News

News

Sunday
March, 3

ထေႃႈၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ထေႃႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းႁေႃႈၶၢမ်ႈ ၶူဝ်တႃႈတေႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇထေႃႈယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼိူဝ်ၶူဝ်ၼၼ်ႉသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးထေႃႈ လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19/01/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:32 မူင်း ၼၼ်ႉ လုင်းၶမ်း သႅၼ်းဢႃႇယု (40) ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃး ၶူဝ်လႅင် ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁေႃႈထေႃႈ တၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၸၢင်ႈလဵၵ်း ဢိူင်ႇတႃႈတေႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသေမိူဝ်ႈၽွင်းဢၢၼ်းမိူဝ်းၶိုၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၶူဝ်လႅင် မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၽႅဝ်ၼိူဝ်ၶူဝ် တႃႈတေႈ ဢၼ် ပဵၼ်ၶူဝ်တိတ်းၸပ်း ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ-သီႇပေႃႉၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇထေႃႈၾၢႆႇလင် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉႁိမ်းၸဵင်ႇၶူဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးထေႃႈ လႆႈလူႉ ၵွႆၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵူၼ်းႁေႃႈထေႃႈတေႉလွတ်ႈ ၽေး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ထေႃႈလုင်းၶမ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ လႅပ်ႈပဵၼ်မၢၵ်ႇသႅၼ်းလဵၵ်ႉဢေႃႈ မၢၵ်ႇထေႃႈတေႉၵွႆၵႂႃႇ ၵူၼ်းႁေႃႈထေႃႈ လႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ်တေႉ ဢမ်ႇလႆႈသုမ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။

ၸဵမ်မိူဝ်ႈၸမ်သုၵ်ႉသၵ်ႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉၼၼ်ႉ လုင်းၶမ်းၼႆႉ တၢင်ႇၶဝ်ႈပိူၵ်ႇမၼ်း ၵႂႃႇဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၸၢင်ႈလဵၵ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်း ဢိတ်ႇပဵၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်သေ ဢၢၼ်းတၢင်ႇမိူဝ်းဝႆႉၶိုၼ်း တီႈ ႁိူၼ်းၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 28/12/ 2023 ၽွင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ တီႈၶူဝ်တႃႈတေႈ ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉၶူဝ် ဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈသေ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်းၶူဝ်ထႅင်ႈတၢင်းၼမ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉ တီႈႁိမ်းႁွမ်းၶူဝ်ၼၼ်ႉတၢင်းၼမ်ယဝ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ၵႃႈၼင်ႇတီႈဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇမူၺ်ႉၽဵဝ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉသေ လႆႈပွင်ႇလႅင်း ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႆႉယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၼႃႈၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈၸုၼ့်သေ ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်ၶူဝ်ၼၼ်ႉလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#မၢၵ်ႇမႅင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...