News

News

Thursday
June, 20

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်း

ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မႃးဢဝ်တီႈယူႇထိုင်တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႃႉ ဢိူင်ႇၼမ်ႉမ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်း။

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24/01/2024 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ႁႅင်းသိုၵ်း100 ပၢႆၶဝ်ႈမိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတၼ်ႇလုၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၊ ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၊ ၵူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ထၢင်ႇထိူမ်တိၺွပ်း /ပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ (49) ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမ ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ၼႄဝႃႈ-“ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးၸုမ်းသိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉယူႇဝႆႉယူႇၶႃႈ ယွၼ်ႉ ၼၼ်လႄႈ ၸိူဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉတေႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶႃႈ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃး ၵူဝ်ပၢႆႈယၢပ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉ ပွင်ႈၼႆႉ ၵႆႉမီးပၼ်ႁႃ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်သေ တိမတ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၊ မုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းၶႃႈ။

လွင်ႈယၢပ်ႇၸႂ်တေႉ ၼမ် ၼႃႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ လၢတ်ႈမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ တႃႇႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈယၢပ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းႁႆႊ/ၼႂ်းသူၼ်သမ်ႉၵႃႈပေႃးလႆႈၶၢႆပေႃး ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းမႃး သမ်ႉၵႃႈဝႃႈၵႃႈ လွႆးလွႆးမႃးတေႉ တေယၢပ်ႇၸႂ်မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ လိူဝ်သေတပ်ႉ သိုၵ်း SSPP/SSA ယဝ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႈ MNDAA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇ မႃး လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းသူၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်းၵမ်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၽေးပၢင်တိုၵ်းယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...