News

News

Wednesday
April, 24

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ဢွင်ႈတီႈလုမ်း ၸေႈဝဵင်းသေ ၸိသင်ႇ ႁႂ်ႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၵူႈဢိူင်ႇၵူႈပွၵ်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး သူင်ႇပၼ်သၢႆမၢႆၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၸုပ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ (1) ဢိူင်ႇ/ပွၵ်ႉ လႂ် (1) ၵေႃႉ ၊ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းထီႉ 18 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ် သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆတီႈလုမ်း ၸေႈဝဵင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိသင်ႇတုၵ်းယွၼ်း သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼၼ်ႉသေ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ- သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉတေႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇပၼ် လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးၽႂ်ၶႆႈႁဵတ်းလႃးလႃး ယူႇတီႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇလႆႈဝႃႈ တေသူင်ႇပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ သင်ၸိူဝ်ႉၶႆႈၵဵပ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းၵႂႃႇၼႂ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸိူဝ်းပဵၼ်သႅၼ်း ဢႃႇယု 15 ၶူပ်ႇ တေႃႇထိုင် 40 ၶူပ်ႇၼၼ်ႉ တေႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဝ် လူင်းၵဵပ်းဢဝ်မူတ်းၵူၺ်းယဝ်ႉလႄႈ တႃႇတေၵဵပ်းပၼ်ထႅင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇမီးၽႂ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းတဵင် ႁႂ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇပၼ် တိၵ်းတိၵ်းၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ တေ ဢွၼ် ၵၼ်ပူတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ တၢင်းသဵင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်း ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ သေ ၵဵပ်းယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၵေးသီးတီႈလဵဝ်ၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၊ ၸေႈဝဵင်း မိူင်းၵၢဝ် ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၊ ၸေႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆၵေႃႈ မၢင်တီႈတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ ၼိုင်ႈဢိူင်ႇလႂ် (2) ၵေႃႉ မၢင်တီႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇၺႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် သူင်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆတူၵ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင် သေ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉယူႇ ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ပႃးသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် တဵၵ်းတဵင်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း သေၾၢႆႇ ၾၢႆႇ လူၺ်ႈၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၶႆႈႁဵတ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇႁႃ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၼႃႈတီႈလႂ်ၼႃႈတီႈၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တေႁႃလၢႆးတၢင်း ၵႄႈလိတ်ႈ ၵႅတ်ႇ ၶႄပၼ်ၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

#ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်း​​ၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် (60) ပီႊ

24-04-1964-24-04-2024ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းSSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းမၢႆတွင်း​​သေ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (4000) ပၢႆလႄႈ မီးပႃးပၢင်ၼႄ ၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ဢိၵ်ႇပႃးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူၼ်ႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ #shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ဝၼ်း​​ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈတဵမ်(60)ပီႊ

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...