News

News

Sunday
March, 3

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇတိူဝ်းဢႃႇယု ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈ (6) လိူၼ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ/ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇသေ သိုပ်ႇတိူဝ်းဢႃႇယု ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း(6) လိူၼ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31/02/2024 ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇ သီႇ ၾၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄ/ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ သေ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႆႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ တႃႇတေသိုပ်ႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းမိူၼ် ၵဝ်ႇ ၊ တႃႇၽဵဝ်ႈ မူၺ်ႉၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၊ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸုမ်း(ၸႃးၽျႅၼ်ႉ)ဢၼ်လႅၼ်ငိုၼ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆး (Online) ၊ တႃႇၵဵပ်း သဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း ၊ တႃႇတေၸတ်း ႁဵတ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇတိူဝ်း ဢႃႇယု ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း(6) လိူၼ်ၼႆ လႆႈႁၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸွမ်းၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၾၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄ/ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်သၢၼ် ၶတ်းလႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ႈတူၵ်းလူင်းမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ တႃႇ တေတိူဝ်းဢႃႇယုၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်း ထႅင်ႈ(6) ၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးဢဝ်ၸွမ်း ပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း 2008 ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ (417) ဢၼ်ပႃးဝႆႉဝႃႈ ဝၢႆးသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈၾၢႆႇၵႅတ်ႇ ၶႄၸိုင်ႈမိူင်း သိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ တေႇၼပ်ႉဝၼ်းဢၼ်သိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ မီးသုၼ်ႇလႆႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶၢဝ်းတၢင်း (1) ပီႊတဵမ် ၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉသင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၸိုင်ႈမိူင်းတၢင်ႇၼႄ လႆႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႆၸိုင် ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ (425) ၼၼ်ႉသေ မီးသုၼ်ႇ လႆႈသိုပ်ႇတိူဝ်း ဢႃႇယု ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈ (2)ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႂ် ၶၢဝ်းတၢင်း(6) လိူၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တေႇဢဝ်ဝၼ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼၼ်ႉ သေ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇတိူဝ်း ဢႃႇယု ၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းမႃး တေႃႇထိုင်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၸိုင် မီးၵႂႃႇ (5) ပွၵ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

Photo-Credit

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#တိူဝ်းဢႃႇယု

#ဢုပ်ႉပိူင်ႇ

#သိမ်းဢႃႇၼႃႇ

#ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...