News

News

Sunday
March, 3

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၾၢႆႇၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၸေႈဝဵင်း လုၼ်ႇပရႃႇပၼ်ႇ ၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းလၢဝ်း(လႃႇဢူဝ်ႇ) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-29/01/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈ မိူင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽွင်းလူင် တေႃႇမႃႇလႃႇတၢၼ်း ၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ် ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇပွၵ်ႈၵမ်း ၼႆႉသေ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇ ယၼ်ႇၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း(2) ပီႊပၢႆယဝ်ႉ ၊ ယွၼ်ႉၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ၶဝ်ႈတိုၵ်း ၵူႈၾၢႆႇ ၾၢႆႇ ထိုင်တီႈမီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းၼမ် ယွၼ်ႉၼၼ် ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶႆႈႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇ လူၺ်ႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယူႇ ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူင်းလၢဝ်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2024 ၼႆႉ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ထုၵ်ႇလီဝႆႉၼမ်ႉ ၼၵ်း တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၸွမ်းၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆလႄႈ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈလွၵ်း တႃႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း သေ ၵႄႈ လိတ်ႈပၼ်ႁႃမၼ်းၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈ ၼႆ။

ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း လၢႆး ႁဵတ်းသၢင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႊ 2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႆႈပိၵ်ႉႁၢမ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼႆ လႄႈ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် တိုၼ်းဢမ်ႇသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၼႆႉ မီးမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ပီႊပၢႆယူႇ ယဝ်ႉ။

Photo- Credit

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...