News

News

Sunday
March, 3

ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၵိုတ်းတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS

ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ မိူင်းတႆးသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တေလႆႈ ယူႇသဝ်းၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (2)ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈၸႂ်ၵၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈ (9) ဢၼ် ပႃးဝႆႉၾၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

(1) တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် (2) ၾၢႆႇ ၸီႉသင်ႇမိူဝ်ႈပီႊ (2023) လိူၼ် August 9/10 ဝၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း (2) ၾၢႆႇ ယူႇဝႆႉတီႈလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈယူႇဝႆႉတီႈၼၼ်ႈသေ တေဢမ်ႇလႆႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် ၊ တပ်ႉသိုၵ်း(2) ၾၢႆႇတေလႆႈထိင်းၵၼ်။

(2) ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တင်းၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတင်း(2)ၾၢႆႇ လႆႈတီႉၺွပ်းဝႆႉ။

(3) ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ/ၵႂႃႇ/မႃး ယူႇသဝ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ(2) ၸုမ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်(2) ၾၢႆႇ မီး။

(4) တပ်ႉသိုၵ်း(2) ၾၢႆႇ ယူႇဝႆႉတီႈလႂ်ၵေႃႈ မီးသုၼ်ႇလႆႈ ဢဝ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၊ တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈ ပူၼ်ႉၵဵပ်းယွၼ်း သေၾၢႆႇၾၢႆႇ ၊ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးပႆၼၼ်ႉ တေလႆႈပွင်ႇလႅင်းၵၼ်သေ လႆႈၸႂ်ၵၼ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈတူင်ႉၼိုင် ၵႂႃႇမႃး။

(5) ၵူၼ်းသိုၵ်းမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈ ပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၶိူင်ႈယိပ်း ၊ တေလႆႈ လူင်ႈ ၼႃႈပွင်ႇလႅင်းၵၼ် ၊ တေလႆႈပႃးၶႅပ်းဝႂ်ၸႂ်းႁိူၼ်းလႄႈ တေလႆႈယူႇၸွမ်းပၵ်းပိူင် ၾၢႆႇလႂ် ၾၢႆႇ ၼၼ်ႉမီး။

(6) ၽွင်းယၢမ်းမိူဝ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တင်း(2) ၸုမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၵၼ် ႁႂ်ႈလီၶိုၼ်ႈမႃး ပဵၼ်ၸၼ်ႉဢူၺ်းလီမၼ်ႈၵႅၼ်ႇသေ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉ (2) လိူၼ် (1) ပွၵ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။

(7) တင်း(2) ၸုမ်းဢမ်ႇႁပ်ႉ လွင်ႈၽူႈၶဵၼ်သေႇယူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ(2)ၸုမ်း ႁၼ်ၽိတ်းၵၼ်လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵၼ်ၶိုၼ်း။

(8) ပၼ်ႁႃ တၢင်းတႂ်ႈ(2) ၾၢႆႇ သင်ဝႃႈမီးမႃး ယႃႇႁႂ်ႈယိုင်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ (2) ၾၢႆႇတေႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈ လိတ်ႈ ၵၼ်ၵႂႃႇ။

(9) (2) ၾၢႆႇ ႁႂ်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းတေႃႇၵၼ် ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တင်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ၼိူဝ်ၶေႃႈ လႆႈၸႂ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း (2) ၾၢႆႇမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈ ၼႆႉဝၼ်းထီႉ 13/12/2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလီ မီးမၢင်ႇၵလႃႇ ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်ပီႊမႂ်ႇတႆး (႑) ဝၼ်း ပီႊတႆး (႒႑႑႘) ၼီႊၼႆႉ တင်း(2) ၾၢႆႇ လႆႈၸႂ် ၵၼ်သေ တေ ႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼင်ႇဢၼ်တူၵ်းလူင်းဝႆႉလႄႈ တေမီးၶပ်းမၢႆပိၼ်ႇပႆႇ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၵၼ် ဢၼ် လႆႈတိၺွပ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#SSPP

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#RCSS

#ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

#ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵိုတ်းတိုၵ်း

#ပီႊမႂ်ႇတႆး

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃႇယုတဵမ်တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃႇယုတဵမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/02/2023 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တြႃးဝၢင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၵ်းၵၢၼ် ၸုပ်ႈထီႉ(4)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၽူႈမီး ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၵ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ(4) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 08/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00...