News

News

Sunday
March, 3

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇမူၵ်ႇယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ တေသိုပ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇယူႇၵႆႉၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ၊ ၵွင်ႈ ၸၢၵ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵႂႃႇ ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇလႄႈ မၢၵ်ႇမၢင်လုၵ်ႈ ၵႂႃႇတူၵ်းၸွမ်း ၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေး သိုၵ်းၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းႁႆႈ/သူၼ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သေ တေသိုပ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇ တၢင်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22-23/12/2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်း ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတပ်ႉ ၶမယ (324) ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း မၢင်လုၵ်ႈယိုဝ်းတူၵ်း ၸွမ်းၼႂ်းႁႆႊၼႂ်းသူၼ် တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် တီႈႁိမ်း ဢၼ်မီးၵူၼ်းၶၢႆႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းသုမ်ႉယူႇဝႆႉ ၼႂ်း ႁႆႈၼႂ်းသူၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၶၢႆႉပၢႆႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းႁႆႊၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ တေသိုပ်ႇၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႃႇတေၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႂ်းဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸွႆႈထႅမ် ႁပ်ႉသူင်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆးၶဝ် ဢဝ်ၵႃးမႃးႁပ်ႉႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းပႂ်ႉဝႆႉယူႇၶႃႈ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေႉ တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ယူႇယူႇယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇယူႇၶႃႈ ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ်လၢႆလၢႆတေႉဢမ်ႇႁူႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးသွင်သၢမ်ဝၼ်းတေႉ တၢင်းႁႆႊတၢင်းသူၼ်ၵေႃႈ မၢၵ်ႇၵႂႃႇတူၵ်းဢေႃႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယူႇၸွမ်းၼႂ်းႁႆႊ/သူၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ တေၶိုၼ်းပၢႆႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ” ဝႃႈ ၼႆ။

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ဢမ်ႇပႆႇမီးသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း ၊ ယွၼ်ႉၵူဝ် မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးလႄႈ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉ တူႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ သွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် သေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တေသိုပ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ပၢင်တိုၵ်း

#ၵူၼ်းပၢႆၽေး

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...