News

News

Monday
December, 4

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30-31/10/2023 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 01/11/2023 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(30) ၸေႈတွၼ်ႈ မၢႆ(8) လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈ ထႅမ်ပၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼွင်ၵႃး ဢိူင်ႇၶမ်းတိူၼ်း ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီ တႃႇၶဝ်ႈသၢၼ် (3) ထူင် ၊ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်း ပႃး ၸေႈဝဵင်း သႅၼ်ႈဝီ ၶဝ်ႈသၢၼ်(3) ထူင် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းလူင် ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ဢိူင်ႇႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ ၶဝ်ႈသၢၼ်(5) ထူင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 01/11/2023 ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၸေႈတွၼ်ႈ ၶဝ် လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈႁူင်းထမ်ႇမယူင်ႇ ၊ ႁူင်းၵေႃႊလိၵ်ႈ လၢႆးၾိုင်ႈငႄႈတႆး ဢိူင်ႇၼွင်ပိင် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ်(20) ပွတ်း ၊ ၼမ်ႉမၼ်း (2) ပုင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈၸုမ်း PDF တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ သႅၼ်ဝီ ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ ၵုၼ်လူင် ၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ ၊ လၢဝ်ႇၵၢႆႇ ၊ မူႇၸေႈ ၊ ပၢင်ႇသၢႆး ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၼွင်ၶဵဝ် ၊ ဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၊ ႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တၢင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီ ၊ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်း မီးထိုင် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ သေ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸွႆႈတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy #SSPP

#SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

#ပၢင်တိုၵ်း

#ၸုမ်းဢူၺ်းလီ

#ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

(ၸုမ်းမႅတ်ႉတႃႇ) ဢၼ်ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02/12/2023 မီးၸုမ်းပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်း ၶိူဝ်း ၶႄႇ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး...

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24/10/2023 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ(မေႃယႃ)ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ လူင်းၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းပၢႆးၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ20-11-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (09:00)မူင်းတေႃႇထိုင် (16:00)...

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24) ၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈ‌ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၊ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၵၼ် လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင် တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ (မေႃယႃ) လႄႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉ ၼိုင်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆး ယူႇလီ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မိူဝ်ႈၽွင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇၼႅတ်ႈဢဝ်ၼႅတ်ႈသိမ်း ၶူဝ်းၽုၵ်ႇၶူဝ်းသွမ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈ တဝ်ႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ႇၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ ၼႅတ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈ...