News

News

Sunday
March, 3

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လူင်းတူင်ႈႁၢပ်ႇၵႃႈသွမ်ႈၼႃး ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း

August 6,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉလိူၼ်ေဢႃးၵၢၼ်ႉ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2109 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း ေတႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4:00 မူင်းၼၼ်ႉ ေၵႃႉႁၢၼ် ၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း(5)ေၵႃႉေသ လႆႈလူင်း တူင်ႈႁၢပ်ႇၵႃႈသွမ်ႈၼႃးၸွႆႈ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမူိင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ်...

ၽၢႆႆႇၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ႄလႈ ေၵႃႇမတီႇေၸႈဝဵင်း လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈၵဵဝ်ႈၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼွင်

August 5 ,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 4 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်း 8:30 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵႅမ်ႈၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ေၸႈဝဵင်းႄလႈ ေၵႃႇမတီႇေၸႈဝဵင်း(1)ေၵႃႉ လႆႈႁွင်ႉဢဝ် တပ်ႉႁူမ်ႈလူမ်ႈေၸႈဝဵင်း(4)ေၵႃႉေသ လူင်းၵူတ်ႇ ထတ်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼွင် ေၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇႄလႈ...

တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(909)လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းေၸႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

August 5 ,2019 By – သႅင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 4 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်း 9:30 မူင်း ေတႃႇ ယၢမ်း 10:30 မူင်းၼႆႉ ၽၢႆႇ ၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(909) ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸုိင်ႈ တႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/...

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ(9)ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA 2019 Agust (4) ၵေႃႇမတီႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ(9) SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၽင်လွတ်ႇၼမ်ႉ ဢဝ်တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉတူၺ်း မိူဝ်းလဵင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇတိၼ်  ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢၼ်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းထီႉ 3.8.2019 ယၢမ်း(9)မူင်းၵၢင်ၼႂ် တေႃႇယၢမ်း(5)မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ႁူဝ်သိုၵ်း ပၼ်ႇတီႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း(10)ၵေႃႉ ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇၸေႈဝဵင်း မၢႆ(9)သေ ၸွႆႈထႅမ်ၶုတ်းႁွင်ႈၽင်လွတ်ႇၼမ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်တႃႇဢဝ်ၼမ်ႉမိူဝ်းလဵင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇSSPP/SSA ႁဵတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA 2019 Agust (4) ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) SSPP/SSA ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(4) ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းထီႉ 2.8.2019 ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) SSPP/SSA ဢၼ်ႁူဝ် သိုၵ်းလူင် ၸၢႆးၵွင်းဢွၼ်ႁူဝ် ႁႅင်းၵူၼ်း(7)ၵေႃႉသေ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈဝၢၼ်ႈ ၼႃးၽႅမ်းၼၼ်ႉ လႆႈတီႉ ၺွပ်းလုင်းလၢႆး ဢႃႇယူႉ(50)ၶူပ်ႇ ဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း။ ဝၼ်းထီႉ 3.8.2019...

ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(909) တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA 2019 Agust(4) ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(909) SSPP/SS ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်း ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းထီႉ 2.8.2019 ၼၼ်ႉ ၶုၼ်သိုၵ်း ၸၢႆးယုင်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၽၵ်းၼၢမ်လႄႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် (5)ၵေႃႉသေ လႆႈဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ် သႂ်ႇၶွၵ်ႈၶင်...