News

News

Sunday
March, 3

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

ၽၢႆႇယူႇလီ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) SSPP/SSA တူၺ်းထိုင်ယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၶၢဝ်ႇ-SSPP 2019 May (20)           သိုၵ်းႁၢၼ် ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇယူႇလီ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တူၺ်းထိုင်ယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇယူႇလီ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃး ၼိဝ်ႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။           ဝၼ်းထီႉ 19.5.2019 ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ လႆႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃး ၼိဝ်ႉ လႆႈယူတ်းယႃပၼ်တၢင်းပဵၼ် ပဵၼ်ၶူမ်း၊...

ၵႃးတၢင်ႇတုမ်ပိၼ်ႈ ၼၢင်းယိင်းဢႃႇယူႉ(35)ၶူပ်ႇတၢႆထင်တီႈ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP May 20, 2019           ၵႃးလုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး ဢိူင်ႇမိူင်းပႃး ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တၢင်ႇတုမ် ဢၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပိၼ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉႁိၼ်လမ်သေ တုမ်မႆႉတဵင်ၺႃး ၼၢင်းဢိင်ႇ တၢႆထင်တီႈယူႇယဝ်ႉ။           ဝၼ်းထီႉ 19.5.2019  ယၢမ်း24 မူင်း ၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇတုမ် လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်းပိၼ်ႈ တူၵ်းၼမ်ႉႁိၼ်လမ် ၽၢႆႇတႂ်ႈဝၢၼ်ႈၵွင်းဢၢႆႇ ဢိူင်ႇမိူင်းပႃး...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်း မႄႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၼၢင်းယိင်း

ၶၢဝ်ႇ-SSPP May(13)           ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းမႄႈလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈလုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ပွၵ်ႉ(5)သေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၼၢင်းယိင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (300)ပၢႆ၊ မီးပႃးလွင်ႈၸွႆႈတူၺ်းလူ ပၢႆးယူႇလီမႄႈပႃးသၼ်ႇထေႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။           တႃႇတေပဵၼ်မႃးပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းမႄႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈလွင်ႈပၼ်ပိုၼ်းႁူႉၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ ဢၼ် ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼၼ်ႉ...

ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈေသ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူး ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ႁၢဝ်းၶၢမ်း May(6)ဝၼ်း           ၸွမ်းၼင်ႇပိုၼ်းၸႅၼ်ႇပဵၼ်မီးမႃးၼၼ်ႉ တပ်ႉမေတႃႇမၢၼ်ႈၼႆႉ ေပႃးတိုၵ်းေတႉႄလႈဢမ်ႇလႆႈ ၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၼႆ ႁူဝ်ပဝ်ႈၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူး လၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ထိုင်တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) တီႈပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁွင်ႈ ႄၼပိုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3.5.2019 ဝဵင်းႄၼႇပျီႇေတႃႇ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။           ဝၢႆးေသလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းေၶႃယဝ်ႉ တပ်ႉမေတႃႇမၢၼ်ႈ ႁဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႃႈ ၵုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေသ ႁဵတ်းလႆႈမႃးႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃး၊...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်းၽဵဝ်ႈထၢၼ်ႈၽၢၼ်ၵွတ်း

ႁၢဝ်းၶမ်း May (02)           ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ပူၵ်းပွင် ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်း ထၢၼ်ႈ ၽၢၼ်ၵွတ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ထၢၼ်ႈၶႅၼ်းၸႂ်ယူႇငၢႆႈၵိၼ်လူမ်ၼၼ်ႉ လႆႈတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်လူင်ေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတီႈ ဝၢၼ်ႈလူင်(ၵွင်းမူး) ဢိူင်ႇၼွင်ဢႅပ်း ေၸႈ ဝဵင်းမၢႆ(3) မိူင်းသူႈ။           ဝၼ်းထီႉ-28.04.2019  ယၢမ်း(08:00)မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(55)ပီႊတဵမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸမ်ၵႆၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်

SSPP.info April(24)           ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(55)ပီႊတဵမ် တီႈပၢင်ႁူင်းႁဵၼ်းၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈေသ ႄတႇပၢင်ၵႅဝ်ႈယၢမ်း(06:00)မူင်းေတႃႇထိုင်ယၢမ်း(09:30)မူင်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ငၢမ်း။           ဝၼ်းထီႉ 24.4.2019 ၼီႈၼႆႉ ေၵႃႇတင်ႇပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA မႃးၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(55)ပီႊ တဵမ် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးေသ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸမ်တီႈၵႆ မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈေလႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈေၸႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

ႁၢဝ်းၶမ်း April(21)           သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 418 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉမ99 ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်းေပႃႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈေလႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉၵွင် 180 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉ ငဝ်ႈသိုၵ်း 999 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20.04.2019 ႄတႇယၢမ်း 0700 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင်ယၢမ်း...

ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝတ်ႉမႂ်ႇ တူၼ်ႈယွတ်ႈယႂ်ႇပႆၸီႉၾႃႉ ႁႂ်ႈၵျႃႉမိူင်းၵူၼ်းဢိၵ်ႇမိူင်းၽီ

ႁၢဝ်းၶမ်း(ေဢႇပရိူဝ်ႇ-20 ဝၼ်း)           ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈၵိူဝ်းယမ် ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇေသ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈႁူၵ်း ဢိူင်ႇၽႃႇယႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵႃႈ ဝၵ်ႉမႃးႁႃလႆႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉမႂ်ႇ၊ ဢိၵ်ႇပႃးတႃႇၼႃႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဵတ်းပဵၼ်ငဝ်ႈတႃႇၼေသ ေၵႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉ ႁဵတ်းပွႆးလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ယိူင်းၸူး မိူင်းၶမ်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ။           ဝၼ်းထီႉ-19.04.2019 ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸွမ်ႁၢၼ် ၸၢႆးထူး တၢင်တူဝ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉလုၵ်ႈတပ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး...