News

News

Wednesday
July, 17

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77) ပီႊတဵမ်

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77) ပီႊ လႄႈ တႃႇပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် ၊ ပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၵူႈပၢႆးပၢႆး ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃ ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈတင်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၊ ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၶႄႉၶဵင်ႇပိတ်ႉ မၢၵ်ႇၼင် လွမ်ႈ (ပီႊ 2024 ၼီႈ) ပွၵ်ႈၵမ်း (1) ဢွင်ႈ တီႈ ဝၢင်းမၢၵ်ႇၼင်ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ႁိမ်ဢုပ်းၵႅဝ်ႈၶမ်းပွၵ်ႈၵမ်း(1) ပီႊ(2024)ၼီႊ ၼႆႉ တေႇၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ07-02-2024 ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77) ပီႊၼႆႉသေ တေလဵၼ်ႈႁႅင်းၶေႉၶဵင်ႇၵႂႃႇတေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 19-02-2024 လႄႈ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ (16) ၸုမ်းၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈလဵၼ်ႈႁႅင်း ၶႄႇၶဵင်ႇပိတ်ႉၼၢၵ်ႇ ၼင်လွမ်ႈ ႁိမ်သူး ဢုပ်းၵႅဝ်ႈၶမ်း ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႄႇၶဵင်ႇၸွမ်းၼၼ်ႉ မီး(16) ၸုမ်း ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ OTS (A) ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၽူႈမီး ၸၼ်ႉ OTS (B) ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798) ၊ ၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူင်း ႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈ ၊ ၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တပ်ႉ ငဝ်ႈသိုၵ်း (969) ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ (ၵ) ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ (ၶ) ၊ ၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တပ်ႉၼုမ်ႇႁၢၼ် ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တပ်ႉႁၢၼ် (Police) ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ၊ ၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶွမ်း (Computer) ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (748) ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (959) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်ဝၼ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈ တႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77) ပီႊတဵမ် ၼႆသေ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA တင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် လႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇ ၼင်လွမ်ႈ တေႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 25/01/2024 တေႃႇထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(77) ပီႊ ဝၼ်းထီႉ 07-02-2024 လႄႈ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ(10) ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈငႄႉၸႅၼ်ႇ (FC) ၊ ဝၢၼ်ႈ ၼွင်ဝူဝ်း (ၵ) (FC) ၊ ဝၢၼ်ႈ ၼွင်ဝူဝ်း (ၶ) (FC) ၊ ဝၢၼ်ႈတႃႇၸီႇ (FC) ၊ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇသၢင်းၽေႃး(FC) ၊ ဝၢၼ်ႈတွင်း ၶမ်း(FC) ၊ ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵူႇ ၊ ဝၢၼ်ႈ သီႇသုင်ႇၵၼၢႆႇ(FC) ၊ ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈ(FC) ၊ ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉသူင်ႇ(FC) ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA တီႈလႂ် တီႈၼၼ်ႈ ပေႃးတေမီးမႃး ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈ ႁႅင်းပိတ်ႉ မၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ပေႃးတေမီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၊ မေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ ၵၼ် ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၼ် လႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး SSPP/SSA ၵေႃႈ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈ ၵၼ် ၶိုင်ပွင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty #shanstatearmy

#SSPPInfo

#ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႉၼင်

#မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ77ပီႊ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ရှမ်းမြောက် မိုင်းရယ်မြို့ကို SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ထောင်နှင့်ချီ ဝင်ရောက် တပ်စွဲ

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ် အတွင်း ဒေသတည် ငြိမ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်သည် ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့...

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇတေ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်း သိုပ်ႇ ႁူမ်ႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉလိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ 9 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 14:30 မူင်း...

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်...

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွၼ်းၸၢၼ်း

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၵေႃႉ သိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း...

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မိူင်းၼွင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်း လႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး သေ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇဝႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျုၼ်ႇလၢႆႇ...