News

News

Wednesday
April, 24

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းၵႂႃႇၼႆ လႆႈ ႁၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ မျႃႉဝတီႇ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႆႉ ၼင်ႇ ၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ

-1. ၵႅမ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ႁပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ။

2. ၸွမ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ (တပ်ႉလိၼ်) ၽူႈၸတ်း ၵၢၼ် ၾၢႆႇတိူင်ႇပၢင်ႇငူပ်ႉငိ (တပ်ႉလိၼ် ၊ တပ်ႉၼမ်ႉ ၊ တပ်ႉလူမ်း) လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ။

3. ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃး။

4. ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ ႁွင်ၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇလႅၼ်လိၼ် ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃး။

5. ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃး။

6. ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသူၼ်းတုမ် ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃး။

7. ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇသႃႇသ ၼႃႇလႄႈ ၾၢႆႇယဵၼ်ႇငႄႈၾိုင်ႈထုင်း ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃး။

8. ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၾၢႆႇထတ်းထွင်ၵူၼ်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇမိူင်း ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃး။

9. ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃး။

10. ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇ ၺႃႇ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃး။

11. ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃး။

12. ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃး။

13. ၸွမ်လူင်ၾၢႆႇၸွပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ လုမ်းလူင် ၾၢႆႇၸွပ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃး။

14. ၸွမ်လူင်ၾၢႆႇမၢႆမီႈသိုၵ်း ၊ လုမ်းလူင်ၾၢႆႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်သိုၵ်း ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃး။

15. ၽူႈမီးၸၼ်ႉလူင် ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း ၊ လုမ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉလူင်ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃး။

16. ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇယႃႈယႃ ၊ လုမ်းၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယႃႈယႃလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈ ပႃး။

17. ၸွမ်လူင် ၾၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ် ၊ လုမ်းလူင်ၾၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃး။

18. ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ် ႁၢၼ် သေႃႇမိၼ်းထုၼ်း လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ဝၢႆးသေဝၼ်း ဢိုတ်းလုမ်းၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ႁႃႈယဝ်ႉ တေတေႇႁပ်ႉၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇသေ ပေႃးဢဝ်ၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ၼႂ်းပီႊ 2019 ဝႃႈၼႆၸိုင် သႅၼ်းဢႃႇယုဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းပိူင် တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးမီး 6.3 လၢၼ်ႉ ၊ သဵၼ်ႈမၢႆ ၼၢင်းယိင်းမီး 7.7 လၢၼ်ႉ ၊ ႁူမ်ႈသဵင်ႈမီး 14 လၢၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း

#ၵေႃႇမတီႇတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်း​​ၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် (60) ပီႊ

24-04-1964-24-04-2024ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းSSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းမၢႆတွင်း​​သေ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (4000) ပၢႆလႄႈ မီးပႃးပၢင်ၼႄ ၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ဢိၵ်ႇပႃးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူၼ်ႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ #shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ဝၼ်း​​ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈတဵမ်(60)ပီႊ

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...