News

News

Wednesday
April, 24

လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉ ယွၼ်ႉ TNLA+PDF ပႂ်ႉလေႃႇတိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (50) လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းၾၢႆႇၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးသေ ဢၢၼ်းမႃးထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈပႆႇႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA+PDF တင်း ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လူတ်ႉ ၵႃးထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမုင်ႈၼႃႈ ၶိုၼ်ႈတၢင်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 02/11/2023 ၽွင်းၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (50) လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းၾၢႆႇၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ထႅမ်ႁႅင်း သိုၵ်း မုင်ႈၼႃႈၸူး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈပႆႇၽႅဝ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (04:00) မူင်း ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA+PDF ႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ (70) ၵေႃႉ ၶဝ်ႈလူမ်ႇ တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ (100) ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉလႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်း ၵၼ် တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် (9:00) မူင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢုင်းမၶႃး ၸေႈဢိူင်ႇဢုင်းမၶႃးဝဵင်းၼွင် ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉသေ လူတ်ႉၵႃးထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (50) လမ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈ ၸူး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵိုတ်းၶၢမ်ဝႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မိူဝ်ႈပႆႇၽႅဝ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA+PDF သိမ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (5) လဝ်းသေ လွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း တၢင်းသွင်ၾၢႆႇတေႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈ ႁူႉၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တေႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26/10/2023 တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 02/11/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း (8) ဝၼ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်း (3) ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈ PDF ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၊ ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ ၸေႈဝဵင်းမူႇa ၸေႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၊ ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၊ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆႇ ၊ ဝဵင်းၽွင်းသႅင် ၊ ၸေႈဝဵင်း ၵုၼ်လူင် ၊ ၸေႈဝဵင်း သျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ(3) ၸုမ်း တိုၵ်းသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီ ၊ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၊ ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁူမ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၸမ် တီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁႃသွၼ်ႈသဝ်းယူႇဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈ ပၢင် သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈလႂ်တီႈ ၼၼ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ် လွတ်ႈၽေး ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵူႈၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉၵေႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တင်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်း မိူင်းသေ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တေၶတ်းၸႂ် ႁႃလၢႆးတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Photo – Credit

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPP

#SSA#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#ပၢင်တိုၵ်း

#ၶွင်ႇသီႇသိၢၵ်းမၢၼ်ႈ

#ၸုမ်းဢူၺ်းလီ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(12) ၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08/03/ 2024...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (08:00)မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း (16:00) မူင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26/02/2024...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18)ၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20-21/02/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...