News

News

Sunday
March, 3

SSPP/SSA တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸူၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၸေႈဝဵင်း ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18) ၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႇထတ်း တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸူၼ် ဢၼ်လႄႇႁႃၸူၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30/11/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:30 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ် ယူႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃး ၽူႈၸၢႆး (3) ၵေႃႉ ႁပ်ႉႁေႉလူတ်ႉ ၶိူင်ႈ မၼ်း ၼၢင်း တီႈၸွမ်းတၢင်း မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ လုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၽႅဝ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈ မိူင်းမူႉ – ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉလႄႈ ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်းငႃလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ပေႃႉ ထုပ်ႉမၼ်း ၼၢင်းသေ ၸူၼ်ဢဝ် လူတ်ႉၶိူင်ႈ တင်း ၾူင်းမၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇၺႃးၸူၼ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းတပ်ႉ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18) ၼမ်ႉတူႈ လႆႈၸတ်း ၵူၼ်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵူႈၾၢႆႇသေ ၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းလႆႈ ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းၸူၼ် (3) ၵေႃႉ လႄႈ သိမ်းလႆႈပႃး ၵွင်ႈပွတ်း(1) လဝ်း ၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈသႅၼ်း CZI(125) ၼိုင်ႈလမ်း ၊ IPhone ၼိုင်ႈလုၵ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းသိမ်းလႆႈပႃး မိူၼ်ၼင်ႇ လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၊ IPhone ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၶိုၼ်းဢၢပ်ႈပၼ် တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸဝ်ႈၶူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ ယူႇ ယဝ်ႉ။

ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းၸူၼ်(3) ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသႅၼ်းဢႃႇယု (20) ပီႊ တေႃႇ (23) ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ (2) ၵေႃႉ ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ (1) ၵေႃႉ ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢမ်ပွၵ်ႉမၢႆ (7) ပွၵ်ႉမၢႆ(8) ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သေ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းယၢမ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆႇ ၊ ယွၼ်ႉတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆႇ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ လႆႈလၵ်ႉဢဝ်ပႃး ၵွင်ႈပွတ်းပေႃႈလဵင်ႉမႃးၸွမ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းၸူၼ်(3) ၵေႃႉၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈဢဝ်ၵုမ်းထိင်းဝႆႉသေ တေသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ မူႇပိူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA မီးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy #SSPP #SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#ၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်း

#ၵူၼ်းၸူၼ်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...