News

News

Wednesday
July, 17

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (5) ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁူမ်ႈတင်းၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇ ၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၶႄႉၶဵင်ႇပိတ်ႉ မၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ဢွင်ႈတီႈ ဝၢင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ဝဝၢၼ်ႈပဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင်ႇ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ႁိမ်ဢုပ်းၵႅဝ်ႈၶမ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (5) ၼႆႉ တေႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ15-12-2023 ၼၼ်ႉ သေ ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႇၵႂႃႇၼႂ်း ဝၼ်းထီႉ 04 -01-2024 ၼၼ်ႉလႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ (20) ၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵၼ်ႈႁႅင်း ၶႄႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႄႇၶဵင်ႇ (20)ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈၶုမ်ႇပၢင်(ၵ) (FC )၊ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈဝ (FC) ၊ၸုမ်းဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇ (FC)၊ ၸုမ်းပၢင်ႇလေႃႉ (FC) ၊ႁူင်းႁဵၼ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉ (FC)၊ၸုမ်းမိူင်းသူႈ (FC) ၊ ၸုမ်းဝဵင်း ၵဝ်ႇ (FC )၊ ၸုမ်းပၢင်ၶၢၼ် (FC)၊ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး (ၶ) (FC) ၊ ၵွင်းမူးၶမ်း (FC)၊ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး (ၵ) FC ၊ ၸုမ်းၵေးသီး (FC)၊ ၸုမ်းၵုၼ်ႁုင်း (FC )၊ ၸုမ်းၽၵ်းၼၢမ် (FC) ၊ၸုမ်း ၶုမ်ႇပၢင် (ၶ) (FC) ၊ ၸုမ်းတၢင်းၽႄ (FC) ၊ ၸုမ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း (FC) ၊ ၸုမ်းၼမ်ႉတႅၵ်ႉ (FC) ၊ ႁူင်းယႃလူင် ငဝ်ႈငုၼ်း (FC ) လႄႈ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈလူၺ် (FC) ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး (ၶ)(FC) လႆႈသူးထီႉ (1) ၊ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး(ၵ) (FC) လႆႈသူးထီႉ(2) ၊ ၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇတၢင်းၽႄ လႆႈသူးထီႉ (3) သေ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ် သူးထီႉ(1) ဢုပ်းၵႅဝ်ႈၶမ်း သူးငိုၼ်း (1,500,000) သိပ်းႁႃႈသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၊ သူးထီႉ(2) (1,200,000) သိပ်းသွင်သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၊ သူးထီႉ(3) (1,000,000) သိပ်းသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၊ သူးၶတ်းၸႂ် ဢၼ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၶႅမ်ႉသုတ်း ၵူၼ်းပႂ်ႉၵူဝ်း (5) ၵေႃႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် (100,000) ၼိုင်ႈသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ လႄႈ သူးလဝ်ႇၸႂ် ၼိုင်ႈၸုမ်း (500,000) ႁႃႈသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး/ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ပေႃးတေမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် ၊ ႁႂ်ႈမေႃ ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၊ ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄႉ ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈမႃး ၵူႈပီႊပီႊ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA တီႈလႂ် တီႈၼၼ်ႈ ပေႃးတေမီးမႃး ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၼိမ် သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၼ်လႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵေႃႈ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈၵၼ် ၶိုင်ပွင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇငဝ်ႈငုၼ်း

#ငဝ်ႈငုၼ်း

#ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇတေ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်း သိုပ်ႇ ႁူမ်ႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉလိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ 9 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 14:30 မူင်း...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် လႄႈ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်း ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈ ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...