News

News

Sunday
March, 3

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်

ၼၢင်းယိင်း သႅၼ်းဢႃႇယု (50) ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇၸွၼ်ႉသူၼ်ၼၼ်ႉ ၸွၼ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼႂ်းလိၼ် လႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေ လႆႈ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းမူႇၸေႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16/01/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းၼၼ်ႉ ပႃႈသူၺ်ႇတိင်း သႅၼ်းဢႃႇယု (50) ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇ ၸွၼ်ႉသူၼ် ၸွၼ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾၢင်လိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉၺႃး လႆႈ တၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းတူဝ် ၊ ၸွမ်းၼႃႈၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ လႆႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းမူႇ ၸေႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ၼႄဝႃႈ- “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပႃႈသူၺ်ႇတိင်း ၵႂႃႇၸွၼ်ႉသူၼ် ဢၼ်ပဵၼ်သူၼ်မၢၵ်ႇမႆႉၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၸွၼ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈဝႆႉၼႂ်းလိၼ်သေ တႅၵ်ႇၺႃးမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ႁွႆး ၸဵပ်းတေႉ ၺႃးႁႅင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းသူၼ်မၢၵ်ႇမႆႉ ပႃႈသူၺ်ႇတိင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးယူႇၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပႃႈသူၺ်ႇတိင်း ဢၼ်လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းမူႇၸေႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း မၢႆ(14) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ လႆႈၵႂႃႇသူႇၸႂ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ်သေ တႃႇတေယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇ တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇ ၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈထုင်ႉမဝ်း တေသိုပ်ႇ တူၺ်းထိုင်ၸွႆႈထႅမ် ၵႂႃႇ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွၼ်းႁွင်ႇ တီႈဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်မၢင်တီႈပၢင်တိုၵ်းၼိမ်ယဵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉၵႆႉထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇလႄႈ ၵႆႉထူပ်းၺႃး ၽေး မၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇၵႂႃႇမႃးႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းႁႆႊၼႂ်းသူၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႃႇတေၽဵဝ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈ မၢၵ်ႇမႅင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈပၼ်ၽေးတေႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေ တေၶတ်းၸႂ် ၽဵဝ်ႈသိမ်းၵႂႃႇၼႆလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်လီ ထၢင်ႇ ထိူမ်ဝႃႈပဵၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၸွႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွမ်းၼင်ႇၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ တီႈလႂ်တီႈ ၼၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး သေၵမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ၽေးမၢၵ်ႇမႅင်း

#မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ

#SSPP

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...