News

News

Sunday
March, 3

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ပူတ်းပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် တီႈမၢႆတွင်းဢၼ်လီလီ တႃႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသွင်တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈသင် ၸွမ်းၼင်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း (2) ၾၢႆႇမီးဝႆႉ ၼႂ်းၶေႃႈထိ(2) ဢၼ်ဝႃႈ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း/သိုၵ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတင်း (2) ၾၢႆႇလႆႈတိၺွပ်းဝႆႉ ၼႆလႄႈသင် ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ၸင်ႇလႆႈလူတ်းယွမ်းပၼ်တၢင်းၽိတ်း ၊ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း/ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢၼ်လႆႈၵုမ်းၶင်ဝႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်း သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21/12/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၼၢမ်းၼႂ်း (2) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးသူႉ တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP သေ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ RCSS ၵူၼ်းသိုၵ်း (5) ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်း(14) ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ လႆႈတႅပ်းတတ်း လူတ်းယွမ်းပၼ်တၢင်းၽိတ်း ၊ ပူတ်းပွႆႇပၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးသူႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းၼႂ်း (2) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈ (2) ၾၢႆႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ၊ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း (9) ၶေႃႈ ဢၼ်လႆႈ ၸႂ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ လႆႈတွၼ်ႈ မႅင်ႇငိုၼ်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် (500,000) ႁႃႈသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ သေ ပွႆႇပၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS(5) ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၼႆႉ ၸၢႆးၽိဝ်ႇ ဢႃႇယု (33) ပီႊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ လုင်းပူး+ပႃႈသႃႇ တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႂၢင် ဢိူင်ႇၼွင်ၵႂၢင် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၸၢႆးမၢႆ ဢႃႇယု (33) ပီႊ ၸိုဝ်ႈ ဢူႈ/မႄႈ လုင်းမျႃႉ + ပႃႈပေး တီႈယူႇဝၢၼ်ႈသႃးတေႃး ဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸေႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၊ ၸၢႆးမိူင်း ဢႃႇယု(32) ပီႊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ လုင်းသေႃးယႃႉ + ပႃႈဢွင်ႇ တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈ ၼွင်ၵုင်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸေႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၊ ၸၢႆးသူႉ ဢႃႇယု(46)ပီႊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ လုင်းၵုၼ+ ပႃႈၶမ်းဢိင်ႇ တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵုင်း ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸေႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၊ ၸၢႆးသႅင်ၾႃႉ ဢႃႇယု (28) ပီႊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ လုင်းထုၼ်း ဢွင်ႇ +ပႃႈၸိင်ႇ တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈယၢင်လူင် ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸေႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ (14) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ (19) ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#SSPP

#RCSS

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ပွႆးထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈ ႁဵၼ်း လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း...

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ပွႆး ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼႂ်းပီႊသွၼ်ႁဵၼ်း (2023/2024)ၼီႊ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18)ၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20-21/02/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...