News

News

Sunday
March, 3

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းSSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်သွမ်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA 2019 July(29) သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉၵွင်(357) ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၼႃႈတီႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်သွမ်ႈၼႃးပၼ် ပႃႈၸၢမ်ႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းထီႉ 28.7.2019 ယၢမ်း 9:00 မူင်းတေႃႇယၢမ်း 13:30 မူင်းၼၼ်ႉ လုင်းၼေႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းတပ်ႉၵွင်(357) ႁႅင်းၵူၼ်း(3)ၵေႃႉ လူင်းၸွႆႈၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း...

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်မိူင်းဢိူင်ႇမႄႈႁၢၼ်ႇ

ၢဝ်ႇ-SSPP/SSA 2019 July(29) ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႃႈတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇမႄႈ ႁၢၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းထီႉ 28.7.2019 ယၢမ်း 09:00 မူင်းတေႃႇယၢမ်း 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ် သၢင်ႇဝီႉ ၽူႈၸတ်း ၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၽေႃႉ ဢိူင်ႇမႄႈႁၢၼ်ႇ မီးၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ(35)ၵေႃႉ...

တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(918)လႄႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1)ၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA 2019 July(28) ၽၢႆႇတပ်ႉလႄႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈႁွမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(918) ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1)SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ။ ဝၼ်းထီႉ 27.7.2019 ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း(702) ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၼ်ၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇတပ်ႉလႄႈၽၢႆႇ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၵေႃႇမတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(3/7) ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၸုမ်း၊ ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်း...

ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(918)SSPP/SSA

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA 2019 July (27) တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(918)လႄႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) SSPP/SSA ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းသူႇ/ သမ်း/ ၵိၼ်/ ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ လိူဝ်တိူဝ်းၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၼႂ်းတူင်ႇၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းထီႉ 26.7.2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း(702) တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(918) ဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇတပ်ႉ၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇလႄႈ...

တပ်ႉႁူမ်ႈလူမ်ႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10)ၸွႆႈထႅမ်သွမ်ႈပၼ်ၼႃးၵူၼ်းမိူင်း

ၢဝ်ႇ-SSPP/SSA2019 July (26) ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတပ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ တိုၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းဝႃႈ “ပေႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉသင်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ငၢၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မီးၶၢဝ်းလႂ်ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ငၢၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ”ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(4) လူင်းၸွႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းထီႉ 26.7.2019 ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် ၸၢႆးၵွင် ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸတ်းပၢင်ပွႆးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်

ၢဝ်ႇ-SSPP/SSA2019 July (26) ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပဵၼ်လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်သေ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈ မိူင်းၶေႇ။ ဝၼ်းထီႉ 25.7.2019 ယၢမ်း12:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႁၢၼ် ၼုမ်ႇသႅင် ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (9) SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၸုမ်းပိတ်ႉ...

တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(918)လႄႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1)ၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း

ၢဝ်ႇ-SSPP/SSA2019 July(26) ၽၢႆႇတပ်ႉလႄႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႉ ၺွပ်းၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(918) ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႈၽႄႈ ပဵၼ်သိုၵ်းၵတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ၸိုမ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵူႈတီႈၵူႈ တၢင်းလႄႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈတမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ တႄႇၼႂ်းပၢတ်ႈ(6)လိူၼ်ၼႆႉသေ တိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈၵႂႃႇတေႃႇထိုင်ယိူင်း မၢႆၼႆ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ(25.7.2019)လီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 11.7.2019...

သိုၵ်း SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်သွမ်ႈၼႃးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ၢဝ်ႇ-SSPP/SSA2019 July (25) ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်ႈၼႃႈတီႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၼႃႈတီႈလိူတ်ႇမႆႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶၢဝ်း ယၢမ်းသေ ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းဝဵင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသၢင်းလူင် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းထီႉ 25.7.2019 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉၵွင်(246) တပ်ႉၸုမ်း(72) တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(999) ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႃႈတီႈဝႆႉၼၼ်ႉ လူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်သွမ်ႈၼႃး လုင်းသၢင်ႇလႃႉ+ပႃႈၶဵမ် ...