News

News

Saturday
May, 18

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ 2 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(19) သီႇ ပေႃႉ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇ (12) ၵေႃႉသေ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် မေႃ သွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈမူးလေး ၊ ဝၢၼ်ႈၽၢႆ ၵၢၼ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈဢူမ်မူႉ ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၼွႆႉ ၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၊ ဝၢၼ်ႈႁၢႆး ၊ ဝၢၼ်ႈၶႃလိုင်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈမူင်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃး လိၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႃႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢႆး ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ပပ်ႉ ၊ ၵမ်ၸိုမ်း ၊ ၵမ်တႅမ်ႈ ၊ မႆႉထတ်း တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတေၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈ လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 28 ဝၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈတွၼ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈ မၢႆ (11) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၸေႈတွၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသေ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢႆး ၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႃႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၼွႆႉ ၼႂ်းၸုမ်းမၢႆ(1) ဢိူင်ႇၵၢင်ႉမေႃႇ ၸေႈ ဝဵင်း(19) သီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွၼ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵႂႃႇ လွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မႃး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ မိူဝ်းၼႃႈ သေ ၵဵဝ်ႇ လူၺ်ႈလွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵေႃႈ လိၵ်ႈပိူၼ်ႈ ၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈမေႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁၼ် လိၵ်ႈတႆး ၵႂၢမ်းတႆး ႁႂ်ႈမေႃယိပ်းတိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် ႁႂ်ႈမေႃဝႆႉ ၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်း ၶတ်းၸႂ်ပူင်သွၼ် လဵပ်ႈ ႁဵၼ်းၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးထိုင်တီႈ ယိူင်းဢၢၼ်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇ ၺႃႇ ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈႁဝ်း တေဢမ်ႇႁၢႆသေ တေတိူဝ်းတွၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းလိူၼ် မၢတ်ႉ 05 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၊ ၸုမ်း ၵေႃႊလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၵူႈၼႃႈတီႈ ႁႂ်ႈလႆႈပိၼ်ႇပၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈၵႂႃႇ ၵူႈတီႈတီႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy #SSPPInfo

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ႁူင်းႁဵၼ်း

#ႁူပ်ႉထူပ်းမေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇပဵၼ်မႃး ပွႆးလူင်းပၢင် သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မေႇ 9...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆရာ/ဆရာမ မွမ်းမံသင်တန်းပြုလုပ်

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA ဌာနချုပ်၌ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆရာ/ဆ ရာမ မွမ်းမံသင်တန်းကို ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား/သူ (၁၇၂) ဦး တက်ရောက် သင်ယူနေပါသည်။ အဆိုပါ...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ လိူၼ်မေႇ 12 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုဝ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းယႃ လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ...