News

News

Sunday
March, 3

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ (5) လႄႈ တွၼ်ႈ သူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ(4)

ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(5) လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ(4) ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 08/01/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(5) လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(4) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးသေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်း လႄႈ ၵေႃႇမတီႇႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ မီး (130) ၵေႃႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ထီႉ (2) ၼႂ်းၸုမ်းပူင်သွၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းသႅင်ႁၢၼ် မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄ ယိူင်းဢၢၼ်းပၢင်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းၼိုင်ႈ​​ၵေႃႉၼႆႉ သင်ဝႃႈလူင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၸိုင် ႁႂ်ႈ​​ပေႃးပဵၼ်မႃးလႆႈ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ဢၼ်ႁၢပ်ႇလႆႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၊ ၵၢၼ်လုမ်း ၊ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈ​​ပေႃးလူင်ႉလႅၼ်ႇ​​ပေႉတူဝ် ၵုမ်းၵမ်ၸတ်းၵၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၾူၼ်ၸဵင် လူဢၢၼ်ႇၼႄပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆပၢင်သွၼ် / ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ် ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေသပ်းလႅင်းယိူင်းဢၢၼ်းပၢင်သွၼ် လႄႈ လၵ်းမၢႆပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ သိုပ်ႇတွၼ်ႈသူးပၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(4) ၸိူဝ်းဢၼ်တူင်ႉတူင်ႉတိုၼ်ႇတိုၼ်ႇ မီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်ၼႃႈၵၢၼ်လႄႈ ႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပၢင်သွၼ်ၸုပ်ႈထီႉ(4) မိူဝ်ႈပီႊ 2023 ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ​​ပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းႁူႉ တၢင်းမေႃပိင်ႇၺႃႇသေ သိုပ်ႇပုတ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တိုၼ်ႈတေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး လူႇတၢၼ်းႁိူဝ်း လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈ ၼွင်ႉတပေး သေ လူတၢၼ်းႁိူဝ်း ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈပၢင်ပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃႇယုတဵမ်တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃႇယုတဵမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/02/2023 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တြႃးဝၢင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း...