News

News

Monday
June, 17

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွႆႈထႅမ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်တေႃႇသူပၢင်တိုၵ်း သေ လႆႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉ ၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ် တေႃႇသူႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းမႃး ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽူႈယႃႉၽွၵ်ႈသႅတ်ႉၸႃႇၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တႄႇဢဝ်ၼႂ်းပီႊ1995မႃး တေႃႇထိုင် ပီႊ2024ၼီႈ။

ပီႃ2024ၼီႈ လိူၼ်June(3)ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၵၢင်ဝၼ်း 12:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွမ်သိုၵ်းၸဝ်ႈၶိၼ်ႇမိၼ်ႇ ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းထီႉ(2) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးသူႉ ၊ ၽူႈၼင်ႈလုမ်း လုမ်းသိုၵ်းမၢႆ(1)ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢွင်ႇၺုၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈသိုၵ်းႁၢၼ် တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ် မီးၼမ်ႉတူၼ်ႈၸႂ် ႁတ်းႁတ်း ႁၢၼ်ႁၢၼ် တေႃႇသူႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂၢၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽူႈယႃႉ ၽွၵ်ႈသႅတ်ႉၸႃႇ ၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း သေ လႆႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတမႃး တေႇၼႂ်းမိူဝ်ႈပီႊ 1995 တေႃႇထိုင် ပီႊ 2024 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွမ်သိုၵ်း ၶိၼ်ႇမိၼ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းသေ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးသူႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ လႄႈ လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄပၼ် လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈ တႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ၶႂၢင်ၶႂင်ယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တူဝ်ငိုၼ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ် လႆႈတေႃႇသူႈမႃးၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းသေ လႆႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတၵႂႃႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် (5,000,000) ႁႃႈသိပ်း သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၊ ၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇပၢင်တိုၵ်းသေ ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ လႆႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် (3,000,000) သၢမ်သိပ်းသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ႁူမ်ႈသဵင်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်သၢင်ႉငိုၼ်း (2000) သႅၼ်ပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတၵႂႃႇ သေတႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇသုၼ်ႇလႆႈငိုၼ်းလိူၼ်ၸၼ်ႉလႂ်ၸၼ်ႉၼၼ်ႉမီး ၵေႃႈ တေသိုပ်ႇထုၵ်ႈပၼ် ၵႂႃႇၸွမ်းၸၼ်ႉၽႂ်မၼ်း သေ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၸိူဝ်း ဢၼ်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တီႈယူႇတီႈသဝ်းၵေႃႈ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းပၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇတီႈသဝ်း ၊ တူၺ်းပၼ်ၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵႂႃႇ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးၼႃႈၵၢၼ်ႁဵတ်း ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ သေလွင်ႈလွင်ႈယူႇလႄႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းတ်းလႆႈၵၢၼ်ၵျၢမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်လႄႈ ဝႃႇသၼႃႇတၢင်းသူင်ၽႂ်မၼ်း တေၶပ်းႁႃပၼ်ၼႃႈ ၵၢၼ် ဢၼ်ၵိုင်ႇလႅပ်ႈၸွမ်း ၵေႃႉလႂ် ၵေႃႉၼၼ်ႉၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

တေႇဢဝ်ၼႂ်းပီႊ 1995 မႃး တေႃႇထိုင် ပီႊ 2024 ၼႆႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်လႆႈ တေႃႇသူႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းမႃးသေ ပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ ၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီး (47) ၵေႃႉ ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်သေ လႆႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၼၼ်ႉ မီး (11) ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy #SSPPInfo

တုၵ်ႉၶိတ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုဝ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းယႃ လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ...

SSPP/SSA ၏ နာမည်ကို Shwe Phee Myay News Agency (ရွှေဖီမြေ...

“ မိုင်းရယ် ဒေသမှာ ခြေကုပ် ယူလာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ ဉီးဆောင်တဲ့ အွန်လိုင်း ငွေလိမ်ဂိုဏ်း ” ခေါင်းစဉ် ဖြင့် Shwe Phee Myay News Agency...

နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းနဲ့ အဖြေရှာမရရင် စစ်ရေးနည်းလမ်းဖြင့် အဖြေရှာရလိမ့်မည်ဟု SSPP/SSA ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆို

စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီ ရရှိရန် နိုင်ငံရေး စားပွဲဝိုင်းတွင် အဖြေရှာသည့် နည်းလမ်း မရှိတော့ ခြင်းကြောင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA မှ...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ NCOC ၸုပ်ႈထီႉ(1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင် သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (Non-Commissioned Officer Course) NCOC ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ...