News

News

Monday
June, 17

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ထႅင်ႈ (1) ၵေႃႉ ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ၊ 6 ဝၼ်း ၊ ပီႊ2024 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၽွင်းမိူဝ်ႈသၢႆသိုၵ်း SSPP/SSA တိုၵ်ႉလဵပ်ႈ ယၢမ်း ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ မိူဝ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇ တီႈၶူဝ် ၵျွၵ်ႉဢူဝ်းၶျွင်း ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇ ၺႃး ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ပွၵ်ႈလဵဝ် (6) လုၵ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းႁၢၼ် ၾၢႆႇ SSPP/SSA ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သေ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 4 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇဢၼ် RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈၶူဝ် တၢင်းၵႂႃႇဝၢၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉငၢၵ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇႁင်းၵူၺ်း ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈသေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉ ၺႃးၽႂ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 2 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇ RCSS သွတ်ႉမၢၵ်ႇသႂ် သၢႆသိုၵ်း SSPP/SSA တီႈၼႂ်း ၵႄႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈလွႆတင်ႈ လႄႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမၢၵ်ႇလၢင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်း ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ထႅင်ႈ (1) လုၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ သၢႆသိုၵ်း SSPP/SSA ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉသေပႆႇတႅၵ်ႇ ထႅင်ႈ (3) လုၵ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ 1 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS မႃးသွတ်ႉမၢၵ်ႇသႂ်ႇ သၢႆသိုၵ်း SSPP/SSA ထႅင်ႈ ၼိုင်ႈလုၵ်ႈ တီႈတၢင်းၽႄ ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉငၢၵ်ႈ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ယႃႈသႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၺႃးၾၢႆႇလင်သၢႆသိုၵ်း သေ သၢႆသိုၵ်း SSPP/SSA လွတ်ႈၽေး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသေၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

SSPP တင်း RCSS ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တင်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး မူႇ ၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆသေ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝိၼ်ႇပိူဝ်ႊ၊ 9 ဝၼ်း၊ ပီႊ 2023ၼီႊ ၼၼ်ႉ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် လႄႈ ဢၢၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး မူႇလဵဝ် ၸုမ်းလဵဝ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးသေ သွင်ၾၢႆႇလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2024 ၼီႊ ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇတင်း RCSS လႆႈႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်း သၢႆသိုၵ်း SSPP/SSA မႃး မီးထိုင် (11) ပွၵ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉတူၺ်းႁၼ် ထိုင် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မိူဝ်းၼႃႈလႄႈ ၾၢႆႇတင်း SSPP/SSA ပႆႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းၶိုၼ်းသေပွၵ်ႈ။

လၢႆးႁဵတ်းတပ်ႉသိုၵ်း RCSS ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းတေႃႇ SSPP/SSA ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးႁွင်ႉႁႃ ၵၢၼ်သိုၵ်းႁႂ်ႈ ယိုင်ႈယႂ်ႇမႃးၵူၺ်း ၊ ၽၢႆႇတင်း SSPP/SSA တႄႉ ၶတ်းၸႂ်ၵုမ်းထိင်း ယႃႇႁႂ်ႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ သင် ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၾၢႆႇတၢင်း RCSS သမ်ႉႁႃလၢႆး ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်း ႁွင်ႉႁႃၵၢၼ်သိုၵ်းပၢင်တိုၵ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း ၼႆၸိုင် ဢမ်ႇဝၼ်းၼိုင်ၵေႃႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ သဵင်ၵွင်ႈတိုၼ်းၸၢင်ႈတႅၵ်ႇ ယူႇယဝ်ႉ ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy #SSPPInfo

RCSS

#ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...