News

News

Monday
June, 17

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸုိင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ဢဝ်တူဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းတီႈေပႃႈႄမႈပီႈၼွင်ႉမၼ်းၼၢင်း

သႅင်ၸိုင်ႈ August 17, 2018 ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ေၵႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇတင်းၸုမ်းသိုၵ်း(PSLF/TNLA)ၶဝ် ထၢင်ႇၽိတ်းေသတိၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ(15)ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ ဢွၼ်ႇႁူဝ် လႆႈတၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)ေသ ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်တူဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ(17)ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ််ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယိုၼ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ထိုင်ၸူးတီႈေပႃႈႄမႈပီႈ ၼွင်ႉမၼ်းၼၢင်း လီငၢမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ...

ပၢင်ၸႃႇပၼႃႇ ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ့် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ႄလႈ ပီႈၼွင့်ၸမ်ၸႂ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း ဝၼ်းထီ့ 21/08/2018 ၼႂ်းပၢင် ၸႃႇပၼႃႇ ပူၼ့်ၶၢပ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်တူဝ် ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ့် ၽူႈၵေႃ့ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၸေႈတွၼ်ႈ  တီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃ့  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃးပီႈၼွင့်တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း တင်းၼမ် ။ ဝၼ်းထီ့ 21-08-018 ယူႇတီႈ ပီႈၼွင့်ၸမ်ၸႂ် သၢႆၸိူဝ့်ႁိူဝ်ႇငိူၼ်ႈၶႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈဝတ့်ၵျွင်းလူင်...

မိူင်းထႆးတိၺွပ်းလႆႈယႃမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးမိၵ်ႈလူတ်ႉေၶႉ 999မွၵ်ႈ4.7လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 07.08.2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် မိၵ်ႈလူတ်ႉေၶႉ 999 ဢၼ်လတ်းၽၢၼ်ႇၼမ်ႉႄမႈၶွင် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သၢမ်ၸိင်ႇၶမ်းေသ ေတႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈ ၸူး ေၸႊမိူင်းေၼႃႊၾၼူမ် ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။ ၽိသဵတ်ႉထွင်ႊတီႊ ၽူႈၵုမ်းၵမ်ၽၢႆႇပလိၵ်ႈထႆးႄလႈ...

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးပၢၵ်ႇလၢတ်ႈ ထုၵ်ႇလီယႃႉပႅတ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်လၵ်း မိူင်းမႂ်ႇ

ၶၢဝ်ႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 7 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD)ႄလႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈေၵႃႉပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယၢမ်ႈေပႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူဝ်ႈပီႊ 1990 ၼီႊၼၼ်ႉ ပၢၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ေတလႆႈယႃႉပႅတ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 လုမ်းလုမ်းေသ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်မႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈေပႉပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈမိူဝ်ႈပီႊ...

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းေၸႊဝဵင်းမိူင်းၸီးႄလႈ ေၸႊဝဵင်းမိူင်းထၢမ်

တင်ႈႄတႇဢဝ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4-6 ဝၼ်း လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ေၸႊ တွၼ်ႈမၢႆ(8)  ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းေပႃႈႄမႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼ်ႂးေၸႊဝဵင်းမိူင်းၸီးႄလႈ ေၸႊဝဵင်းမိူင်းထၢမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 05.08.2018 ယၢမ်း 10:00  မူင်းေတႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 12:30 မူင်းၼၼ်ႉ...

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ပၺႃးဝိၼ်း လၢတ်ႈၵႂၢမ်းထၢင်ႇထိူမ်ၼိူဝ်(SSPP/SSA)ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ၵဵပ်းငိုၼ်း တီႈႁူင်းယႃဢွင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ဝၼ်းတီႈ 06.06.2018 ယၢမ်း 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ပၺႃးဝိၼ်း (G-1 ၽၢႆႇၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း) ႁွင်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈႁၢၼ် ဢွင်ႇလၢတ်ႉေၵႃႉပဵၼ် ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသိုပ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉေသ ထတ်းထၢမ်လွင်ႈမီးၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်း(SSPP/SSA)ေၵႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇၽူင်းယွၼ်းငိုၼ်းတီႈႁူင်းယႃဢွင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ...