News

News

Wednesday
July, 17

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

Featured in:

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မိူင်းၼွင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်း လႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး သေ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇဝႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျုၼ်ႇလၢႆႇ 1 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ ၼၼ်ႉ မီးၽူႈၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု(40) ပီႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်း တီႈၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼမ်ႉႁူး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၼၼ်ႉ လႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူတ်ႉ ၶိူင်ႈ လူႉၵွႆၸွမ်း(1) လမ်း ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း တီႈၶႃ ၊ တီႈၶႅၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းၸႃႇၶိုဝ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႃးႁူႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်း လေႃးသေႇ + ပႃႈၼႃႇၼူး ယူႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ပွၵ်ႉၵျွင်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် မၼ်း ၸၢႆး လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:34 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS မႃး ၵၢၼ်းယိုဝ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸိင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တီႈၼိုင်ႈ လႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇ RCSS ၶိုၼ်းထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တီႈ ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ သေ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ၸင်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသဵင်ၵွင်ႈ သဵင်မၢၵ်ႇယဵၼ်ယဝ်ႉ SSPP/SSA လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သေ လႆႈထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS (1) ၵေႃႉ ၊ ၵွင်ႈ M16 (1လဝ်း) ၊ မႅၵ်ႉၵွင်ႈ (3) မႅၵ်ႉ ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ (70) လုၵ်ႈပၢႆ ၊ သၢႆထၢတ်ႈ ၊ မၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ သႅꧣ်း -9V ၊ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ လႄႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉၸွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်လၵ်ႉပၢႆႈ ၼႂ်းၸုမ်း RCSS မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း SSPP/SSA ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “ယူႇတီႈၾၢႆႇၼိူဝ်တေႉပၼ်ၶေႃႈသင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယိုဝ်း SSPP/SSA ၼႆယူႇတိၵ်း တိၵ်း ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵူၼ်းသိုၵ်းၾၢႆႇတႂ်ႈတေႉ ၵမ်ႉၼမ် ၽႂ်ဢမ်ႇ ၶႆႈၶိုၼ်ႈတိုၵ်းၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ တိုၵ်းၵေႃႈ တေပၼ်တၢမ်ႇတၢႆၼႆလႄႈ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈသေ လႆႈၶိုၼ်ႈတိုၵ်း ၵူၺ်း။ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇၵေႃႈ မိူၼ် ၼၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ မၢင်ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးတဵၵ်းတဵင် ႁႂ်ႈႁဵတ်းလႄႈ လႆႈႁဵတ်း ၵူၺ်း ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၶိုၼ်းလႄႇ ႁႃႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵၼ် သေဢမ်ႇၵႃး လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႆႉ ဢၼ်ပွင်ႇ ၸႂ်တေႉ ၽႂ်ဢမ်ႇၶႆႈႁဵတ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တင်ႈၸႂ် သွတ်ႉမၢၵ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈ တိူဝ်ႉၽႂ် ႁႂ်ႈသဵင်မၼ်း ဢွၵ်ႇလၢႆလၢႆ ၵူၺ်းသေ ပၢႆႈပႅတ်ႈၵေႃႈ မီးဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၽႃလၢႆး ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၊ ဢိူင်ႇပႃၶီး ၊ ဢိူင်ႇလၢႆးသၢၵ်ႇ ၊ ဢိူင်ႇၼႃးပုင်ႇ ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လႄႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်း ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းလၢင်း ၊ ဢိူင်ႇ မိူင်းယွၼ်း ၊ ဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၊ ဢၢင်ႇတေႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ မီးၽိုၼ်လိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၵူႈမူႇ ၊ ၵူႈ ၸုမ်း ၊ ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၼ် လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၵၢၼ် ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႆသေတႃႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇ RCSS ဢမ်ႇယွမ်းၵိုတ်းယိုတ်းသေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇဝူၼ်ႉသွၼ်ႇပႃးလွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လႄႇႁႃ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇပႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးပႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy #SSPPInfo

RCSS #SSPP #ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ရှမ်းမြောက် မိုင်းရယ်မြို့ကို SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ထောင်နှင့်ချီ ဝင်ရောက် တပ်စွဲ

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ် အတွင်း ဒေသတည် ငြိမ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်သည် ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့...

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်...

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွၼ်းၸၢၼ်း

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၵေႃႉ သိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း...

လူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈ လူတ်ႉၵႃး ၽႃႇၺႃးၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

လူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈ လူတ်ႉၵႃး ႁေႃႈၽႃႇၺႃးၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး တီႈၶႃလူင် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 23 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း...

RCSS မှ မိုင်းထောင်တိုက်ခိုက်မူများကြောင့် SSPP/SSA နှင့် ဒေသခံ ပြည်သူတစ်ချို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း မိုင်းနောင်မြို့နယ်အတွင်း လူပ်ရှားနေသည့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ် မတော် SSPP/SSA စစ်ယာဉ်တန်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲဝင်တစ် ချို့မှ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယမန်နေ့...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်