News

News

Tuesday
April, 23

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

ပၢင်ၸႃႇပၼႃႇ ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ့် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ႄလႈ ပီႈၼွင့်ၸမ်ၸႂ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း ဝၼ်းထီ့ 21/08/2018 ၼႂ်းပၢင် ၸႃႇပၼႃႇ ပူၼ့်ၶၢပ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်တူဝ် ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ့် ၽူႈၵေႃ့ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၸေႈတွၼ်ႈ  တီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃ့  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃးပီႈၼွင့်တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း တင်းၼမ် ။ ဝၼ်းထီ့ 21-08-018 ယူႇတီႈ ပီႈၼွင့်ၸမ်ၸႂ် သၢႆၸိူဝ့်ႁိူဝ်ႇငိူၼ်ႈၶႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈဝတ့်ၵျွင်းလူင်...

မိူင်းထႆးတိၺွပ်းလႆႈယႃမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးမိၵ်ႈလူတ်ႉေၶႉ 999မွၵ်ႈ4.7လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 07.08.2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် မိၵ်ႈလူတ်ႉေၶႉ 999 ဢၼ်လတ်းၽၢၼ်ႇၼမ်ႉႄမႈၶွင် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သၢမ်ၸိင်ႇၶမ်းေသ ေတႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈ ၸူး ေၸႊမိူင်းေၼႃႊၾၼူမ် ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။ ၽိသဵတ်ႉထွင်ႊတီႊ ၽူႈၵုမ်းၵမ်ၽၢႆႇပလိၵ်ႈထႆးႄလႈ...

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးပၢၵ်ႇလၢတ်ႈ ထုၵ်ႇလီယႃႉပႅတ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်လၵ်း မိူင်းမႂ်ႇ

ၶၢဝ်ႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 7 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD)ႄလႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈေၵႃႉပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယၢမ်ႈေပႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူဝ်ႈပီႊ 1990 ၼီႊၼၼ်ႉ ပၢၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ေတလႆႈယႃႉပႅတ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 လုမ်းလုမ်းေသ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်မႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈေပႉပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈမိူဝ်ႈပီႊ...

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းေၸႊဝဵင်းမိူင်းၸီးႄလႈ ေၸႊဝဵင်းမိူင်းထၢမ်

တင်ႈႄတႇဢဝ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4-6 ဝၼ်း လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ေၸႊ တွၼ်ႈမၢႆ(8)  ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းေပႃႈႄမႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼ်ႂးေၸႊဝဵင်းမိူင်းၸီးႄလႈ ေၸႊဝဵင်းမိူင်းထၢမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 05.08.2018 ယၢမ်း 10:00  မူင်းေတႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 12:30 မူင်းၼၼ်ႉ...

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ပၺႃးဝိၼ်း လၢတ်ႈၵႂၢမ်းထၢင်ႇထိူမ်ၼိူဝ်(SSPP/SSA)ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ၵဵပ်းငိုၼ်း တီႈႁူင်းယႃဢွင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ဝၼ်းတီႈ 06.06.2018 ယၢမ်း 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ပၺႃးဝိၼ်း (G-1 ၽၢႆႇၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း) ႁွင်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈႁၢၼ် ဢွင်ႇလၢတ်ႉေၵႃႉပဵၼ် ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသိုပ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉေသ ထတ်းထၢမ်လွင်ႈမီးၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်း(SSPP/SSA)ေၵႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇၽူင်းယွၼ်းငိုၼ်းတီႈႁူင်းယႃဢွင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈၵူၼ်းလီ ၸွႆႈထႅမ်သိူဝ်ႈၶူဝ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း

ၸၢႆးၵွၼ်းလႅင်း ဝၼ်းထီႉ 23/12/2017 ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂ လူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ တႃႇၶၢဝ်းၵတ်း တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ေၼႃႇတႅၼ်းၶူိဝ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ဝၼ်းထီႉ 23/12/2017 ယူႇတီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ တင်းလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး လူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ထုိင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မီးတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၊...