News

News

Sunday
March, 3

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်း

ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မႃးဢဝ်တီႈယူႇထိုင်တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႃႉ ဢိူင်ႇၼမ်ႉမ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်း။

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24/01/2024 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ႁႅင်းသိုၵ်း100 ပၢႆၶဝ်ႈမိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတၼ်ႇလုၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၊ ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၊ ၵူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ထၢင်ႇထိူမ်တိၺွပ်း /ပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ (49) ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမ ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ၼႄဝႃႈ-“ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးၸုမ်းသိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉယူႇဝႆႉယူႇၶႃႈ ယွၼ်ႉ ၼၼ်လႄႈ ၸိူဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉတေႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶႃႈ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃး ၵူဝ်ပၢႆႈယၢပ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉ ပွင်ႈၼႆႉ ၵႆႉမီးပၼ်ႁႃ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်သေ တိမတ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၊ မုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းၶႃႈ။

လွင်ႈယၢပ်ႇၸႂ်တေႉ ၼမ် ၼႃႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ လၢတ်ႈမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ တႃႇႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈယၢပ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းႁႆႊ/ၼႂ်းသူၼ်သမ်ႉၵႃႈပေႃးလႆႈၶၢႆပေႃး ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းမႃး သမ်ႉၵႃႈဝႃႈၵႃႈ လွႆးလွႆးမႃးတေႉ တေယၢပ်ႇၸႂ်မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ လိူဝ်သေတပ်ႉ သိုၵ်း SSPP/SSA ယဝ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႈ MNDAA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇ မႃး လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းသူၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်းၵမ်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၽေးပၢင်တိုၵ်းယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...