News

News

Sunday
March, 3

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77) ပီႊတဵမ်

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77) ပီႊ လႄႈ တႃႇပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် ၊ ပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၵူႈပၢႆးပၢႆး ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃ ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈတင်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၊ ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၶႄႉၶဵင်ႇပိတ်ႉ မၢၵ်ႇၼင် လွမ်ႈ (ပီႊ 2024 ၼီႈ) ပွၵ်ႈၵမ်း (1) ဢွင်ႈ တီႈ ဝၢင်းမၢၵ်ႇၼင်ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ႁိမ်ဢုပ်းၵႅဝ်ႈၶမ်းပွၵ်ႈၵမ်း(1) ပီႊ(2024)ၼီႊ ၼႆႉ တေႇၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ07-02-2024 ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77) ပီႊၼႆႉသေ တေလဵၼ်ႈႁႅင်းၶေႉၶဵင်ႇၵႂႃႇတေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 19-02-2024 လႄႈ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ (16) ၸုမ်းၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈလဵၼ်ႈႁႅင်း ၶႄႇၶဵင်ႇပိတ်ႉၼၢၵ်ႇ ၼင်လွမ်ႈ ႁိမ်သူး ဢုပ်းၵႅဝ်ႈၶမ်း ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႄႇၶဵင်ႇၸွမ်းၼၼ်ႉ မီး(16) ၸုမ်း ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ OTS (A) ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၽူႈမီး ၸၼ်ႉ OTS (B) ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798) ၊ ၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူင်း ႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈ ၊ ၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တပ်ႉ ငဝ်ႈသိုၵ်း (969) ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ (ၵ) ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ (ၶ) ၊ ၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တပ်ႉၼုမ်ႇႁၢၼ် ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တပ်ႉႁၢၼ် (Police) ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ၊ ၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶွမ်း (Computer) ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (748) ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (959) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်ဝၼ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈ တႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77) ပီႊတဵမ် ၼႆသေ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA တင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် လႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇ ၼင်လွမ်ႈ တေႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 25/01/2024 တေႃႇထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(77) ပီႊ ဝၼ်းထီႉ 07-02-2024 လႄႈ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ(10) ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈငႄႉၸႅၼ်ႇ (FC) ၊ ဝၢၼ်ႈ ၼွင်ဝူဝ်း (ၵ) (FC) ၊ ဝၢၼ်ႈ ၼွင်ဝူဝ်း (ၶ) (FC) ၊ ဝၢၼ်ႈတႃႇၸီႇ (FC) ၊ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇသၢင်းၽေႃး(FC) ၊ ဝၢၼ်ႈတွင်း ၶမ်း(FC) ၊ ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵူႇ ၊ ဝၢၼ်ႈ သီႇသုင်ႇၵၼၢႆႇ(FC) ၊ ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈ(FC) ၊ ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉသူင်ႇ(FC) ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA တီႈလႂ် တီႈၼၼ်ႈ ပေႃးတေမီးမႃး ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈ ႁႅင်းပိတ်ႉ မၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ပေႃးတေမီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၊ မေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ ၵၼ် ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၼ် လႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး SSPP/SSA ၵေႃႈ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈ ၵၼ် ၶိုင်ပွင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty #shanstatearmy

#SSPPInfo

#ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႉၼင်

#မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ77ပီႊ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ပွႆးထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈ ႁဵၼ်း လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း...

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ပွႆး ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼႂ်းပီႊသွၼ်ႁဵၼ်း (2023/2024)ၼီႊ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18)ၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20-21/02/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...