News

News

Thursday
June, 20

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ (5) လႄႈ တွၼ်ႈ သူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ(4)

ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(5) လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ(4) ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 08/01/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(5) လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(4) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးသေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်း လႄႈ ၵေႃႇမတီႇႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ မီး (130) ၵေႃႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ထီႉ (2) ၼႂ်းၸုမ်းပူင်သွၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းသႅင်ႁၢၼ် မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄ ယိူင်းဢၢၼ်းပၢင်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းၼိုင်ႈ​​ၵေႃႉၼႆႉ သင်ဝႃႈလူင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၸိုင် ႁႂ်ႈ​​ပေႃးပဵၼ်မႃးလႆႈ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ဢၼ်ႁၢပ်ႇလႆႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၊ ၵၢၼ်လုမ်း ၊ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈ​​ပေႃးလူင်ႉလႅၼ်ႇ​​ပေႉတူဝ် ၵုမ်းၵမ်ၸတ်းၵၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၾူၼ်ၸဵင် လူဢၢၼ်ႇၼႄပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆပၢင်သွၼ် / ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ် ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေသပ်းလႅင်းယိူင်းဢၢၼ်းပၢင်သွၼ် လႄႈ လၵ်းမၢႆပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ သိုပ်ႇတွၼ်ႈသူးပၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(4) ၸိူဝ်းဢၼ်တူင်ႉတူင်ႉတိုၼ်ႇတိုၼ်ႇ မီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်ၼႃႈၵၢၼ်လႄႈ ႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပၢင်သွၼ်ၸုပ်ႈထီႉ(4) မိူဝ်ႈပီႊ 2023 ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ​​ပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းႁူႉ တၢင်းမေႃပိင်ႇၺႃႇသေ သိုပ်ႇပုတ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တိုၼ်ႈတေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွႆႈထႅမ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်တေႃႇသူပၢင်တိုၵ်း သေ လႆႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉ ၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ် တေႃႇသူႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းမႃး ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽူႈယႃႉၽွၵ်ႈသႅတ်ႉၸႃႇၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တႄႇဢဝ်ၼႂ်းပီႊ1995မႃး တေႃႇထိုင် ပီႊ2024ၼီႈ။ ပီႃ2024ၼီႈ လိူၼ်June(3)ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း...

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် လတ်တ လောဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာများနှင့် ပက်သက်၍ SSPP/SSA ၏ သဘော ထား...

ထုတ်ပြန်ကြောညာချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်+95 9406902578ဗိုလ်မှူးစိုင်းဖုန်းဟန် #Shanstateprogressparty #Shanstatearmy #SSPPInfo #သဘောထားထုတ်ပြန်ကြောညာချက် #PSLF #Tnla

ပိုၼ်ၽၢဝ် Page ပွမ် တင်ႈၸႂ်ၵဝ်းယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်မုၵ်ႉၸုမ်း

ၸွမ်းၼင်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ27/05/2024 ၼၼ်ႉယူႇတီႈ ၵူၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် သေၸုမ်းၸုမ်း တင်ႈ Page ပွမ် ဢၢင်ႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈ Page SSPP Info ဢၼ်တၢင်တူဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ် ၽႃႇသႃႇ...

SSPPInfo Page အတု ပေါ်ပေါက်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက် ၍ သတိပြုကြရန် အသိပေးခြင်း

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA အား ကိုယ်စားပြုသည့် SSPPInfo Facebook စာ မျက်နှာကို ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မသမာသူတစုက Facebook စာမျက်နှာ အတု ဖန်တီး ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း...