပဵၼ်မႃး ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈ 2006 ၼီႈ။

မိူဝ်ႈ 2005 ဢၼ်ၶႃႈၼွႆႉယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်တီႈမေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးၸၢႆးၶမ်းလႅင်၊ ၸၢႆးလၢဝ်လႅင်း လႄႈ ၸၢႆးမီ ႁေ ထႆႇၼႄႁၢင်ႊ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ထိုင်ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ပေႃးပေႃႉဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄယဝ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉလိုပ်ႈမႃးထိုင် တီႈႁိူၼ်းၶႃႈၼွႆႉႁေ ထဵတ်ႈထၢမ်ႁႃလွင်ႈတၢင်းမၼ်း၊ ၶဝ်ဝႃႈ ၶႃႈၼွႆႉထႆႇဝႆႉလွင်ႈ ၶုၼ်တႆးသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ မိူဝ်ႈပၢၼ် ပၢင်ယႃႈ ဢၢင်ႇဝ လႄႈ ၸေႊၵႅင်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶႃႈၼွႆႉၶဝ် ၶိုၼ်းႁုပ်ႈသိမ်းၵဵပ်းၶိုၼ်း ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပိုၼ်ၽႄၵႂႃႇယဝ့်ၼၼ်ႉ၊ လွင်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈၼွႆႉ ၶဝ် တေႃႈလႆႈတေႃႇသူႈ ၵေႈလိတ်ႈမႃး ပဵၼ်ယၢပ်ႇပဵၼ်ယဵၼ်း ၸင်ႇၶိုၼ်းၶႂၢင်းပွႆႇပၼ် ပၵ်းယဵမ်ႈ ဝၼ်းၽိုၼ်ၼၼ်ႉ၊ မေႃၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈလိုဝ်းႁူင် ၸၢႆးၸၢႆးၶမ်းလႅင်တီႈပိူၼ်ႈ ငႃတေၺႃးႁၢမ်ႈပိၵ်ႉပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းမၼ်းလူးၵွၼ်ႇ၊ တေႃႈၼႆႉတင်း မၼ်းၸၢႆး ၺႃးတႆးမၢင်ၵေႃႉ မၢပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈႁင်း မၼ်းဢမ်ႇၸွႆႈၵၢၼ်တႆးဢီႈသင်ၼႆ။
မိူဝ်ႈပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆးပီႊ 2014 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လူင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၶႃႈၼွႆႉၸတ်းၸိူင်းၵႃႈၼႄ လွင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင်လႄႈ ၸတ်းၶူဝ်း ၼုင်ႈတၢင်းမႆႊ မိူင်းၵဵင်းတုင်၊ ၵင်ႈၸွင်ႈၽိူၵ်ႇလႄႈ ပၢႆမီးတႆးႁဝ်းတၵ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ၵင်ႈၸွင်ႈၶမ်း ၵွၺ်း ဢမ်ႇၵင်ႈၸွင်ႈၽိူၵ်ႇ၊ ၶႃႈၼွႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းတႆး ၵင်ႈၸွင်ႈၽိူၵ်ႇ ဢမ်ႇၵင်ႈၸွင်ႈၶမ်း၊ ၸွင်ႈၶမ်းၼၼ်ႉ ၽိူဝ်ႇပဵၼ်ၶႃႈမၢၼ်ႊ ယဝ်ႉၸင်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႊ ပၼ်ၵင်ႈၸင်ႇၸၢင်ႊၵင်ႈ၊ လႆႈဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႊမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၼႄပၼ် ၸၼ်ႉၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၵင်ႈၸွင်ႈၽိူၵ်ႇၼႆ ၸင်ႇယဝ်ႉၵႂႃႇ၊ ထိုင်မိူဝ်ႈလႆႈၵႃႈၼႄ ၼႂ်းပွႆးယဝ်ႉၸိုင် ၸုမ်းထႆႇငဝ်းႁၢင်ႊသဵင်ၶဝ် ၶႂ်ႈထႆႇႁၢင်ႊ တင်းၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉၸဝ်ႈၼၢင်း ၶႂ်ႈထၢမ်ပႃးလွင်ႈ ၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉၸဝ်ႈၼၢင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆလႄႈ ႁူဝ်ၼႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၵဵင်းတုင်ၶႃႈၼွႆႉၶဝ် ႁွင်ႉဢဝ်ၶႃႈၼွႆႉ ၵေႃႉၸတ်းႁဵတ်းၶူဝ်းၼုင်ႈ မႃးတေႃႇၼႃႈၶဝ်။ ၵူၺ်းၼႃႇ သမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈထၢမ်ၶႃႈၼွႆႉ ၶႂ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၼုင်ႈၶူဝ်းမၼ်းၵွၺ်းဝႃႈၼႆလႄႈ လႆႈသွၼ်ပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼုင်ႈၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃဢူမ်သူပ်းႁေ တွပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၶဝ်။

ယင်းမီးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇဢေႃႈ၊ မိူဝ်ႈလႆႈၶတ်း ၸႂ် ၸတ်းထႆႇႁၢင်ႊ ယုၵ်ႉယွင်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆႊတႆးၵူႊတီႈၵူႊလႅၼ်ႊ ၵူႊပီႊပီႊႁေ ယူင်းယဝ်ႇ ၶိုၼ်း ၸႂ်ႁၵ်ႉထုင်းတမ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၼၼ်ႉ ယႃႇဝႃႈၶိူဝ်းပိူၼ်ႈၵွၺ်းတဵၵ်းတဵင်၊ ၵူၼ်းလူင်တႆး ၽူႈၼၢမ်းၼႃႈလူင်ၵေႃႉ႞ ၼႂ်းၵေႃတႃႈၵုင်ႈ ၼႆၵေႃႈ လၢတ်ႈႁင်းၶႃႈၼွႆႉဝႃႈ “မႂ်းၵုမ်ႇႁဵတ်းၶူဝ်းၼုင်ႈတႆး ၵူႊတီႈၵူႊလႅၼ်ႊ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈၶွပ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႊ ၼၼ်ႉ သင်ပိူၼ်ႈဢဝ်လိူင်ႈတီႈမႂ်းတႄႉ ဢမ်ႇၶႃႇ လႃႇသင်။ ၵမ်ႉပိူၼ်ႈဢဝ်လိူင်ႈပႃး မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း မႃး မႂ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်၊ ၵွပ်ႈၼႆ မႂ်းယႃႇပေႁဵတ်းလႃႈ” ၸီႉႁၢမ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼၼ်ႁေ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၶႃႈၼွႆႉၸတ်းႁဵတ်းလႄႈ သမ်ႉပေႃးလႆႈထဵင် ၵၼ်၊ ၸႂ်လဵၵ်ႉၶေႃးၶူမ် ၼမ်ႉတႃလႆႈတူၵ်းယွၼ်ႉ မၼ်းမႃးၵွၼ်ႇယဝ့်။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၵူၼ်းႁူဝ်ၶႅင်ၼင်ႇ ၶႃႈၼွႆႉတႄႉ “ဢေႃႈၶႃႈ ပေႃးပိူၼ်ႈဢဝ်လွင်ႈ မၢပ်ႇမႂ်မႃးၼႆၵေႃႈ ၶႃႈၵေႃႉလဵဝ် တေၵေႃႉၶၢမ်ႇဢဝ် တၢင်းၽိတ်းမၼ်းလႄႈ တေဢမ်ႇပၼ်ၽူႈလႂ် လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸွမ်း” ဝႃႈၼင်ႇၼႆႁေ ၵႃႊဢမ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇၸူး ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၵူႊပီႊပီႊယဝ့်။

လွင်ႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈတႄႉ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁၢႆႉ မိူၵ်ႈတဵၵ်းတဵင်ငႅၼ်းၶေႃးမၼ်းၼၼ်ႉၵွၺ်းႁိုဝ်ၵႃး ပႃးတင်းၵူၼ်းလူင်တႆးႁဝ်း ႁေႉႁၢမ်ႈတၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈလၢႆး ၶႃႈၼွႆႉတင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းတင်းလၢႆ တိုၼ်းတိုဝ်တေႃႇသူႈႁတ်းႁဵတ်း ဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ်ၶတ်းႁႅင်း ႁႂ်ႈၸၢင်ႊၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႊမဵဝ်းမဵဝ်းႁေ ၶူၼ်ႉၶႆႈႁဵတ်းၼေမႃး ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆႊတႆး ၵူႊတီႈတီႈ ၵူႊၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၼင်ႇၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉၶိူဝ်းၶုၼ် သတ်ႈထီႈ ၵူၼ်းမီး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၶဝ်လႄႈ ထိုင်ပၢၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈလႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၸူမ်းႁၵ်ႉ ၼုင်ႈမႆႊၶူဝ်းတႆးႁဝ်းၶိုၼ်းမႃး ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်း မိူင်းႁေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇၸၼ်ႉထၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူင် ၶႃႈၼွႆႉၶဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းသူၼ်ၸႂ် ယေႃးယွင်ႈ ၾိင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈၼုင်ႈမႆႊထုင်းတႆးမႃးၼင်ႇၼႆလႄႈ ၸူမ်းဝႃႈၸူမ်းလူင်ၸူမ်းလၢင် ၸူမ်းသိူဝ်းလီၸႂ် ၸွမ်းၼႃႇတေႉယဝ်ႉဢေႃႈ။
ၵူၺ်းၼႃႇ တေႃႇထိုင်တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ ယင်းပႆႇႁူႉၵၼ် ဢၼ်တေလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁႂ်ႈထိုင်တီႈလိုၵ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈၼုင်ႈမႆႊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးတေႉ တေႉဝႃႈဝႃႈႁေ ႁႄဝႃႈယဵၼ်ႇငႄႈတႆးထုင်းၶူဝ်းတႆးၼႆႁေ ၼုင်ႈမႆႊၵၼ် ယင်းပႆႇထုၵ်ႇတီႈပႆႇထုၵ်ႇ တၢင်း သုပ်းႁွႆႈတိုဝ်းၶဵၼ်း ယင်းပႆႇမႅၼ်ႈၶၢဝ်းၶႃး လႄႈ တီႈၸႂ်ႉ၊ လဵၼ်းလၢႆးၽီမိုဝ်းထုင်းတႆး ဢၼ် လႂ်ပဵၼ်ဢၼ်လႂ် ယင်းပႆႇႁူႉမဵဝ်းမၼ်း လီလီႁေ ၵွၺ်းႁူႉဝႃႈ ၼင်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းတၢမ်ထုၵ်ႇၸႂ်မႅၼ်ႈတႃ ယူႇၵွၺ်းလႄႈ ယင်းပႆႇၸၢင်ႊပဵင်းပေႃးၸႂ် ဢၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈၼပ်ႉတေႃႈႁဵတ်း၊ တိုၵ်ႉလႆႈသဵင်ႈၸႂ်သဵင်ႈၶေႃး ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၶူဝ်းတႆးၶၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶူင်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၵႃႊပဵၼ်လဵၼ်းလၢႆးလေႃး လႄး သူၼ်းသၢၼ်ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉယူႇၶႃႈလႄႈ ။

မွၵ်ႇမူဝ်သႅင်
16-09-2017

Style Selector

Layout Style

Background Image