News

News

Thursday
June, 20

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇမူၵ်ႇယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ တေသိုပ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇယူႇၵႆႉၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ၊ ၵွင်ႈ ၸၢၵ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵႂႃႇ ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇလႄႈ မၢၵ်ႇမၢင်လုၵ်ႈ ၵႂႃႇတူၵ်းၸွမ်း ၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေး သိုၵ်းၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းႁႆႈ/သူၼ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သေ တေသိုပ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇ တၢင်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22-23/12/2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်း ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတပ်ႉ ၶမယ (324) ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း မၢင်လုၵ်ႈယိုဝ်းတူၵ်း ၸွမ်းၼႂ်းႁႆႊၼႂ်းသူၼ် တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် တီႈႁိမ်း ဢၼ်မီးၵူၼ်းၶၢႆႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းသုမ်ႉယူႇဝႆႉ ၼႂ်း ႁႆႈၼႂ်းသူၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၶၢႆႉပၢႆႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းႁႆႊၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ တေသိုပ်ႇၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႃႇတေၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႂ်းဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸွႆႈထႅမ် ႁပ်ႉသူင်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆးၶဝ် ဢဝ်ၵႃးမႃးႁပ်ႉႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းပႂ်ႉဝႆႉယူႇၶႃႈ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေႉ တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ယူႇယူႇယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇယူႇၶႃႈ ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ်လၢႆလၢႆတေႉဢမ်ႇႁူႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးသွင်သၢမ်ဝၼ်းတေႉ တၢင်းႁႆႊတၢင်းသူၼ်ၵေႃႈ မၢၵ်ႇၵႂႃႇတူၵ်းဢေႃႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယူႇၸွမ်းၼႂ်းႁႆႊ/သူၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ တေၶိုၼ်းပၢႆႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ” ဝႃႈ ၼႆ။

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ဢမ်ႇပႆႇမီးသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း ၊ ယွၼ်ႉၵူဝ် မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးလႄႈ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉ တူႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ သွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် သေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တေသိုပ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ပၢင်တိုၵ်း

#ၵူၼ်းပၢႆၽေး

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွႆႈထႅမ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်တေႃႇသူပၢင်တိုၵ်း သေ လႆႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉ ၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ် တေႃႇသူႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းမႃး ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽူႈယႃႉၽွၵ်ႈသႅတ်ႉၸႃႇၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တႄႇဢဝ်ၼႂ်းပီႊ1995မႃး တေႃႇထိုင် ပီႊ2024ၼီႈ။ ပီႃ2024ၼီႈ လိူၼ်June(3)ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း...