News

News

Thursday
June, 20

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်

ၼၢင်းယိင်း သႅၼ်းဢႃႇယု (50) ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇၸွၼ်ႉသူၼ်ၼၼ်ႉ ၸွၼ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼႂ်းလိၼ် လႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေ လႆႈ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းမူႇၸေႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16/01/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းၼၼ်ႉ ပႃႈသူၺ်ႇတိင်း သႅၼ်းဢႃႇယု (50) ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇ ၸွၼ်ႉသူၼ် ၸွၼ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾၢင်လိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉၺႃး လႆႈ တၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းတူဝ် ၊ ၸွမ်းၼႃႈၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ လႆႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းမူႇ ၸေႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ၼႄဝႃႈ- “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပႃႈသူၺ်ႇတိင်း ၵႂႃႇၸွၼ်ႉသူၼ် ဢၼ်ပဵၼ်သူၼ်မၢၵ်ႇမႆႉၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၸွၼ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈဝႆႉၼႂ်းလိၼ်သေ တႅၵ်ႇၺႃးမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ႁွႆး ၸဵပ်းတေႉ ၺႃးႁႅင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းသူၼ်မၢၵ်ႇမႆႉ ပႃႈသူၺ်ႇတိင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးယူႇၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပႃႈသူၺ်ႇတိင်း ဢၼ်လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းမူႇၸေႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း မၢႆ(14) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ လႆႈၵႂႃႇသူႇၸႂ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ်သေ တႃႇတေယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇ တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇ ၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈထုင်ႉမဝ်း တေသိုပ်ႇ တူၺ်းထိုင်ၸွႆႈထႅမ် ၵႂႃႇ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွၼ်းႁွင်ႇ တီႈဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်မၢင်တီႈပၢင်တိုၵ်းၼိမ်ယဵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉၵႆႉထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇလႄႈ ၵႆႉထူပ်းၺႃး ၽေး မၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇၵႂႃႇမႃးႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းႁႆႊၼႂ်းသူၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႃႇတေၽဵဝ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈ မၢၵ်ႇမႅင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈပၼ်ၽေးတေႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေ တေၶတ်းၸႂ် ၽဵဝ်ႈသိမ်းၵႂႃႇၼႆလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်လီ ထၢင်ႇ ထိူမ်ဝႃႈပဵၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၸွႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွမ်းၼင်ႇၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ တီႈလႂ်တီႈ ၼၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး သေၵမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ၽေးမၢၵ်ႇမႅင်း

#မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ

#SSPP

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...