News

News

Sunday
May, 19

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ဝၼ်းထီႉ-10/04/2019 ဝၼ်းထီႉ-10/04/2019 ၼႆႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(8) ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇမတီႇေၸႊဝဵင်းေသ ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ထုၵ်ႈပၼ်မႃးၼၼ်ႉ ထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇလႅၼ်း၊ ဢိူင်ႇပုင်ႇလႅၼ်း၊ ေၸႊဝဵင်းသီႇေပႃႉ လီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇလႅၼ်းမီး- ၸၼ်ႉငဝ်ႈ(66)ေၵႃႉ၊ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ(17)ေၵႃႉ၊ ၸၼ်ႉသွင်(7)ေၵႃႉ၊ ၸၼ်ႉသၢမ်(9)ေၵႃႉ၊ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ(99)ေၵႃႉႄလႈ ေမႃသွၼ်(4)ေၵႃႉ။ ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးဢၼ်လႆႈထုၵ်ႈပၼ်ၵႂႃႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း- ၸၼ်ႉငဝ်ႈ(8)ပပ်ႉ၊ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ(10)ပပ်ႉ၊ ၸၼ်ႉသွင်(10)ပပ်ႉ၊ ၸၼ်ႉသၢမ်(10)ပပ်ႉ၊ ၸၼ်ႉသီႇ(4)ပပ်ႉ၊ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ(45)ပပ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ၊ ၵၢၼ်တွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၼ်းေၵႃႇသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးၵူႈပီႊပီႊယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ – 31/03/2019 ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈလွႆးဢၢပ်ႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၽၢႆႇRCSS ထိုင်ေပႃႈႄမႈပီႈၼွင်ႉၶိုၼ်း

ဝၼ်းထီႉ - 21/02/2019 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ RCSS လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တီႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလွၵ်းေသယဝ်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၽၢႆႇ RCSS ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးလွတ်ႈ ယူႇဝၢၼ်ႈၶၢႆးသိမ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၼွင်ၵႂၢင် ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း၊ ေၸႊဝဵင်း ၵျွၵ်ႉႄမးၼႆႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းယဝ်ႉ ထုၵ်ႇပွႆႇၽႃႈဝႆႉၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းေသ သၢႆသိုၵ်းၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸင်ႇလႆႈဢဝ်မႃးယူတ်းယႃပၼ်တီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး...

ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈေသ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈေလႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)

By သႅင်ၸိုင်ႈ December 27,2018 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ 26 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉေၶႃႈပူင်တီႈၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းေသ ၶိုၼ်ႈမႃးၼႃႈတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈ ပိၼ်ႇပႅင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယမၢႆ(505)ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၶဝ်ႈေလႃႇတိုၵ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလၢႆတီႈလၢႆတၢင်းႄလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ေႁ ႁၢမ်းၵၢၼ်ပၢႆႈေၽး ဝႃႈၼႆ။ ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS)...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)ၶိုင်သၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

By သႅင်ၸိုင်ႈ December 5,2018 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းေႁႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆးေသ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁူမ်ႈသဵင်ႈမီး(307)ေၵႃႉပၢႆပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၶူၼ်ႉၶႆႈႄၼ ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ...