News

News

Sunday
March, 3

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဝ်တီႈယူႇ ၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ သေ ၶဵင်ႈၶႅင် ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇႁတ်းပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇသွၼ် ႁဵၼ်း လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶုတ်းလုၵ်းပႅပ်ႉဝႆႉ ႁင်းၽႂ်မၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တင်ႈတေႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/12/2023 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉ မႃးဢဝ်တီႈယူႇပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႅင်းသေႃႉ ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တီႈ ဢၼ်ၸမ် တပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ (324) မွၵ်ႈ 1 လၵ်းပၢႆၼၼ်ႉသေ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ (324) ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်တီႈယူႇပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၵျွင်းတူၼ်ႈႁုင်းၶမ်း ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သေ တင်ႈၵွင်ႈလူင် ဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသေႃႉ ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၸပ်းဢိူမ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉ တူႈၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁႅင်းသိုၵ်း (150) ၵေႃႉ ႁဵတ်းတပ်ႉ ပၵ်းသဝ်း ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉသေ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ (50) ၵေႃႉသမ်ႉ ပၵ်းသဝ်း ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉထႅင်ႈ တီႈဝတ်ႉၵျွင်း လွႆၽြႃး ၼႂ်းဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၊ သွင်ၾၢႆႇပၵ်းသဝ်း ဢိူမ်ႈၸမ်ၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ -” ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ဝႆႉၼႆႉဝႃႈတေႉ ပွင်ႇဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆၶဝ် PDF ၶဝ် ၼႆႉ ဢဝ်တီႈယူႇ လွမ်ႉႁွပ်ႈဝဵင်းဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုၵ်းလွႆ တၢင်းသွင်ၸုမ်းယဝ်ႉၶႃႈ ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၸွမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၊ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉဢေႃႈ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၶဝ် တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတေႉ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉ ယဝ်ႉ ၶႃႈ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတေတႅၵ်ႇၶၢဝ်းလႂ် ၵေႃႈဢမ်ႇ ၸၢင်ႈဝႃႈၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းတေႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ တႃႇၵႂႃႇႁႆႈ/သူၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႆႈ ႁတ်းၵႂႃႇ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵေႃႈ ပႆႇလႆႈဢဝ်ပႆႇလႆႈသိမ်းမူတ်း ၊ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်း ၊ မၢင်ႁိူၼ်းသမ်ႉ မီးၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ် ပေႃးသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇမႃး တႃႇတေပၢႆႈ ၵေႃႈယၢပ်ႇဝႆႉ ဢေႃႈ။

တေႃႈၼင်ႇ တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵေႃႈ ပေႃး ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်ၵိၼ်းႁႅင်း ၶဝ်ဢမ်ႇႁပ်ႉဢဝ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃယဝ်ႉၶႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ၼႆဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၶႃႈ ၼႃႇၼေႃႈ။ တႃႇၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းသွင်ၾၢႆႇ ပၵ်းသဝ်း ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ / ၼႂ်းဝဵင်း သေ ဢိူမ်ႈၸမ်ၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇတေပၢႆႈၽေး ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၶုတ်းလုၵ်း ႁဵတ်းလုၵ်းပႅပ်ႉဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11/12/2023 ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပိုၼ် ၽၢဝ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်း ၶႄႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA ၊ တပ်သိုၵ်ႈရၶႅင်ႇ AA တင်း ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈမီးလွင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈမိူင်းၶႄႇ ယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼႆသေတႃႉ တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉသိုပ်ႇမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ် လႄႈ တိုၵ်ႉလႆႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လၢႆလၢႆတီႈ ယူႇယဝ်ႉ။

Photo- လုၵ်းပႅပ်ႉဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶုတ်းတႃႇပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

#ၸုမ်းဢူၺ်းလီ#ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

#ၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်း#လုၵ်းပႅပ်ႉ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃႇယုတဵမ်တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃႇယုတဵမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/02/2023 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တြႃးဝၢင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း...

ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇတူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း 10 27 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ် ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူႉၵွႆ လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 10 27...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၾၢႆႇၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၸေႈဝဵင်း လုၼ်ႇပရႃႇပၼ်ႇ ၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းလၢဝ်း(လႃႇဢူဝ်ႇ) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-29/01/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈ...

သိုၵ်းယၢင်း (BGF) တေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေဢၢၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈႁင်းၵူၺ်း

တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF) ဢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇဢဝ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈသေ တေၸုၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF) ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း သေႃးၶျိတ်ႉတူႇဢွၼ်ႁူဝ် ၊ ဢၼ်ႁပ်ႉ ဢဝ်ငိုၼ်းလိူၼ်/လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တူင်ႉၼိုင်ယူႇတႂ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပုတ်ႈလႅၵ်ႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၸိသင်ႇ ပုတ်ႈလႅၵ်ႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မျႃႉဝတီႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူဝ်းဝိၼ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း...