News

News

Sunday
March, 3

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိၺွပ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၢၼ်လႅၼ်ငိုၼ်းထႅင်ႈ(10) ၵေႃႉ

ဝၢႆးသေ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၢၼ်လႅၼ်ငိုၼ်း Online ဢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈ ႁိူၼ်း မီႇသျွၵ်ႉၶျၢၼ်းသေ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ် ၼႂ်းမိုဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႃႇတေတိၺွပ်းၽူႈ ၵဵဝ်ၶွင်ႈ ၵၢၼ်လႅၼ်ငိုၼ်းထႅင်ႈ တႃႇ(3) မုင်ႉႁေႃ ႁိူၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတႃႇ(10) ၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိၺွပ်း ၼႂ်း ဝၼ်းထီႉ 10/12/2023 ၼၼ်ႉပဵၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၊ ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း (ပီႇတုၸိတ်ႉ) တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ပႄႇသျွၵ်ႉၶျဵင်ႇ လႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ပႄႇယိၼ်ႉၶျဵင်ႇ ၊ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ပႄႇယိၼ်ႉလၼ်ႉ ၊ သမ်ႉထႅင်ႈ ၽူႈမၢၵ်ႈမီး ဝူၺ်ႇႁွႆႇရၢၼ်ႇ ၊ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဝူၺ်ႇၶျိၼ်းသူင်း ၊ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ဝူၺ်ႇယူင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ႁူင်းၵၢၼ် ၽူႇလီႇလၢႆႉ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ လဵဝ်ႇၸဵင်ႇသျၢၼ်ႇ ၊ လဵဝ်ႇၸိ ၵႂၢၼ်း ၊ လဵဝ်ႇၸဵင်ႇမွၵ်ႇ ၊ သိဝ်ႇၾႃးၸီႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိၺွပ်း ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးၽူႈလႂ်ၽႂ်ႁူႉ တီႈယူႇသဝ်းၶဝ်‌ လႄႈ ပွင်ႇ ၶၢဝ်ႇပၼ် ၼႆၸိုင် တေမီးငိုၼ်းသူးပၼ် (100,000) ၼိုင်ႈသႅၼ်ယွၼ်ႇငိုၼ်းၶႄႇ တေႃႇထိုင် (500,000) ႁႃႈသႅၼ်ယွၼ်ႇ ငိုၼ်းၶႄႇ သေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽႂ်ႁဵတ်းလွင်ႈၵႅတ်ႇ ၶႄပၼ် ၸိူဝ်းၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼႆၸိုင် ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႄႇ တေဢဝ်လိူင်ႈတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်မီး သေဢမ်ႇ ၵႃး တေတေႃႇသူႈတုမ်ႉတွပ်ႇတေႃႇၶိုၼ်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁႅင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ

#ၵူၼ်းလႅၼ်ငိုၼ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃႇယုတဵမ်တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃႇယုတဵမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/02/2023 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တြႃးဝၢင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၵ်းၵၢၼ် ၸုပ်ႈထီႉ(4)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၽူႈမီး ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၵ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ(4) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 08/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00...