News

News

Monday
December, 4

လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉ ယွၼ်ႉ TNLA+PDF ပႂ်ႉလေႃႇတိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (50) လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းၾၢႆႇၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးသေ ဢၢၼ်းမႃးထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈပႆႇႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA+PDF တင်း ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လူတ်ႉ ၵႃးထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမုင်ႈၼႃႈ ၶိုၼ်ႈတၢင်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 02/11/2023 ၽွင်းၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (50) လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းၾၢႆႇၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ထႅမ်ႁႅင်း သိုၵ်း မုင်ႈၼႃႈၸူး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈပႆႇၽႅဝ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (04:00) မူင်း ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA+PDF ႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ (70) ၵေႃႉ ၶဝ်ႈလူမ်ႇ တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ (100) ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉလႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်း ၵၼ် တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် (9:00) မူင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢုင်းမၶႃး ၸေႈဢိူင်ႇဢုင်းမၶႃးဝဵင်းၼွင် ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉသေ လူတ်ႉၵႃးထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (50) လမ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈ ၸူး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵိုတ်းၶၢမ်ဝႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မိူဝ်ႈပႆႇၽႅဝ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA+PDF သိမ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (5) လဝ်းသေ လွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း တၢင်းသွင်ၾၢႆႇတေႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈ ႁူႉၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တေႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26/10/2023 တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 02/11/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း (8) ဝၼ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်း (3) ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈ PDF ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၊ ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ ၸေႈဝဵင်းမူႇa ၸေႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၊ ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၊ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆႇ ၊ ဝဵင်းၽွင်းသႅင် ၊ ၸေႈဝဵင်း ၵုၼ်လူင် ၊ ၸေႈဝဵင်း သျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ(3) ၸုမ်း တိုၵ်းသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီ ၊ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၊ ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁူမ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၸမ် တီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁႃသွၼ်ႈသဝ်းယူႇဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈ ပၢင် သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈလႂ်တီႈ ၼၼ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ် လွတ်ႈၽေး ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵူႈၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉၵေႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တင်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်း မိူင်းသေ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တေၶတ်းၸႂ် ႁႃလၢႆးတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Photo – Credit

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPP

#SSA#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#ပၢင်တိုၵ်း

#ၶွင်ႇသီႇသိၢၵ်းမၢၼ်ႈ

#ၸုမ်းဢူၺ်းလီ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

(ၸုမ်းမႅတ်ႉတႃႇ) ဢၼ်ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02/12/2023 မီးၸုမ်းပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်း ၶိူဝ်း ၶႄႇ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး...

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24/10/2023 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ(မေႃယႃ)ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ လူင်းၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းပၢႆးၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ20-11-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (09:00)မူင်းတေႃႇထိုင် (16:00)...

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24) ၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈ‌ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၊ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၵၼ် လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင် တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ (မေႃယႃ) လႄႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉ ၼိုင်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆး ယူႇလီ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မိူဝ်ႈၽွင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇၼႅတ်ႈဢဝ်ၼႅတ်ႈသိမ်း ၶူဝ်းၽုၵ်ႇၶူဝ်းသွမ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈ တဝ်ႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ႇၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ ၼႅတ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈ...