News

News

Sunday
March, 3

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (5) ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁူမ်ႈတင်းၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇ ၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၶႄႉၶဵင်ႇပိတ်ႉ မၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ဢွင်ႈတီႈ ဝၢင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ဝဝၢၼ်ႈပဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင်ႇ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ႁိမ်ဢုပ်းၵႅဝ်ႈၶမ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (5) ၼႆႉ တေႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ15-12-2023 ၼၼ်ႉ သေ ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႇၵႂႃႇၼႂ်း ဝၼ်းထီႉ 04 -01-2024 ၼၼ်ႉလႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ (20) ၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵၼ်ႈႁႅင်း ၶႄႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႄႇၶဵင်ႇ (20)ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈၶုမ်ႇပၢင်(ၵ) (FC )၊ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈဝ (FC) ၊ၸုမ်းဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇ (FC)၊ ၸုမ်းပၢင်ႇလေႃႉ (FC) ၊ႁူင်းႁဵၼ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉ (FC)၊ၸုမ်းမိူင်းသူႈ (FC) ၊ ၸုမ်းဝဵင်း ၵဝ်ႇ (FC )၊ ၸုမ်းပၢင်ၶၢၼ် (FC)၊ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး (ၶ) (FC) ၊ ၵွင်းမူးၶမ်း (FC)၊ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး (ၵ) FC ၊ ၸုမ်းၵေးသီး (FC)၊ ၸုမ်းၵုၼ်ႁုင်း (FC )၊ ၸုမ်းၽၵ်းၼၢမ် (FC) ၊ၸုမ်း ၶုမ်ႇပၢင် (ၶ) (FC) ၊ ၸုမ်းတၢင်းၽႄ (FC) ၊ ၸုမ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း (FC) ၊ ၸုမ်းၼမ်ႉတႅၵ်ႉ (FC) ၊ ႁူင်းယႃလူင် ငဝ်ႈငုၼ်း (FC ) လႄႈ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈလူၺ် (FC) ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး (ၶ)(FC) လႆႈသူးထီႉ (1) ၊ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး(ၵ) (FC) လႆႈသူးထီႉ(2) ၊ ၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇတၢင်းၽႄ လႆႈသူးထီႉ (3) သေ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ် သူးထီႉ(1) ဢုပ်းၵႅဝ်ႈၶမ်း သူးငိုၼ်း (1,500,000) သိပ်းႁႃႈသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၊ သူးထီႉ(2) (1,200,000) သိပ်းသွင်သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၊ သူးထီႉ(3) (1,000,000) သိပ်းသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၊ သူးၶတ်းၸႂ် ဢၼ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၶႅမ်ႉသုတ်း ၵူၼ်းပႂ်ႉၵူဝ်း (5) ၵေႃႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် (100,000) ၼိုင်ႈသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ လႄႈ သူးလဝ်ႇၸႂ် ၼိုင်ႈၸုမ်း (500,000) ႁႃႈသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး/ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ပေႃးတေမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် ၊ ႁႂ်ႈမေႃ ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၊ ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄႉ ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈမႃး ၵူႈပီႊပီႊ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA တီႈလႂ် တီႈၼၼ်ႈ ပေႃးတေမီးမႃး ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၼိမ် သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၼ်လႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵေႃႈ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈၵၼ် ၶိုင်ပွင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇငဝ်ႈငုၼ်း

#ငဝ်ႈငုၼ်း

#ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ပွႆးထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈ ႁဵၼ်း လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း...

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ပွႆး ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼႂ်းပီႊသွၼ်ႁဵၼ်း (2023/2024)ၼီႊ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18)ၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20-21/02/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ႁဵတ်းပၼ်ယွင်ၼမ်ႉ ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ၊ တႃႇပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸွႆႈထႅမ်ႁဵတ်းယွင်ၼမ်ႉ၊...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (07:00)မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း (15:00) မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် မႄႈ/လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈသႅၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်း တႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း တီႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ (18) ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း ဝုတ်ႉထုငိုၼ်း တႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း ၼႂ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...