News

News

Saturday
September, 30

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈေသ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈေလႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)

By သႅင်ၸိုင်ႈ December 27,2018 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ 26 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉေၶႃႈပူင်တီႈၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းေသ ၶိုၼ်ႈမႃးၼႃႈတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈ ပိၼ်ႇပႅင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယမၢႆ(505)ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၶဝ်ႈေလႃႇတိုၵ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလၢႆတီႈလၢႆတၢင်းႄလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ေႁ ႁၢမ်းၵၢၼ်ပၢႆႈေၽး ဝႃႈၼႆ။ ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS)...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)ၶိုင်သၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

By သႅင်ၸိုင်ႈ December 5,2018 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းေႁႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆးေသ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁူမ်ႈသဵင်ႈမီး(307)ေၵႃႉပၢႆပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၶူၼ်ႉၶႆႈႄၼ ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP)ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၵွၼ်ႇ ၵရႅတ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း(4)

By.သႅင်ၸိုင်ႈ December 2, 2018 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ေတႃႇထုိင် လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး(SSPP) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် လူင်ၵွၼ်ႇၵရႅတ်ႉ ၵမ်းထူၼ်ႈ (4) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းေႁႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆး ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵွၼ်ႇၵရႅတ်ႇ...

တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး

2018 November (23) ႁိူၼ်းၶႃး ဝၼ်းထီႉ-23.11.2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:30မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ ၶၢမ်ႈတၢင်းၵႃးၼမ်ႉလၼ်ႈ သီႇပေႃႉ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ(3)ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း(4)ၵေႃႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇၸႅၼ်ႇပဵၼ်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၵဵတ်းၾူၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 60 ၽႄႁဵတ်းငႃးသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၺႃးေၽးသိုၵ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်

By သႅင်ၸိုင်ႈ October 29 ,2018 ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)ႄလႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉတူႈ-လႃႈသဵဝ်ႈ တီႈႁိမ်းတၢင်းႄၽမိူင်းယဵၼ်ႄလႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 29 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမူိင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတွင် ေၸႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈမွၵ်ႈ(200)ပၢႆႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈပဵင်း၊ ဢီႇၼၢႆး၊ ၼႃးသၢႆး ေၸႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမွၵ်ႈ...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ေတႁပ်ႉႁွင်းလွင်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်လဵဝ်

By သႅင်ၸိုင်ႈ October 27,2018 တီႈၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD)ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(30)ပီႊတဵမ် ဢၼ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 26 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) မွၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလ်ႂတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တုင်းႁပ်ႉဢႃႇၼႃႇၵုမ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ...