News

News

Wednesday
April, 24

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းဢွင်ႇၸူဝ်း + ပႃႈယိင်းၵွႆႇ ယူႇဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ လဵၼ်ႈၾႆးသေ ဢဝ် ၾႆးၸုတ်ႇၺႃးၵွင်ၶႃး ဢၼ်မီးၾၢႆႇလင်ႁိူၼ်း လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၾႆးလၢမ်းမႆႈပႃးလင်ႁိူၼ်းလူႉၵွႆၸွမ်းမူတ်း ၊ ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢဝ်သင် မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်း ၾႆးမူတ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်း ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၸွမ်းၾႆးၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်(4)ပေႇ ၊ ငိုၼ်း (20000) ၵျၢပ်ႈ ၊ ပီႇႁူ (1) ၵူႈ ၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ(1) လမ်း ၊ ၸၢၵ်ႈထႆသူၼ် သႅၼ်းလဵၵ်ႉ (1) လူင်ႇ ၊ ၸၢၵ်ႈလိူဝ်ႈၽိုၼ်း (1) ဢၼ် ၊ ၸၢၵ်ႈတီႇႁႆႈ (1) ဢၼ် လႄႈ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ မေႃႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇၽၵ်း ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽေးၽိုၼ်းၾႆးၼႆႉသေ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 17/02/2024 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၵေႃႇမသိၼ်ႇ ၾၢႆႇထိင်းသိမ်းလၵ်းမၢႆ ထတ်းသၢင်ၼႃႈၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈႁေႉ ၶဵၼ်ၽေးၾႆးၵႂႃႇၵူႈတီႈ ၵူႈတပ်ႉ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ဝႃႈ – တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၶေႃႈပူင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႆႉၵႂႃႇ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်း ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵူႈၵေႃႉ တေဢမ်ႇလႆႈၸုတ်ႇထိူၼ်ႇပႃႇလႃးလႃး ၊ မိူဝ်ႈတေၸုတ်ႇၽဝ် ႁႆႊ/သူၼ် ၼၼ်ႉ တေလႆႈ ၵႅတ်ႇလႅၼ်မၼ်းလီငၢမ်းသေ ၸင်ႇၸုတ်ႇၽဝ် တေဢမ်ႇလႆႈပၼ်လၢမ်းမႆႈ တင်းၼွၵ်ႈ ႁႆႊ /သူၼ် လႃး လႃး ၊ ယွၼ်ႉၾႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၾႆးတူမ်ႈႁုင် ၊ ၾႆးတဵၼ်း ၊ ၾႆး ၾႃႉ ၊ ၾႆးၵႅတ်ႉ ၊ ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ ၊ ၾႆးၶိတ်ႇ ၊ ၾႆးပႅတ်ႇထရီႇ ၊ ၾႆးလႅၼ်းယႃႈ ၊ ၾႆးၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈယဵၼ်းပဵၼ် ၶဵၼ်ၽေး ၾႆးၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ တေလႆႈၾၢင်ႉတိုဝ်းလီလီ တေလႆႈမီးလၵ်းမၢႆသေတိုဝ်း တေဢမ်ႇလႆႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝူၺ်ႇ လႃးလႃး ၼႆယူႇ ယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy #SSPPInfo

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...