News

News

Monday
June, 17

သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵဵဝ်ႇပၼ်ႁႃRCSSလႄႈ SSPP

    ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ31-3-2024 ယၢမ်း 07:30 ၵၢင်ၼႂ် ၼၼ်ႉ ၽွင်းၵူၼ်းသိုၵ်းၽႆၢႇSSPPၵႂႃႇထတ်းတပ်ႉသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၽွင်းၽႅဝ်မႃးတီႈၽႆၢႇတူၵ်းၶူဝ်ၼမ်ႉပွၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၸွၵ်း တၢင်းၶိုၼ်ႈၵျွၵ်ႉတၢၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းၽႆၢႇ RCSSႁႅင်းသိုၵ်း(3)ၵေႃႉ ဢဝ်ပႃးၵူၼ်းမိူင်းသူင်ႇတၢင်း(2)ၵေႃႉႁူမ်ႈ(5)ၵေႃႉ မႃးပႂ်ႉၸၼ်မၢၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းၽၢႆႇSSPP ၽွင်းတိုၵ်ႉၶီႇၵႃးသေမႃးၸွမ်းတၢင်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၽႆၢႇSSPP လႆႈတူၵ်းသုမ်းၸွမ်း(1)ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း (2)ၵေႃႉယူႇယဝ်ႉ။  

    ၵဵဝ်ႇပၼ်ႁႃဢၼ်ၽၢႆႇRCSSလႆႈပႂ်ႉၸၼ်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႆႉသေ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႆႈပၼ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးသူႉငူပ်ႉၺီႉၵပ်းသၢၼ်လၢတ်ႈ ၵႂႃႇ တီႈၽူႈၵပ်းသၢၼ်ၽၢႆႇRCSS ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွၼ်တိုၼ်း-
    (1)တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈဢဝ်ဢၢပ်ႈပၼ် ၵူၼ်းRCSS(3) ၵေႃႉ ဢၼ်ပႂ်ႉၸၼ်မၢၵ်ႇသႂ်ႇSSPPတီႈၼိူဝ်တၢင်းၵႃး ၽႆၢႇ တူၵ်းၶူဝ်ၼမ်ႉပွၼ် ၸမ်ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၸွၵ်း တၢင်းၵႂႃႇၵျွၵ်ႉတၢၼ်း။
    (2)ပေႃးဢမ်ႇဢဝ်ဢၢပ်ႈပၼ်လႆႈၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈတပ်ႉRCSSႁဝ်း သုတ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇပၼ် ၽၢႆႇ ၸၢၼ်းတၢင်းၵႃး မိူင်းပွၼ်-ႁူဝ်ပူင်း။

    (3)ပေႃးၵူၼ်းဢၼ်ၸၼ်မၢၵ်ႇသႂ်ႇSSPPၵေႃႈ ဢမ်ႇဢၢပ်ႈပၼ်လႆႈ၊ လွင်ႈသုတ်ႉၶၢႆႉၽၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်းပွၼ်- ႁူဝ် ပူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈၼႆ ၵွပ်ႈၽႆၢႇRCSSမႃးၸၼ်မၢၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၽႆၢႇSSPPႁဝ်း လႆႈတႆၢ/လႆႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၽၢႆႇSSPPႁဝ်းၶႃႈ တႄၶဝ်ႈၵၢတ်ႇလၢင်ႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈလွၵ်းၸွၵ်ႇ-ဢိၼ်ႇတေႃး။

    ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ငူပ်ႉၺီႉပႃႈၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽၢႆႇRCSSဢမ်ႇႁပ်ႉၵႄႈလိတ်ႈၸွမ်းသေၶေႃႈလႄႈ ထိုင်မႃး (15-5-2024)ၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းSSPP ၸင်ႇလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ၵႂႃႇတီႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၽၢႆႇRCSSဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ သိုပ်ႇ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၵႂႃႇတီႈ ၽူႈၵပ်းသၢၼ်ၽႆၢႇ RCSS တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လွင်ႈဝႃႈတပ်ႉၽႆၢႇ SSPP ႁဝ်းတေ လုၵ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ- ၼႃးပုင်ႇသေ ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၸၢမ် ဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်းလူင် တေၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းၵူၺ်း တေဢမ်ႇၶဝ်ႈ ထိူၼ်ႇၼႆမႃးယူႇယဝ်ႉ။

    ထိုင်မႃး17.05.2024ယၢမ်း 08:25 မူင်း သၢႆသိုၵ်း ၽႆၢႇSSPP သိုပ်ႇၶီႇၵႃးဢွၵ်ႇၵႂႃႇၽၢႆႇတူၵ်းၼႃးၸၢမ် ၽွင်းတိုၵ်ႉ ၵႂႃႇ ၸွမ်းတၢင်းၽၢႆႇတူၵ်းၼႃးၸၢမ် ဢမ်ႇပေႃးၵႆ ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၽၢႆႇRCSSႁႅင်းမွၵ်ႈ(1)ထႅဝ် မႃးပႂ်ႉမူၵ်းယိုဝ်း ၼိူဝ်တၢင်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၽၢႆႇSSPP လႆႈတိူဝ်ႇမၢတ်ႇ ၸဵပ်းထႅင်ႈ(1)ၵေႃႉ။

    ထိုင်မႃး19-5-2024ယၢမ်း 17:20 မူင်း သိုၵ်းRCSS သိုပ်ႇမႃးပႂ်ႉၸၼ်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းSSPP ၽွင်းတိုၵ်ႉလုင်း ၵႂႃႇႁႃ ဢၢပ်ႇၼမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ၊ ၼႃးပုင်ႇ ၼၼ်ႉထႅင်ႈ(1)လုၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူင်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်။

ထိုင်မႃး 20-5-2024 ယၢမ်း(13:30)မူင်း သိုၵ်းRCSS သိုပ်ႇ ၶိုၼ်းမႃးပႂ်ႉသွတ်ႉမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵႃးSSPP ၼိူဝ်တၢင်းၵႃး တီႈၶူဝ်ၼွင်ယႃႈသႆး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူၵ်ႉ ၼႃးပုင်ႇထႅင်ႈ (2) လုၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်။

   တေႃႇထိုင်ယၢမ်းတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇၼႆႉ ၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးSSPP/SSAႁဝ်းၶႃႈ ယင်းပႆႇ လႆႈႁၢင်ႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇRCSSသေပွႆး ၊ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽၢႆႇRCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇလႄႈ မူၵ်းတိုၵ်းတေႃႇ သၢႆ သိုၵ်းSSPPဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈတွၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇလဵဝ်ဝႆႉၵူၺ်းယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။

   မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ(17-5-2024) တီႈၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇၶွင်မုၵ်ႉၸုမ်းRCSSဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ SSPPႁူမ်ႈၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ထူဝ်းသိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇၸုမ်းRCSS ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉမီးပဵၼ်လၵ်းထၢၼ်ႁူႉႁၼ်ၸွမ်းဝႆႉယူႇ၊ ၸင်ႇလႆႈသပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈ RCSS လႄႈ SSPPမႃးၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

  ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး
(SSPP/SSA) 21-5-2024, 11:00Am

shanstateprogressparty

shanstatearmy #SSPPInfo

သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ

RCSS

#SSPP

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...