News

News

Sunday
May, 19

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

December 5,2019 By – SSPP/ SSA ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:00 မူင်းတေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းသေ...

ဝၢႆးပီႊမႂ်ႇၶၢဝ်းတူင်ႈပွင်ႇ ၵေႃႉႁၢၼ်ၽွမ်ႉႁၢပ်ႇႁၢမ် ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

December 1, 2019 By – SSPP/ SSA ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်းတေႃႇထိုင် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉႁၢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈ...

ၽူႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတိူဝ်ႉယမ် တီႈပွႆးႁပ်ႉၸဵင် ၵွင်းမူးၶမ်းၵဵင်းလိူၼ်

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info 2019 November 28, ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸဵင်ပီမႂ်ႇတႆး ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵွင်းမူးၶမ်းၵဵင်းလိူၼ်ၼၼ်ႉ လုင်းၸရေးထမ်ႇမ ဝၢၼ်ႈၶူင်ႈလူင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢတ်ႈ တၢင်ႇတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တိူဝ်ႉယၢမ်မႅၼ်ႈ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်။ တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝိႁၢရ်ႇသူၼ်မွၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈပိုၼ်းၽဵင်ႈၵေႃႇၸဵင်၊ ၸဝ်ႈၶူး ဝိႁၢရ်ႇ ဝူၺ်ႇ ပုင်ႇလ ဝၢၼ်ႈႁႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်း ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး၊...

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းပုမ်ႇၶဝ်ႈ

November - 11,2019 By - SSPP/ SSA ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(4) ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸွႆႈထႅမ် ပုမ်ႇၶဝ်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝႃႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး။