News

News

Saturday
May, 18

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30-31/10/2023 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 01/11/2023 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(30) ၸေႈတွၼ်ႈ မၢႆ(8) လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈ ထႅမ်ပၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼွင်ၵႃး ဢိူင်ႇၶမ်းတိူၼ်း ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီ တႃႇၶဝ်ႈသၢၼ် (3) ထူင် ၊ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်း ပႃး ၸေႈဝဵင်း သႅၼ်ႈဝီ ၶဝ်ႈသၢၼ်(3) ထူင် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းလူင် ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ဢိူင်ႇႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈ ၶဝ်ႈသၢၼ်(5) ထူင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 01/11/2023 ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၸေႈတွၼ်ႈ ၶဝ် လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈႁူင်းထမ်ႇမယူင်ႇ ၊ ႁူင်းၵေႃႊလိၵ်ႈ လၢႆးၾိုင်ႈငႄႈတႆး ဢိူင်ႇၼွင်ပိင် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ်(20) ပွတ်း ၊ ၼမ်ႉမၼ်း (2) ပုင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈၸုမ်း PDF တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ သႅၼ်ဝီ ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ ၵုၼ်လူင် ၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ ၊ လၢဝ်ႇၵၢႆႇ ၊ မူႇၸေႈ ၊ ပၢင်ႇသၢႆး ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၼွင်ၶဵဝ် ၊ ဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၊ ႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တၢင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီ ၊ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်း မီးထိုင် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ သေ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸွႆႈတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy #SSPP

#SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

#ပၢင်တိုၵ်း

#ၸုမ်းဢူၺ်းလီ

#ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 23...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(12) ၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08/03/ 2024...