News

News

Saturday
May, 18

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုဝ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းယႃ လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ 07 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 16:00 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (2) သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၊ ၸုမ်းမေႃယႃ ၊ ၵူႈတပ်ႉၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် လႄႈ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈ (72) ၵေႃႉယူႇယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ်သိူဝ်ပိူင်ႇၾႃႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(3) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင် ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း / မေႃသွၼ် ၊ တၢင်တူဝ်ၸုမ်းၶူးပူင်သွၼ်သေ မေႃယႃလူင် ပႃႈၼၢင်းသႅင်သႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သူင်ႇ သင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၊ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ငိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ် ၼိူဝ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸုမ်းၶူးပူင်သွၼ် ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တွၼ်ႈသူးၼမ်ႉၸႂ် ၶူးပူင်သွၼ် ၊ ၽူႈၶပ်ႉပၢင်လူဢၢၼ်ႇ ၼႄ သဵၼ်ႈမၢႆငိုၼ်း ၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼႂ်းၶၢဝ်း ပၢင်သွၼ် ၊ ၸဝ်ႈ ႁၢၼ်ထွၼ်းဢွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း လူပ်းလင်ပၢင်ၵႅဝ်ႈ သူင်ႇသင်ႇၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ လႄႈ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း 16:59 မူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၶပ်ႉပၢင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ လီငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (2) ၼႆႉ လႆႈတေႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 17 ဝၼ်း လႄႈ လႆႈပူင်သွၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 20 ဝၼ်း သေ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆး ယူႇလီၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ပၢႆးယူႇလီၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈထီႉ (1) တႃႇၵူၼ်းႁဝ်း လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸွႆႈထႅမ် တူၺ်းထိုင်ပၼ်လႆႈ ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈတပ်ႉ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သေ တေၶတ်းၸႂ် ပူၵ်းပွင် ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇ လီ ဢၼ် ၶိုတ်းၸၼ်ႉ ဢၼ်တေ ၸွႆႈထႅမ်ယူတ်းယႃပၼ်လႆႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy #SSPPInfo

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇပဵၼ်မႃး ပွႆးလူင်းပၢင် သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မေႇ 9...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆရာ/ဆရာမ မွမ်းမံသင်တန်းပြုလုပ်

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA ဌာနချုပ်၌ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆရာ/ဆ ရာမ မွမ်းမံသင်တန်းကို ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား/သူ (၁၇၂) ဦး တက်ရောက် သင်ယူနေပါသည်။ အဆိုပါ...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ လိူၼ်မေႇ 12 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

SSPP/SSA ၏ နာမည်ကို Shwe Phee Myay News Agency (ရွှေဖီမြေ...

“ မိုင်းရယ် ဒေသမှာ ခြေကုပ် ယူလာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ ဉီးဆောင်တဲ့ အွန်လိုင်း ငွေလိမ်ဂိုဏ်း ” ခေါင်းစဉ် ဖြင့် Shwe Phee Myay News Agency...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...