News

News

Monday
December, 4

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်း မႄႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၼၢင်းယိင်း

ၶၢဝ်ႇ-SSPP May(13)           ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းမႄႈလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈလုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ပွၵ်ႉ(5)သေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၼၢင်းယိင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (300)ပၢႆ၊ မီးပႃးလွင်ႈၸွႆႈတူၺ်းလူ ပၢႆးယူႇလီမႄႈပႃးသၼ်ႇထေႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။           တႃႇတေပဵၼ်မႃးပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းမႄႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈလွင်ႈပၼ်ပိုၼ်းႁူႉၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ ဢၼ် ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼၼ်ႉ...

ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈေသ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူး ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ႁၢဝ်းၶၢမ်း May(6)ဝၼ်း           ၸွမ်းၼင်ႇပိုၼ်းၸႅၼ်ႇပဵၼ်မီးမႃးၼၼ်ႉ တပ်ႉမေတႃႇမၢၼ်ႈၼႆႉ ေပႃးတိုၵ်းေတႉႄလႈဢမ်ႇလႆႈ ၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၼႆ ႁူဝ်ပဝ်ႈၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူး လၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ထိုင်တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) တီႈပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁွင်ႈ ႄၼပိုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3.5.2019 ဝဵင်းႄၼႇပျီႇေတႃႇ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။           ဝၢႆးေသလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းေၶႃယဝ်ႉ တပ်ႉမေတႃႇမၢၼ်ႈ ႁဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႃႈ ၵုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေသ ႁဵတ်းလႆႈမႃးႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃး၊...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်းၽဵဝ်ႈထၢၼ်ႈၽၢၼ်ၵွတ်း

ႁၢဝ်းၶမ်း May (02)           ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ပူၵ်းပွင် ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်း ထၢၼ်ႈ ၽၢၼ်ၵွတ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ထၢၼ်ႈၶႅၼ်းၸႂ်ယူႇငၢႆႈၵိၼ်လူမ်ၼၼ်ႉ လႆႈတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်လူင်ေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတီႈ ဝၢၼ်ႈလူင်(ၵွင်းမူး) ဢိူင်ႇၼွင်ဢႅပ်း ေၸႈ ဝဵင်းမၢႆ(3) မိူင်းသူႈ။           ဝၼ်းထီႉ-28.04.2019  ယၢမ်း(08:00)မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(55)ပီႊတဵမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸမ်ၵႆၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်

SSPP.info April(24)           ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(55)ပီႊတဵမ် တီႈပၢင်ႁူင်းႁဵၼ်းၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈေသ ႄတႇပၢင်ၵႅဝ်ႈယၢမ်း(06:00)မူင်းေတႃႇထိုင်ယၢမ်း(09:30)မူင်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ငၢမ်း။           ဝၼ်းထီႉ 24.4.2019 ၼီႈၼႆႉ ေၵႃႇတင်ႇပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA မႃးၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(55)ပီႊ တဵမ် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးေသ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸမ်တီႈၵႆ မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈေလႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈေၸႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

ႁၢဝ်းၶမ်း April(21)           သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 418 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉမ99 ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်းေပႃႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈေလႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉၵွင် 180 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉ ငဝ်ႈသိုၵ်း 999 လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20.04.2019 ႄတႇယၢမ်း 0700 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင်ယၢမ်း...

ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝတ်ႉမႂ်ႇ တူၼ်ႈယွတ်ႈယႂ်ႇပႆၸီႉၾႃႉ ႁႂ်ႈၵျႃႉမိူင်းၵူၼ်းဢိၵ်ႇမိူင်းၽီ

ႁၢဝ်းၶမ်း(ေဢႇပရိူဝ်ႇ-20 ဝၼ်း)           ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈၵိူဝ်းယမ် ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇေသ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈႁူၵ်း ဢိူင်ႇၽႃႇယႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵႃႈ ဝၵ်ႉမႃးႁႃလႆႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉမႂ်ႇ၊ ဢိၵ်ႇပႃးတႃႇၼႃႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဵတ်းပဵၼ်ငဝ်ႈတႃႇၼေသ ေၵႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉ ႁဵတ်းပွႆးလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ယိူင်းၸူး မိူင်းၶမ်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ။           ဝၼ်းထီႉ-19.04.2019 ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸွမ်ႁၢၼ် ၸၢႆးထူး တၢင်တူဝ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉလုၵ်ႈတပ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ဝၼ်းထီႉ-10/04/2019 ဝၼ်းထီႉ-10/04/2019 ၼႆႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(8) ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇမတီႇေၸႊဝဵင်းေသ ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ထုၵ်ႈပၼ်မႃးၼၼ်ႉ ထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇလႅၼ်း၊ ဢိူင်ႇပုင်ႇလႅၼ်း၊ ေၸႊဝဵင်းသီႇေပႃႉ လီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇလႅၼ်းမီး- ၸၼ်ႉငဝ်ႈ(66)ေၵႃႉ၊ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ(17)ေၵႃႉ၊ ၸၼ်ႉသွင်(7)ေၵႃႉ၊ ၸၼ်ႉသၢမ်(9)ေၵႃႉ၊ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ(99)ေၵႃႉႄလႈ ေမႃသွၼ်(4)ေၵႃႉ။ ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးဢၼ်လႆႈထုၵ်ႈပၼ်ၵႂႃႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း- ၸၼ်ႉငဝ်ႈ(8)ပပ်ႉ၊ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ(10)ပပ်ႉ၊ ၸၼ်ႉသွင်(10)ပပ်ႉ၊ ၸၼ်ႉသၢမ်(10)ပပ်ႉ၊ ၸၼ်ႉသီႇ(4)ပပ်ႉ၊ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ(45)ပပ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ၊ ၵၢၼ်တွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၼ်းေၵႃႇသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးၵူႈပီႊပီႊယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ – 31/03/2019 ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈလွႆးဢၢပ်ႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၽၢႆႇRCSS ထိုင်ေပႃႈႄမႈပီႈၼွင်ႉၶိုၼ်း

ဝၼ်းထီႉ - 21/02/2019 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ RCSS လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တီႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလွၵ်းေသယဝ်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၽၢႆႇ RCSS ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးလွတ်ႈ ယူႇဝၢၼ်ႈၶၢႆးသိမ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၼွင်ၵႂၢင် ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း၊ ေၸႊဝဵင်း ၵျွၵ်ႉႄမးၼႆႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းယဝ်ႉ ထုၵ်ႇပွႆႇၽႃႈဝႆႉၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းေသ သၢႆသိုၵ်းၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸင်ႇလႆႈဢဝ်မႃးယူတ်းယႃပၼ်တီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး...